«Спра­ва Гон­га­дзе – По­доль­сько­го»: хід Фе­мі­ди

Чо­му Ва­лен­ти­ну Те­ли­чен­ко усу­ну­ли з про­це­су, а Оле­ксій Пу­кач скар­жи­ться на тиск, стра­шні­ший, ніж за ча­сів Яну­ко­ви­ча

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - Іван КАПСАМУН, «День»

Остан­нє за­сі­да­н­ня в ка­са­цій­но­му су­ді у «спра­ві Гон­га­дзе — По­доль­сько­го» роз­по­ча­ло­ся із го­дин­ним за­пі­зне­н­ням. Суд­ді ду­же ви­ба­ча­ли­ся, по­слав­шись на ве­ли­ке за­ван­та­же­н­ня. Але Ва­лен­ти­на Те­ли­чен­ко не до­че­ка­ла­ся ви­ба­чень — за­хи­сни­ця ін­те­ре­сів по­тер­пі­лої Ми­ро­сла­ви Гон­га­дзе по­сла­ла­ся на не­від­кла­дні спра­ви, за­ли­ши­ла за­яву і пі­шла. Да­рем­но, адже са­ме з при­во­ду неї цьо­го дня роз­гор­та­ли­ся го­лов­ні ба­та­лії в про­це­сі.

■ Але спо­ча­тку зро­бив сен­са­цій­ні за­яви за­су­дже­ний до до­ві­чно­го ув’язне­н­ня ви­ко­на­вець зло­чи­нів про­ти жур­на­лі­ста Ге­ор­гія Гон­га­дзе та гро­мад­сько­го ді­я­ча Оле­ксія По­доль­сько­го — Оле­ксій Пу­кач. «На ме­не чи­ни­ться тиск, — роз­по­чав за­су­дже­ний. — Про те, що тво­ри­ло­ся за ча­сів пре­зи­дент­ства Яну­ко­ви­ча, зокре­ма в ГПУ та в Пе­чер­сько­му су­ді що­до ме­не, я вже не­о­дно­ра­зо­во за­яв­ляв. Але це про­дов­жу­є­ться і сьо­го­дні. Як ко­ли ме­не від­пра­ви­ли по ета­пу в Чор­тків­ську ко­ло­нію Тер­но­піль­ській обла­сті, так і за­раз в Лук’янів­сько­му СІЗО в Ки­є­ві. Не­ві­до­мі в ма­сках за­хо­дять в ка­ме­ру, про­во­дять об­шу­ки, ці­лу зи­му ви­во­ди­ли на ву­ли­цю із за­па­ле­н­ням ле­гень і тем­пе­ра­ту­рою, у ме­не зни­ка­ють лі­ки, зни­кає на­віть пи­тна во­да, яку ме­ні пе­ре­да­ють ді­ти. Тоб­то я хо­чу вас про­ін­фор­му­ва­ти, що сьо­го­дні на ме­не чи­ни­ться тиск, ще стра­шні­ший ніж за ча­сів Яну­ко­ви­ча. Бу­ва­ло та­ке, що ко­ли ме­не від­прав­ля­ли по ета­пу, то не да­ва­ли ма­тра­ців і по­ду­шок, не ін­фор­му­ва­ли мо­їх рі­дних, щоб хо­ча б во­ни ме­ні щось при­ве­зли, іно­ді не пу­ска­ли і в ту­а­лет. Тоб­то про­дов­жу­є­ться «бе­с­пре­дел». Ко­ли я на­ма­гав­ся ді­зна­ти­ся, чо­му так від­бу­ва­є­ться, ме­ні да­ва­ли зро­зу­мі­ти, що це іде тиск від іме­ні Ген­про­ку­ра­ту­ри і, зокре­ма, Ва­лен­ти­ни Те­ли­чен­ко, щоб ме­не зла­ма­ти, щоб я мов­чав і не да­вав ва­жли­вих свід­чень».

■ Адво­ка­ти Пу­ка­ча одра­зу від­ре­а­гу­ва­ли і за­яви­ли, що про це во­ни ді­зна­ю­ться впер­ше, а от­же го­то­ві одра­зу під­го­ту­ва­ти кло­по­та­н­ня у зв’яз­ку з ти­ском на сво­го підза­хи­сно­го про не­об­хі­дність за­сто­су­ва­ти за­хо­дів без­пе­ки в СІЗО і йо­го ме­ди­чне об­слі­ду­ва­н­ня. «Ра­ні­ше я вже за­яв­ляв про те, що слід­чі про­ку­ра­ту­ри по­гро­жу­ва­ли Пу­ка­чу вбив­ством йо­го ді­тей, але сьо­го­дні тиск про­дов­жу­є­ться, і ті фа­кти, які він на­вів, свід­чать про те, що є за­гро­за йо­го жи­т­тю, а от­же йо­му не­об­хі­дно за­без­пе­чи­ти за­хо­ди без­пе­ки, — за­явив адво­кат Гри­го­рій ДЕМИДЕНКО. — Крім то­го, за­яви Пу­ка­ча — фа­кти­чно є за­явою про вчи­не­н­ня зло­чи­ну про­ти ньо­го, то­му я про­шу на­пра­ви­ти від­по­від­ну за­яву в На­ціо­наль­не ан­ти­ко­ру­пцій­не бю­ро, адже на­прав­ле­н­ня за- яви до ГПУ і СБУ не за­без­пе­чить на­ле­жно­го роз­слі­ду­ва­н­ня».

■ Го­ло­ву­ю­ча су­д­дя На­та­лія МАРЧУК прийня­ла за­зна­че­не кло­по­та­н­ня до роз­гля­ду і по­ві­до­ми­ла при­су­тніх, що від Ге­не­раль­ної про­ку­ра­ту­ри до­сі не над­хо­ди­ло жо­дної до­да­тко­вої ін­фор­ма­ції з при­во­ду ре­є­стра­ції в Єди­ний ре­єстр до­су­до­вих роз­слі­ду­вань по­пе­ре­дньої за­яви про зло­чин у зв’яз­ку з ти­ском і за­ля­ку­ва­н­ням Пу­ка­ча. «У ГПУ не­має жо­дних прав, за Кон­сти­ту­ці­єю во­ни ма­ють тіль­ки обов’яз­ки, — від­ре­а­гу­вав Оле­ксій По­доль­ський. —І я не ро­зу­мію як це во­ни не хо­чуть ре­є­стру­ва­ти за- яву про зло­чин про­ти Пу­ка­ча, з яким ви до них звер­ну­ли­ся, — це їхній обов’ язок. Він сьо­го­дні за­явив про но­ві зло­чи­ни про­ти ньо­го, з при­во­ду яких та­кож по­трі­бно звер­та­ти­ся до ГПУ. Але якщо во­ни впер­то не хо­чуть ре­є­стру­ва­ти за­яви про зло­чин в ЄРДР і ігно­ру­ють суд, зна­чить про це по­трі­бно від­кри­то го­во­ри­ти і по­ру­шу­ва­ти пи­та­н­ня пе­ред Вер­хов­ною Ра­дою і Пре­зи­ден­том».

■ Свої кло­по­та­н­ня за­яви­ла і сто­ро­на Оле­ксія По­доль­сько­го. «Ми на­да­ли су­ду всі не­об­хі­дні ар­гу­мен­ти, до­ка­зи та роз­ра­хун­ки, які пе­ре­кон­ли­во до­во­дять не­об­хі­дність роз­се­кре­чу­ва­н­ня всіх за­пи­сів су­до­вих за­сі­дань в пер­шій та апе­ля­цій­ній ін­стан­ці­ях, — за­яви­ла адво­кат по­тер­пі­ло­го Те­тя­на КОСТІНА. — На­при­клад, яскра­вим до­ка­зом не­від­по­від­но­сті про­то­ко­лу су­до­во­го за­сі­да­н­ня су­ду пер­шої ін­стан­ції ре­аль­ним об­ста­ви­нам спра­ви є від­су­тність в про­то­ко­лі ві­до­мих на весь світ слів Оле­ксія Пу­ка­ча про те, що ви­рок су­ду бу­де йо­му зро­зумі­лий то­ді, ко­ли Ку­чма і Ли­твин бу­дуть си­ді­ти ра­зом з ним. 2015 ро­ку ці за­пи­си не­за­кон­но не роз­се­кре­тив той же са­мий су­д­дя Ан­дрій Мель­ник, який 2011-го сам не­за­кон­но за­крив про­цес в су­ді пер­шої ін­стан­ції. Су­спіль­ству ва­жли­во ді­зна­ти­ся прав­ду про те, що на­справ­ді від­бу­ва­ло­ся у не­за­кон­но за­кри­тих за­сі­да­н­нях су­ду пер­шої та апе­ля­цій­ної ін­стан­цій».

■ Справ­жньою сен­са­ці­єю, вра­хо­ву­ю­чи ре­зуль­тат, ста­ло пи­та­н­ня що­до усу­не­н­ня від про­це­су Ва­лен­ти­ни Те­ли­чен­ко. Кло­по­та­н­ня з цьо­го при­во­ду пред­став­ник по­тер­пі­ло­го Оле­ксандр ЄЛЬЯШКЕВИЧ по­дав ще 12 жов­тня 2016 ро­ку. «На­ми бу­ло за­яв­ле­не кло­по­та­н­ня про усу­не­н­ня від уча­сті в спра­ві в яко­сті пред­став­ни­ка по­тер­пі­лої Ми­ро­сла­ви Гон­га­дзе Ва­лен­ти­ни Те­ли­чен­ко з тих під­став, що оста­н­ня є свід­ком в да­ній кри­мі­наль­ній спра­ві, то­му від­по­від­но до ст.63 КПК Укра­ї­ни в ре­да­кції 1960 ро­ку під­ля­гає усу­нен­ню від уча­сті в спра­ві як пред­став­ник по­тер­пі­лої Ми­ро­сла­ви Гон­га­дзе, — за­явив Оле­ксандр Єльяшкевич. — Крім то­го, з тих під­став, що Те­ли­чен­ко фа­кти­чно здій­сню­ва­ла пов­но­ва­же­н­ня за­сту­пни­ка ген­про­ку­ро­ра Укра­ї­ни (на­бу­ті не­ві­до­мим та сум­нів­ним чи­ном) та до по­ча­тку роз­гля­ду спра­ви Ви­щим спе­ці­а­лі­зо­ва­ним су­дом Укра­ї­ни не­о­дно­ра­зо­во по­ві­дом­ля­ла у ЗМІ про свої дії як за­сту­пни­ка ген­про­ку­ро­ра, а та­кож на­да­ва­ла ко­мен­та­рі що­до пер­спе­ктив роз­гля­ду спра­ви за обви­ну­ва­че­н­ням Пу­ка­ча, мо­жли­вих ре­зуль­та­тів роз­слі­ду­ва­н­ня ГПУ спра­ви що­до за­мов­ни­ків вбив­ства Ге­ор­гія Гон­га­дзе та ка­ту­ва­н­ня Оле­ксія По­доль­сько­го».

■ Емо­цій су­до­во­му про­це­су не бра­ку­ва­ло. Го­ло­ву­ю­чій ча­сто до­во­ди­ло­ся «зби­ва­ти» тем­пе­ра­ту­ру. Якщо по­рів­ню­ва­ти із су­до­ви­ми про­це­са­ми в тій же апе­ля­цій­ній ін­стан­ції (там емо­цій та­кож ви­ста­ча­ло), то у Ви­що­го спе­ці­а­лі­зо­ва­но­му су­ді кон­стру­ктив­ну на­ба­га­то біль­ше. От­же, пі­сля то­го, як ко­ле­гія суд­дів за­слу­ха­ла всі сто­ро­ни, во­на прийня­ла на­сту­пне рі­ше­н­ня. «Ми ого­ло­шу­є­мо ре­зуль­та­тив­ну ча­сти­ну, — за­яви­ла На­та­лія Марчук. — Мо­ти­ва­ція бу­де окре­мо ви­пи­са­на і опри­лю­дне­на. 1. З при­во- ду за­яв про зло­чин, які про­зву­ча­ли від Оле­ксія Пу­ка­ча, на­пра­ви­ти до ГПУ, НАБУ та СБУ для вне­се­н­ня ві­до­мо­стей до ЄРДР з ме­тою про­ве­де­н­ня пов­но­цін­но­го і не­від­кла­дно­го роз­слі­ду­ва­н­ня. 2. Ми ви­рі­ши­ли по­втор­но на­пра­ви­ти до ГПУ на­по­ля­га­н­ня про вне­се­н­ня до ЄРДР ві­до­мо­стей про за­яви, які ра­ні­ше зву­ча­ли від Пу­ка­ча, про шан­таж і по­гро­зи для про­ве­де­н­ня роз­слі­ду­ва­н­ня. 3. До­ру­чи­ти го­ло­ві Пе­чер­сько­го рай­су­ду Ки­є­ва та го­ло­ві Апе­ля­цій­но­го су­ду Ки­є­ва вжи­ти за­хо­дів що­до зня­т­тя гри­фу се­кре­тно з ау­діо та те­хні­чних за­пи­сів, які від­бу­ва­ли­ся в су­до­вих за­сі­да­н­нях пер­шої та апе­ля­цій­ної ін­стан­ці­ях. 4. Усу­ну­ти Ва­лен­ти­ну Те­ли­чен­ко від подаль­шої уча­сті у спра­ві Пу­ка­ча та за­про­по­ну­ва­ти по­тер­пі­лій Ми­ро­сла­ві Гон­га­дзе при не­об­хі­дно­сті за­без­пе­чи­ти пред­став­ни­цтво її ін­те­ре­сів ін­шим пред­став­ни­ком».

■ Ре­а­кція по­тер­пі­лої Ми­ро­сла­ви Гон­га­дзе ви­яви­ла­ся до­во­лі різ­кою. «Ко­ле­гія ка­са­цій­но­го су­ду на чо­лі з го­ло­ву­ю­чою — Марчук На­та­лі­єю Оле­гів­ною не­за­кон­но та в по­ру­ше­н­ня мо­їх прав як по­тер­пі­лої по­зба­ви­ла ме­не мо­жли­во­сті пред­став­ля­ти мої ін­те­ре­си в су­до­во­му про­це­сі у спра­ві ка­са­цій­но­го про­ва­дже­н­ня за обви­ну­ва­че­н­ням Пу­ка­ча в уми­сно­му вбив­стві Ге­ор­гія Гон­га­дзе, — на­пи­са­ла во­на на сво­їй сто­рін­ці у «Фейс­бу­ці». — Від­сто­ро­не­н­ня Ва­лен­ти­ни Те­ли­чен­ко як мо­го пред­став­ни­ка вва­жаю без­під­став­ним та не­за­кон­ним, і я пла­ную по­да­ти скар­гу до Ви­щої Ра­ди пра­во­су­д­дя та бу­ду шу­ка­ти за­хи­сту сво­їх прав у Єв­ро­пей­сько­му су­ді з прав лю­ди­ни. На­га­даю, що Укра­ї­на до­сі не ви­ко­на­ла по­пе­ре­днє рі­ше­н­ня у спра­ві Гон­га­дзе про­ти Укра­ї­ни, не за­вер­ши­ла на­віть су­до­вий про­цес над Пу­ка­чем».

■ Пі­зні­ше з’яви­ла­ся ре­а­кція і са­мої Ва­лен­ти­ни Те­ли­чен­ко. «Рі­ше­н­ня ко­ле­гії є аб­со­лю­тно не­за­кон­ним і не має ме­ха­ні­зму оскар- же­н­ня, — за­яви­ла во­на в ко­мен­та­рі «Де­те­ктор ме­діа». — Від­по­від­но, во­но мо­же бу­ти під­ста­вою для звер­не­н­ня до Єв­ро­пей­сько­го су­ду та Ви­щої ра­ди пра­во­су­д­дя. Про­цес нав­ми­сне за­тя­гу­ють і ни­ні важ­ко ро­би­ти про­гно­зи. Не ви­клю­че­но, що Ви­ща ра­да пра­во­су­д­дя всти­гне зробити і своє рі­ше­н­ня з при­во­ду та­ких дій Ви­що­го спе­ці­а­лі­зо­ва­но­го су­ду. Я не бу­ла свід­ком у спра­ві, так як по­си­ла­є­ться По­доль­ський. Ме­не, як і ба­га­тьох ін­ших дру­зів Ге­ор­гія, у ве­ре­сні 2000 ро­ку слід­чий до­пи­тав. І те, що він від ме­не до­від­ав­ся, що я осо­би­сто бу­ла зна­йо­ма і що я пі­до­зрюю, що це бу­ло уми­сне вбив­ство. Зна­є­те, є та­ка си­ту­а­ція, ко­ли адво­кат пра­цює у спра­ві, а йо­го тре­ба по­збу­ти­ся. Це ста­ра пра­кти­ка. Що ро­бить слід­чий? Слід­чий до­пи­тує адво­ка­та в яко­сті свід­ка. Те, що ме­не до­пи­ту­ва­ли, не озна­чає, що я ба­чи­ла щось, що сто­су­є­ться зло­чи­ну. Тоб­то, що я є свід­ком. На­яв­ність в ма­те­рі­а­лах спра­ви са­мо­го про­то­ко­лу до­пи­ту осо­би в яко­сті свід­ка не ро­бить ав­то­ма­ти­чно цю осо­бу свід­ком у спра­ві. Те­пер Ми­ро­сла­ва Гон­га­дзе, по су­ті, по­збав­ле­на пра­ва пред­став­ля­ти свої ін­те­ре­си в су­ді, але во­на не має на­мі­ру шу­ка­ти со­бі ін­шо­го пред­став­ни­ка, оскіль­ки у ме­не за­ли­ша­є­ться до­ві­ре­ність Ми­ро­сла­ви Гон­га­дзе, і я да­лі є її пред­став­ни­ком. Я ли­ше від­сто­ро­не­на від ці­єї спра­ви у Ви­що­му спе­ці­а­лі­зо­ва­но­му су­ді. Ще по­ба­чи­мо, чим ця спра­ва за­кін­чи­ться. Мо­же, я й по­вер­ну­ся до неї». Во­на до­да­ла, що від­ві­ду­ва­ти­ме су­до­ві за­сі­да­н­ня по­ки що в яко­сті слу­ха­ча.

■ «За­мість то­го, щоб бу­ти в су­ді і до­во­ди­ти свої ар­гу­мен­ти, Ва­лен­ти­на Те­ли­чен­ко ро­бить го­ло­слів­ні за­яви, — ре­а­гує в ко­мен­та­рі «Дню» Оле­ксандр Єльяшкевич. — Більш то­го, сво­ї­ми за­ява­ми Те­ли­чен­ко штов­хає Ми­ро­сла­ву Гон­га­дзе на вчи­не­н­ня за­яв та дій, що не тіль­ки не пе­ред­ба­че­ні КПК, а і є про­ти­за­кон­ни­ми, як для Ми­ро­сла­ви Гон­га­дзе, так і для суд­дів, що роз­гля­да­ють спра­ву в су­ді ка­са­цій­ної ін­стан­ції. Ана­ліз ли­ше не­ве­ли­кої ча­сти­ни дій та ви­слов­лю­вань Ва­лен­ти­ни Те­ли­чен­ко в су­ді та по­за су­дом, на те­ле­ба­чен­ні, її ін­терв’ю за­со­бам ма­со­вої ін­фор­ма­ції, то­що, які во­на вчи­няє про­тя­гом всіх ро­ків роз­гля­ду спра­ви Гон­га­дзе — По­доль­сько­го в су­дах, одно­зна­чно ви­яв­ляє справ­жню роль Те­ли­чен­ко. Во­на — не пред­став­ник по­тер­пі­ло­го. Її зав­да­н­ня про­тя­гом ба­га­тьох ро­ків — впли­ва­ти на фор­му­ва­н­ня хи­бної гро­мад­ської дум­ки, при­хо­ву­ва­ти істи­ну, дис­кре­ди­ту­ва­ти ва­жли­ві до­ка­зи, впли­ва­ти на свід­ків та під­су­дно­го, спо­тво­рю­ва­ти фа­кти, які ста­ли їй ві­до­мі у зв’яз­ку з до­пу­ском та уча­стю в спра­ві, вво­ди­ти су­спіль­ство в ома­ну за­для за­ли­ше­н­ня без­кар­ни­ми Ле­о­ні­да Ку­чми, Во­ло­ди­ми­ра Ли­тви­на та ін­ших чле­нів ор­га­ні­зо­ва­но­го зло­чин­но­го угру­по­ва­н­ня. У зв’яз­ку з цим, а та­кож су­дя­чи з її ре­а­кції на рі­ше­н­ня су­ду (во­на пла­нує про­дов­жу­ва­ти ви­ко­ну­ва­ти свої обов’яз­ки), ми зби­ра­є­мо­ся ста­ви­ти пи­та­н­ня про кри­мі­наль­ну від­по­від­аль­ність Ва­лен­ти­ни Те­ли­чен­ко».

■ От­же, основ­на бо­роть­ба ще по­пе­ре­ду. Але це одне з не­ба­га­тьох за­сі­дань про­тя­гом 17 ро­ків, на яко­му ко­ман­да Оле­ксія По­доль­сько­го та Оле­ксан­дра Єлья­шке­ви­ча до­мо­гла­ся по­зи­тив­но­го ре­зуль­та­ту. На­сту­пне за­сі­да­н­ня, за сло­ва­ми Наталії Марчук, бу­де по­ві­дом­ле­но до­да­тко­во. Не ви­клю­че­но, з огля­ду на не­об­хі­дність роз­се­кре­ти­ти ве­ли­кий об­сяг ма­те­рі­а­лів спра­ви, що во­но від­бу­де­ться аж во­се­ни.

ФОТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

ФОТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.