Уря­до­вий про­гноз: 3 ро­ки еко­но­мії

Сте­пан КУБІВ: «Наш шлях — це по­бу­до­ва ін­но­ва­цій­но­ін­ве­сти­цій­ної мо­де­лі. А це — за­тра­тний про­цес»

Den (Ukrainian) - - День України - Ал­ла ДУБРОВИК-РОХОВА, «День»

31трав­ня на за­сі­дан­ні Ка­бі­не­ту Мі­ні­стрів Укра­ї­ни бу­ло за­твер­дже­но Про­гноз еко­но­мі­чно­го і со­ці­аль­но­го роз­ви­тку Укра­ї­ни на 2018 — 2020 ро­ки.

Про­гноз роз­ро­бле­ний за трьо­ма сце­на­рі­я­ми та ґрун­ту­є­ться на ана­лі­зі роз­ви­тку еко­но­мі­ки 2016-го та двох по­пе­ре­дніх ро­ків, по­то­чної еко­но­мі­чної си­ту­а­ції, при­пу­ще­н­нях, що вра­хо­ву­ють вплив зов­ні­шніх та вну­трі­шніх чин­ни­ків і ри­зи­ків та мі­стить ба­че­н­ня пер­спе­кти­ви роз­ви­тку еко­но­мі­ки Укра­ї­ни у 2018 — 2020 ро­ках (у ці­ло­му та за се­кто­ра­ми еко­но­мі­ки).

Від­по­від­но до між­на­ро­дно­го до­сві­ду, з ме­тою мі­ні­мі­за­ції бю­дже­тних ри­зи­ків до роз­ра­хун­ків бю­дже­тних по­ка­зни­ків за­кла­да­є­ться по­мір­ко­ва­ний сце­на­рій, який пе­ред­ба­чає ві­ро­гі­дний роз­ви­ток в ру­слі вже існу­ю­чих трен­дів з ура­ху­ва­н­ням на­слід­ків основ­них за­пла­но­ва­них ре­форм та за­твер­дже­них уря­до­вих і між­на­ро­дних про­грам роз­ви­тку. Та­ка па­ра­ди­гма за­кла­де­на у про­гноз за Пер­шим сце­на­рі­єм, який пред­став­ле­ний у про­гно­зі як ба­зо­вий.

«Що­до сце­на­рію один бу­ло до­ся­гну­то спіль­но­го ро­зу­мі­н­ня з МВФ. Так, про­гно­зні ма­кро­еко­но­мі­чні орі­єн­ти­ри за сце­на­рі­єм 1 є близь­ки­ми до про­гно­зу МВФ», — по­яснив пер­ший ві­це-прем’єр-мі­ністр Укра­ї­ни Сте­пан Кубів на за­сі­дан­ні уря­ду.

Пер­ший сце­на­рій пе­ред­ба­чає актив­не впро­ва­дже­н­ня еко­но­мі­чних і со­ці­аль­них ре­форм, ви­зна­че­них у се­ред- ньо­стро­ко­во­му пла­ні прі­о­ри­те­тних дій уря­ду. Від­по­від­но, за цим сце­на­рі­єм у 2018 ро­ці про­гно­зу­є­ться зро­ста­н­ня ВВП на рів­ні 3%, у 2019 — на 3,6%, у 2020 — на 4%. Ін­декс спо­жив­чих цін (гру­день до гру­дня по­пе­ре­дньо­го ро­ку) у 2018 ро­ці про­гно­зу­є­ться 107%, у 2019 — 105,9%, у 2020 — 105%. Рі­вень без­ро­бі­т­тя за ме­то­до­ло­гі­єю Мі­жна­ро­дної ор­га­ні­за­ції пра­ці у 2018 ро­ці про­гно­зу­є­тьcя на рів­ні 9,1%, у 2019 — 8,9%, у 2020 — 8,5%.

Ко­мен­ту­ю­чи ма­кро­еко­мі­чний про­гноз, Сте­пан Кубів по­яснює: «Уряд за­де­кла­ру­вав свою ме­ту здій­сни­ти транс­фор­ма­цію Укра­ї­ни з кра­ї­ни, що ви­ро­бляє си­ро­вин­ні про­мі­жні то­ва­ри на кра­ї­ну, яка ви­ро­бляє кін- це­ві то­ва­ри з ви­со­кою до­да­ною вар­ті­стю. Наш шлях — це по­бу­до­ва ін­но­ва­цій­но-ін­ве­сти­цій­ної мо­де­лі. Ста­нов­ле­н­ня та­кої мо­де­лі є за­тра­тним про­це­сом. Він пов’яза­ний зі зро­ста­н­ням ви­трат то­ва­ро­ви­ро­бни­ків та дер­жа­ви в ці­ло­му на про­ве­де­н­ня мо­дер­ні­за­ції ви­ро­бни­цтва та під­ви­ще­н­ня йо­го ін­но­ва­цій­ної скла­до­вої. Ці за­тра­ти в пе­рі­од транс­фор­ма­цій­них про­це­сів не да­ють мо­жли­во­сті де­мон­стру­ва­ти ви­со­кі тем­пи ро­сту. Во­дно­час по за­вер­шен­ню ми отри­ма­є­мо зро­ста­н­ня про­ду­ктив­но­сті та фон­до­від­да­чі, під­ви­ще­н­ня на осно­ві ін­но­ва­цій­ної скла­до­вої ви­ро­бни­цтва кон­ку­рен­то­спро­мо­жної укра­їн­ської про­ду­кції, а від­так пе­ре­хід до стій­ких і ви­со­ких тем­пів роз­ви­тку».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.