«Ді­ти і кни­га»

У На­ціо­наль­ній бі­бліо­те­ці Укра­ї­ни іме­ні Яро­сла­ва Му­дро­го — фо­то­ви­став­ка, яка до­во­дить: ін­те­рес до дру­ко­ва­но­го сло­ва не зга­сає

Den (Ukrainian) - - День України - Оль­га ХАРЧЕНКО, «День»

Бі­блі­о­те­кар кни­го­збір­ні «Сві­то­гляд» Пе­чер­ської ЦБС Сві­тла­на МАМІНА має дав­нє хо­бі — фо­то­гра­фу­ва­н­ня. Жін­ка, до ре­чі, не­о­дно­ра­зо­во ста­ва­ла при­зе­ром Між­на­ро­дно­го фо­то­кон­кур­су «Дня», і дня­ми від­кри­ла­ся вже дру­га її ви­став­ка у сті­нах На­ціо­наль­ної бі­бліо­те­ки Укра­ї­ни ім. Яро­сла­ва Му­дро­го (ко­ли­шня на­зва — На­ціо­наль­на пар­ла­мент­ська бі­бліо­те­ка). В екс­по­зи­ції пред­став­ле­на 31 сві­тли­на з ав­тор­ської те­ма­ти­чної до­бір­ки «Ді­ти і кни­га». «Ко­ли до нас у бі­бліо­те­ку ді­тки при­хо­дять гур­том, ці­ли­ми кла­са­ми, то фо­то­граф про­сто не мо­же за­ли­ши­ти­ся бай­ду­жим до цих емо­цій, — роз­по­від­ає «Дню» Сві­тла­на Маміна. — То­му я, зви­чай­но, всі ці ро­ки їх зні­маю. На ви­став­ці пред­став­ле­ні ро­бо­ти за кіль­ка остан­ніх ро­ків. Я спо­сте­рі­га­ла за ді­тьми і фо­то­гра­фу­ва­ла».

На за­пи­та­н­ня, чи не від­чу­ва­є­ться па­ді­н­ня ін­те­ре­су ді­тла­хів до книж­ки, бі­блі­о­те­кар від­по­від­ає: «Як лю­ди­на, що чи­тає з ди­тин­ства, за­ми­слю­юсь над цим пи­та­н­ням. Ме­ні зда­є­ться, дру­ко­ва­не сло­во втра­чає ва­гу са­ме як но­сій су­то ін­фор­ма­ції, цю роль пе­ре­би­ра­ють еле­ктрон­ні но­сії. У нас зна­чно по­мен­ша­ло чи­та­чів, яким по­трі­бні під­ру­чни­ки. А от книж­ка для за­до­во­ле­н­ня все одно за­ли­ша­є­ться по­трі­бною. Ме­ні зда­є­ться, що лю­бов до чи­та­н­ня — це як слух, лю­бов до му­зи­ки » . Па­ні Сві­тла­на від­зна­чає ве­ли­ку роль пе­да­го­гів у до­лу­чен­ні ді­тла­хів до чи­та­н­ня кни­жок зма­ле­чку. Адже в бі­бліо­те­ку їх при­во­дять ча­сто ці­ли­ми кла­са­ми. «Тре­ба ба­чи­ти, з якою жа­до­бою учні ха­па­ють ці яскра­ві жур­на­ли, книж­ки... Це пов­на за­ла одно­дум­ців, — роз­по­від­ає бі­блі­о­те­кар і до­дає: — Пі­сля від­ві­ду­ва­н­ня на­шої бі­бліо­те­ки ді­ти ча­сто при­хо­дять за­пи­са­тись ін­ди­ві­ду­аль­но» .

Усі охо­чі мо­жуть «спів­пе­ре­жи­ти» емо­ції від зу­стрі­чі з книж­кою до 25 черв­ня.

ФОТО СВІТЛАНИ МАМІНОЇ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.