«Це укра­їн­ський ве­стерн...»

Den (Ukrainian) - - День України -

У Він­ни­ці зні­ма­ти­муть фільм про Си­мо­на Пе­тлю­ру

Укра­їн­ський ре­жи­сер Ва­ле­рій Ша­ли­га роз­по­чи­нає ро­бо­ту над істо­ри­чно-при­го­дни­цькою кі­но­стрі­чкою із ро­бо­чою на­звою «За­мах на Пе­тлю­ру». Зйом­ки філь­му роз­по­чи­на­ю­ться у Він­ни­ці 3 черв­ня і три­ва­ти­муть упро­довж 20 днів. Ві­дбу­ва­ти­му­ться во­ни пе­ре­ва­жно у цен­траль­ній ча­сти­ні мі­ста, де збе­ре­гли­ся ло­ка­ції по­ча­тку ХХ сто­лі­т­тя. Це, зокре­ма, ву­ли­ця, де роз­та­шо­ва­ний бу­ди­нок, у яко­му жив Пе­тлю­ра, пе­ре­бу­ва­ю­чи у Він­ни­ці, при­мі­ще­н­ня штаб-квар­ти­ри Ди­ре­кто­рії та окре­мих ві­домств. В осно­ві сю­же­ту ле­жить зу­стріч го­лов­но­го ота­ма­на Ар­мії УНР Си­мо­на Пе­тлю­ри і Мар­шал­ка Поль­щі Юзе­фа Піл­суд­сько­го, яка від­бу­ва­ла­ся 16—17 трав­ня 1920 ро­ку у мі­сті Він­ни­ці.

«Це укра­їн­ський ве­стерн на Пе­тлю­ру. У філь­мі бу­де кіль­ка го­лов­них ге­ро­їв, гра­ти­муть їх він­ни­цькі і ки­їв­ські акто­ри. Куль­мі­на­ція сю­же­ту — за­мах на Пе­тлю­ру, ко­ли він зу­стрі­ча­є­ться з Піл­суд­ським у Він­ни­ці, — роз­по­від­ає Ва­ле­рій Ша­ли­га. — Пер­ший зні­маль­ний день від­бу­ва­ти­ме­ться в цен­трі мі­ста, це, ско­рі­ше за все, бу­де ву­ли­ця Пу­шкі­на, яка збе­ре­гла ар­хі­те­кту­ру тих ча­сів... По­пе­ред- ньо я пла­ну­вав зні­ма­ти фільм про Кру­ти до 100-річ­чя пам’ятної да­ти, яку від­зна­ча­ти­ме­мо на­сту­пно­го ро­ку. Все бу­ло го­то­во, але ко­ли ми по­да­ли сце­на­рій на пі­тчинг, щоб отри­ма­ти держ­за­мов­ле­н­ня, то дер­жа­ва ви­ді­ли­ла ко­шти на ті про­е­кти, які сто­я­ли в чер­зі пер­ши­ми. А про Кру­ти, як во­ни ска­за­ли, зні­ма­ти­муть фільм у 2018 ро­ці, хо­ча то­ді вже тре­ба бу­де йо­го пре­зен­ту­ва­ти... Че­ка­ти я не став, і за іні­ці­а­ти­ви мі­сько­го го­ло­ви Він­ни­ці Сер­гія Мор­гу­но­ва взяв­ся за зйом­ки філь­му про Пе­тлю­ру. Сце­на­рій го­то­вий, під­го­тов­ча ро­бо­ча на за­вер­шаль­но­му ета­пі. Мі­ська вла­да на­дає всі­ля­ку під­трим­ку, а мер до­зво­лив про­во­ди­ти зйом­ки у будь-якій ча­сти­ні мі­ста. То­му пов­ний впе­ред, як ка­жуть!».

Зйом­ки три­ва­ти­муть до 23 черв­ня. По­тім від­бу­ва­ти­ме­ться ро­бо­та над філь­мом, який пла­ну­ють змон­ту­ва­ти до кін­ця по­то­чно­го ро­ку. А до Дня мі­ста, який тра­ди­цій­но від­зна­ча­ють на по­ча­тку ве­ре­сня, Ва­ле­рій Ша­ли­га пла­нує пред­ста­ви­ти він­ни­ча­нам фільм про АТО «Три­май ме­не бі­ля сер­ця», зйом­ки яко­го від­бу­ва­ли­ся у Він­ни­ці ми­ну­ло­го ро­ку.

Оле­ся ШУТКЕВИЧ, Він­ни­ця

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.