На ве­ло­си­пе­дах, мо­то­ци­клах, ка­те­рах

Den (Ukrainian) - - День України - Іван АНТИПЕНКО, «День», Хер­сон

Хер­сон­ські по­лі­цей­ські по­си­лю­ють на­гляд за ку­рор­тни­ми мі­ста­ми на лі­тній пе­рі­од

Цьо­го­річ Хер­сон­щи­на очі­кує прийня­ти по­над 3,5 міль­йо­на ту­ри­стів з усі­єї Укра­ї­ни та за­кор­до­ну. Та­ку ци­фру не­що­дав­но озву­чив го­ло­ва Хер­сон­ської ОДА Ан­дрій Гор­дє­єв. «Ми­ну­ло­го ро­ку у трав­ні ми офіційно за­яви­ли про 3 млн ту­ри­стів. Але по­тім, ко­ли під­ра­ху­ва­ли їх кіль­кість, то це бу­ло десь 3,5 млн. Ми очі­ку­є­мо та­ку ж са­му ци­фру і в цьо­го­рі­чно­му се­зо­ні. Але якщо бу­де біль­ше — по­дя­ку­є­мо», — за­явив Гор­дє­єв.

Аби по­си­ли­ти за­хо­ди без­пе­ки у ку­рор­тних мі­сте­чках у зв’яз­ку зі збіль­ше­н­ням ту­ри­стів, у по­лі­ції обі­ця­ють збіль­ши­ти кіль­кість па­тру­лів по мор­ських узбе­реж­жях. Зокре­ма, до за­вер­ше­н­ня лі­тньо­го оздо­ров­чо­го се­зо­ну в ку­рор­тних ра­йо­нах бу­дуть пра­цю­ва­ти 4 по­лі­цей­ські стан­ції, на яких по­лі­цей­ські ці­ло­до­бо­во не­сти­муть слу­жбу у скла­ді па­труль­них на­ря­дів, слід­чо­опе­ра­тив­них груп, а та­кож груп ре­а­гу­ва­н­ня. Стан­ції роз­мі­щу­ю­ться на те­ри­то­рії Ара­бат­ської Стріл­ки (Ге­ні­че­ський ра­йон), с. За­лі­зний Порт (Го­ло­при­стан­ський ра­йон), с. Хор­ли (Ка­лан­ча­цький ра­йон) та смт Ла­зур­не (Ска­дов­ський ра­йон).

Мор­ське узбе­реж­жя бу­дуть па­тру­лю­ва­ти шість ве­ло­па­тру­лів. До­да­тко­во по­лі­цей­ські па­тру­лю­ва­ти­муть на трьох слу­жбо­вих мо­то­ци­клах, во­дно­му ка­те­рі та во­дно­му мо­то­ци­клі. У ку­рор­тних ра­йо­нах осо­бли­ву ува­гу по­лі­цей­ські обі­ця­ють при­ді­ля­ти мі­сцям ма­со­во­го від­по­чин­ку лю­дей: пля­жі, са­на­то­рії, ту­ри­сти­чні ба­зи, кем­пін­ги та го­те­лі.

Крім то­го, на те­ри­то­рії мі­ста Хер­со­на пла­ну­є­ться ство­ре­н­ня 5 ве­ло­па­тру­лів, до скла­ду яких вхо­ди­ти­муть пра­ців­ни­ки Управ­лі­н­ня па­труль­ної слу­жби по­лі­ції м. Хер­со­на. Во­ни па­тру­лю­ва­ти­муть пар­ки, скве­ри та пля­жі.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.