Сток­гольм: пер­ший крок до пе­ре­мо­ги

«Су­пе­ре­чно­сті між На­фто­га­зом та Газ­про­мом впер­ше вре­гу­льо­ву­ю­ться у ци­ві­лі­зо­ва­ний юри­ди­чний спо­сіб», — Пе­тро ПОРОШЕНКО

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ал­ла ДУБРОВИК-РОХОВА, «День»

Сток­гольм­ський ар­бі­траж пов­ні­стю за­до­воль­нив ви­мо­ги НАК « На­фто­га­зу » що­до принципу «take or pay» (бе­ри або пла­ти). І це ли­ше по­ча­ток. Оста­то­чне рі­ше­н­ня су­ду бу­де прийня­те 30 черв­ня. Якщо між­на­ро­дний три­бу­нал пов­ні­стю за­до­воль­нить по­зов Укра­ї­ни, то Ро­сія бу­де зму­ше­на ви­пла­ти­ти Укра­ї­ні 30 млрд дол., змі­ни­ти прин­ци­пи ці­но­утво­ре­н­ня у га­зо­во­му кон­тра­кті та під­ви­щи­ти пла­ту за тран­зит ро­сій­сько­го га­зу че­рез те­ри­то­рію Укра­ї­ни.

«По­пе­ре­ду ще ба­га­то ро­бо­ти. Де­та­лі пу­блі­ку­ва­ти­ме­мо пі­сля оста­то­чно­го за­твер­дже­н­ня всіх роз­ра­хун­ків ар­бі­тра­жним три­бу­на­лом. За­раз мо­же­мо ска­за­ти, що три­бу­нал пов­ні­стю за­до­воль­нив най­ва­жли­ві­шу на­шу ви­мо­гу (та­ким чи­ном не за­до­воль­нив­ши основ­ну ви­мо­гу «Газ­про­му»), а та­кож пов­ні­стю або час­тко­во (так, на жаль, але всьо­му є по­я­сне­н­ня) за­до­воль­нив ін­ші прин­ци­по­ві ви­мо­ги з на­шо­го бо­ку», — за­зна­чив го­лов­ний ко­мер­цій­ний ди­ре­ктор «На­фто­га­зу» Юрій ВІТРЕНКО, ко­мен­ту­ю­чи рі­ше­н­ня Три­бу­на­лу при Ар­бі­тра­жно­му ін­сти­ту­ті Тор­го­вої па­ла­ти Сток­голь­ма у спра­ві «На­фто­газ про­ти «Газ­про­му».

На­то­мість го­ло­ва держ­ком­па­нії «Газ­пром» Оле­ксій Міл­лер за­явив, що че­кає оста­то­чно­го рі­ше­н­ня Сток­гольм­сько­го ар­бі­тра­жу до кін­ця черв­ня, а від­бо­ру Укра­ї­ною га­зу не бо­ї­ться. «Хай спро­бу­ють», — ска­зав Міл­лер, ко­мен­ту­ю­чи ри­зик від­бо­ру га­зу Укра­ї­ною в ра­ху­нок ви­ко­на­н­ня штра­фу Ан­ти­мо­но­поль­но­го ко­мі­те­ту Укра­ї­ни (АМКУ).

ТРО­ХИ ПЕРЕДІСТОРІЇ І СУТЬ РІ­ШЕ­Н­НЯ

Суд іде че­рез кон­тра­кти, який Юлія Ти­мо­шен­ко під­пи­са­ла з «Газ­про­мом» в 2009 ро­ці. Йо­го від­ра­зу на­зва­ли кон­тра­ктом Пу­ті­на — Ти­мо­шен­ко. Це не офі­цій­на на­зва, але ЗМІ і екс­пер­ти зі­йшли­ся на то­му, що від­по­від­аль­ні за ньо­го з укра­їн­ської сто­ро­ни Ти­мо­шен­ко, а не ке­рів­ни­цтво «На­фто­га­зу», а з ро­сій­ської — Пу­тін, чию во­лю ви­ко­нує «Газ­пром». Цей кон­тракт, як пи­сав «День», став «за­клад­кою» в ба­га­то­хо­дов­ці, яку ро­зі­гра­ла Ро­сія про­ти Укра­ї­ни за­для ане­ксії Кри­му (де­та­лі в ма­те­рі­а­лі «Як Хар­ків­ські уго­ди під­го­ту­ва­ли «мін­ський ко­тел»?» «День» від 25 кві­тня 2017 ро­ку).

Три ро­ки то­му «Газ­пром» по­дав по­зов в Сток­гольм­ський ар­бі­траж і за­жа­дав стя­гну­ти з НАК «На­фто­га­зу» по­над 40 млрд до­ла­рів. «На­фто­газ» на­то­мість звер­нув­ся в ар­бі­траж із зу­стрі­чним по­зо­вом, ви­ма­га­ю­чи вста­но­ви­ти спра­ве­дли­ву і рин­ко­ву ці­ну на газ, пе­ре­гля­ну­ти кон­тракт на тран­зит, а та­кож ви­пла­ти­ти ком­пен­са­цію за не­до­ста­тні об­ся­ги тран­зи­ту. За­галь­на су­ма пре­тен­зій «На­фто­га­зу» скла­ла 37 млрд до­ла­рів. Та­кож «На­фто­газ» вва­жає, що за весь газ роз­ра­ху­вав­ся ще в 2014 ро­ці, ко­ли за­пла­тив $ 3,1 млрд. Ар­бі­траж об’єд­нав оби­два по­зо­ви в одну спра­ву. ПРЕДМЕТ СПОРУ Про­мі­жне рі­ше­н­ня Сток­гольм­сько­го ар­бі­тра­жу, яке бу­ло опри­лю­дне­не 31 трав­ня 2017 ро­ку, не мі­стить роз­ра­хун­ку кон­кре­тних сум. При цьо­му ар­бі­траж ска­су­вав умо­ви «бе­ри або пла­ти» і ска­су­вав за­бо­ро­ну на ре­екс­порт. Та­кож Сток­гольм вирішив, що з 2014 ро­ку ці­на на газ по­вин­на бу­ти прив’яза­на не до на­фто­про­ду­кто­во­го ко­ши­ка, а до ці­ни га­зу на ха­бі (га­зо­вої бір­жі) в Єв­ро­пі.

ЩО КА­ЖУТЬ ЕКС­ПЕР­ТИ?

«Ре­зо­лю­тив­на ча­сти­на рі­ше­н­ня Сток­гольм­сько­го ар­бі­тра­жу ста­не по­ча­тком від­лі­ку ча­су для пе­ре­го­во­рів укра­їн­ської та ро­сій­ської сто­рін що­до ці­ни га­зу за ко­жен окре­мий пе­рі­од про­тя­гом дії кон­тра­кту з 2009 ро­ку. Якщо сто­ро­ни не ді­йдуть зго­ди що­до вар­то­сті за ці пе­рі­о­ди, ар­бі­траж зно­ву ма­ти­ме пра­во втру­ти­ти­ся і прийня­ти рі­ше­н­ня по кон­кре­тних су­мах за кон­кре­тні пе­рі­о­ди», — по­яснює екс­перт ІСЕД з пи­тань енер­ге­ти­ки Окса­на Ко­ро­тке­вич.

По ки що важ ко ска за ти, чи впли­не рі­ше­н­ня Сток­гольм­сько­го ар­бі­тра­жу на та­ри­фи на газ, ствер­джує в ко­мен­та­рі «Дню» екс­перт з пи­тань жи­тло­во-ко­му­наль­но­го го­спо­дар­ства Те­тя­на БОЙКО. «Ра­ді­ти ра­но, але під­ста­ви для опти­мі­зму до­сить ве­ли­кі. Не по­раз­ка — це то­чно. Що бу­де для ЖКГ і як це впли­не на та­ри­фи — по­ба­чи­мо пі­сля всіх оста­то­чних рі­шень», — ка­же екс­перт.

Пре­зи­дент цен­тру гло­ба­лі­сти­ки Ми­хай­ло Гон­чар, ко­мен­ту­ю­чи пе­ре­м­гу у Сток­голь­мі, за­ува­жив, що суть спра­ви «На­фто­газ» vs «Газ­пром» свід­чить про мас­штаб га­зо­во­го ком­по­нен­ту кри­пто-вій­ни РФ про­ти Укра­ї­ни. «Са­ме це був ме­ха­нізм зне­си­ле­н­ня, ви­сна­же­н­ня Укра­ї­ни з бо­ку РФ, що вхо­ди­ло в план під­го­тов­ки до агре­сії гі­бри­дно­го ти­пу», — ка­же Гон­чар. За йо­го сло­ва­ми, рі­ше­н­ня Сток­гольм­сько­го ар­бі­тра­жу ма­ти­муть да­ле­к­ося­жні на­слід­ки для обох сто­рін не «тіль­ки у сен­сі «На­фто­га­зу» та «Газ­про­му», але у кон­текс­ті кри­пто-вій­ни Ро­сії про­ти ЄС, яка три­ває і яку в Єв­ро­пі про­сто не по­мі­ча­ють, ба­ча­чи у ді­ях «Газ­про­му» ли­ше бі­знес».

...І ПРО ГО­ЛОВ­НО­ГО ПЕРЕМОЖЦЯ ДНЯ — ПРЕС-СЛУЖБА НАКУ ДАЛА УРОК УСІМ ІНФОРМАЦІЙНИКАМ

Цьо­го ра­зу «На­фто­газ» ви­грав ін­фор­ма­цій­не по­ле у «Газ­про­му». Бо як­би не опе­ра­тив­на та які­сна ро­обо­та прес-слу­жби но­вин сві­то­вих ЗМІ про рі­ше­н­ня Сток­голь­ма, ско­рі­ше за все, зно­ву бу­ли б на­пи­са­ні з «мо­сков­сько­го прес-по­ін­ту», і зву­ча­ли б при­бли­зно так: «Газ­пром на­звав про­мі­жним рі­ше­н­ня Сток­гльм­сько­го ар­бі­тра­жу у спра­ві про­ти НАК На­фто­газ». Що, по-су­ті, є не­прав­дою. Оскіль­ки, як ствер­джу­ють юри­сти, озву­че­не в Сток­голь­мі 31 трав­ня — це пер­ша ча­сти­на рі­ше­н­ня — так би мо­ви­ти, йо­го «фі­ло­соф­ська ча­сти­на»: хто пра­вий, а хто — ні. І пе­ре­мо­га одно­зна­чно на бо­ці Укра­ї­ни. А дру­га ча­сти­на рі­ше­н­ня вже роз’яснить, скіль­ки ця пе­ре­мо­га при­не­се укра­їн­сько­му бю­дже­ту.

Укра­ї­на ду­же ча­сто про­грає Ро­сії в ін­фор­ма­цій­ній вій­ні че­рез низ­ку при­чин: обме­же­ні ка­на­ли ко­му­ні­ка­ції, важ­кі за­кру­че­ні фор­му­лю­ва­н­ня, за­кри­тість топ-ме­не­джмен­ту. Та на­сам­пе­ред — не­до­ста­тньо швид- ке ре­а­гу­ва­н­ня (при­кла­дів ма­са, особ- ли­во від прес-слу­жби пре­зи­ден­та: при­літ ро­сій­сько­го по­лі­ти­ка Бо­ри­са Гри­зло­ва й те­ле­фон­на роз­мо­ва По­ро­шен­ка з Пу­ті­ним, то­що).

Але вве че рі 31 трав ня прес­слу­жба На­фто­га­зу по­ка­за­ла май­стер-клас.

По-пер­ше, НАК пер­ший ска­зав своє сло­во в ін­фо­по­лі. Як по­ві­до­ми­ла пі­ар-спе­ці­а­ліст Сві­тла­на Кі­се­льо­ва: мо­ні­то­ринг по­ка­зує, що пер­ши­ми но­ви­ну опу­блі­ку­ва­ли ан­гло­мов­ні Reuters, Finacial Times, Ін­тер­факс, да­лі WSJ, клю­чо­ві укра­їн­ські ви­да­н­ня. По­ві­дом­ле­н­ня бу­ло ко­ро­тке, без зай­во­го. А пер­ше, що про­ко­мен­ту­вав «Газ­пром», вже пі­сля но­ви­ни, яку ви­пу­стив «На­фто­газ», — це те, що во­ни ана­лі­зу­ють до­ку­мент, бо він ду­же ве­ли­кий — 740 сто­рі­нок.

По- дру ге, прес- служ ба НАК ма­кси­маль­но спро­сти­ла для жур­на­лі­стів ро­бо­ту для на­пи­са­н­ня но­ви­ни про рі­ше­н­ня. Спо­ча­тку бу­ло ро­зі­сла­но прес-ре­ліз про те, що во­ни че­ка­ють рі­ше­н­ня сьо­го­дні. У до­да­тку до до­ку­мен­та бу­ло та­кож до­да­но ін­фо­гра­фі­ку укра­їн­ською та ан­глій­ською мо­ва­ми, яка роз’яснює предмет спору. А то­му жур­на­лі­сти вже зна­ли, ко­ли че­ка­ти на но­ви­ну, та мо­гли на­га­да­ти змі­стов­ну ча­сти­ну спра­ви.

По-тре­тє, за­ді­я­ні опе­ра­тив­но Facebook для укра­їн­ської та Twitter для мі­жна­ро­дної ау­ди­то­рій.

По- чет вер те, опе ра тив но ко - мен­ту­ва­ли но­ви­ну пред­став­ни­ки МЗС та пер­ші осо­би дер­жа­ви.

Зок ре ма Пре зи дент Укра ї ни Пе­тро Порошенко за­явив: «Для Укра­ї­ни це над­зви­чай­но ва­жли­ве рі­ше­н­ня, оскіль­ки су­пе­ре­чно­сті між «На­фто­га­зом» та «Газ­про­мом» впер­ше вре­гу­льо­ву­ю­ться у ци­ві­лі­за­цій­ний юри­ди­чний спо­сіб».

Пре­мєр-мі­ністр Укра­ї­ни Во­ло­ди­мир Грой­сман не про­ми­нув на­го­ди на­га­да­ти пе­ре­д­істо­рію рі­ше­н­ня: «На­фто­газ» отри­мав окре­ме рі­ше­н­ня Сток­гольм­ско­го три­бу­на­лу у про­ва­джен­ні про­ти «Газ­про­му». Ка­баль­ні ви­мо­ги «Газ­про­му» що­до за­сто­су­ва­н­ня фор­му­ли «бе­ри або пла­ти» пов­ні­стю від­хи­ле­ні! Фа­кти­чно ми бу­ли пе­ред за­гро­зою то­го, що кон­тракт, під­пи­са­ний за ча­сів уря­ду Юлії Ти­мо­шен­ко, міг ма­ти ка­та­стро­фі­чні на­слід­ки для Укра­ї­ни. Як­би, не дай Бог, ви­мо­га «Газ­про­му» бу­ла б за­до­во­ле­на, зби­тки від зра­дни­цької по­зи­ції то­ді­шньо­го ке­рів­ни­цтва дер­жа­ви скла­ли б... по­над 45 млрд до­ла­рів!». А от со­ра­тни­ки Юлі Ти­мо­шен­ко учо­ра ці­лий день за­си­па­ли со­цме­ре­жі по­ста­ми про те, що пе­ре­мо­га на­ле­жить Ти­мо­шен­ко, а не Ко­бо­лє­ву, бо, мов­ляв, екс-прем’єр вже більш ніж п’ять ро­ків го­во­ри­ла, що Укра­ї­на не має ви­ко­ну­ва­ти нор­му «бе­ри, або пла­ти».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.