IТ «ре­а­ні­мує» ме­ди­ци­ну

Як в Укра­ї­ні вті­лю­ють си­сте­му eHealth

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Ма­рія ЮЗИЧ

Ме­ди­чна ре­фор­ма, яку впро­ва­джу­ють в Укра­ї­ні, вво­дить но­ве по­ня­т­тя — е-ме­ди­ци­на. На пра­кти­ці це озна­чає пе­ре­ве­де­н­ня всіх актів на­да­н­ня ме­ди­чних по­слуг, які ра­ні­ше ве­ли на па­пе­рі, у ци­фро­вий фор­мат. «День» з’ясо­ву­вав де­та­лі то­го, як ви­гля­дає мо­дель е-ме­ди­ци­ни в Укра­ї­ні, які пе­ре­ва­ги на­дає і на яко­му ета­пі пе­ре­бу­ває за­раз.

ГІ­БРИ­ДНА МО­ДЕЛЬ

У сві­то­вій пра­кти­ці най­по­пу­ляр­ні­ши­ми є три мо­де­лі роз­ви­тку е-ме­ди­ци­ни. Пер­ша — цен­тра­лі­зо­ва­на. Во­на пе­ред­ба­чає за про вад - же­н­ня си­сте­ми « зго­ри » , ко­ли дер­жа­ва роз - ро­бляє про грам не за­без­пе­че­н­ня і за про вад - жує йо­го на всіх рів­нях. Дру­га мо­дель— де­цен­тра­лі­зо­ва­на. Згі­дно з нею, бі­знес за про­ва­джує про­грам­не за­без­пе­че­н­ня на мі­сце­во­му рів­ні за єди­ни­ми стан­дар­та­ми.

Як по­яснює ке­рів­ник ком­па­нії ІТ 4Medicine Ан­дрій ЗА ЯЦЬ, Укра­ї­на обра­ла тре­тій шлях роз­ви­тку е-ме­ди­ци­ни — гі­бри­дний, який по­єд­нує в со­бі дві по­пе­ре­дні мо­де­лі. Це озна­чає, що Мі­ні­стер­ство охо­ро­ни здо­ров’я роз­ро­бляє про­грам­не за­без­пе­че­н­ня для ви­ко­на­н­ня вла­сних зав­дань і для всіх сво­їх стру­ктур­них під­роз­ді­лів. З дру­го­го бо­ку, бі­знес, який про­по­нує ме­ди­чним за­клад ам­ін­фор­ма­цій н о-ме­ди­чну си­сте­му на мі­сцях, у подаль­шо­му на­дає всю не­об­хі­дну і н фор­ма­цію для дер­жа­ви.

«Та­ким чи­ном дер­жа­ва отри­му­ва­ти­ме онов­ле­ну ін­фор­ма­цію про­на­се­ле­н­ня,стан­лі­ка­ре­ньі­лі­ка­рі­ві­на­ба­зі­ці­є­ї­ін­фор­ма­ці­ї­змо­же­при­йма­ти­е­фе­ктив­ні­управ­лін­ські­рі­ше­н­ня.Па­ці­єнт,зі­сво­го­бо­ку,отри­му­ва­ти­ме більш зру­чне об­слу­го­ву­ва­н­ня в ме­ди­чно­му за­кла­ді, а лі­ка­рям ста не­зна­чно лег­ше п р ацю­ва­ти», — по­яснює Ан­дрій За­яць.

Окрім цьо­го, на пер­вин­ній лан­ці за пров адже нн я е- ме­ди­ци­ни пла­ну­є­ться вве­де­н­ня так зва­ної кон­тра­ктної фор­ми об­слу­го­ву­ва­н­ня па­ці­єн­тів. На пра­кти­ці це озна­чає, що ко­жен па­ці­єнт укла­дає де­кла­ра­цію з лі­ка­рем, з яким хо­че пра­цю­ва­ти. А лі­кар, у свою чер­гу, отри­мує від дер­жа­ви фі­нан­су­ва­н­ня під кон­кре­тну кіль­кість па­ці­єн­тів. Ці де­кла­ра­ції та­кож оформ­ля­ти­муть в он­лайн-си­сте­мі.

Дру­гий етап впро­ва­дже­н­ня е- ме­ди ц ини — ав­то­ма­ти­за­ція про­гра­ми ре­ім­бур­са­ції, тоб­то си­сте­ми, що пе­ред­ба­чає до­сту­пність лі­ків для на­се­ле­н­ня та ком­пен­са­цію вар­то­сті лі­кар­ських пре­па­ра­тів при пев­них ви­дах за­хво­рю­вань.

Тре­тій етап — ство­ре­н­ня ІТ-фун­да­мен­ту для стра­хо­вої ме­ди­ци­ни, змі­ни у фі­нан­су­ван­ні вто­рин­ної лан­ки.

ПЕР­ШИЙ КРОК ЗРОБЛЕНО

На­ра­зі в Укра­ї­ні стар­ту­вав про­цес за­про­ва­дже­н­ня пер­вин­ної лан­ки е-ме­ди­ци­ни. На рів­ні дер­жа­ви роз­ро­бля­є­ться си­сте­ма eHealth, ме­ха­нізм ро­бо­ти якої пред­ста­ви­ли ще на по­ча­тку кві­тня.

Як роз­по­від­ає ке­рів­ник прое­кт­но­го офі­су eHealth і пред­став­ник « Transparency International Укра­ї­на» Юрій БУГАЙ, кін­це­ва ме­та ро­бо­ти си­сте­ми на пер­вин­ній лан­ці — під­трим­ка ре­фор­ми фі­нан­су­ва­н­ня пер­вин­ної лан­ки. Йде­ться про вне­се­н­ня в ба­зу всіх де­кла­ра­цій, під­пи­са­них між лі­ка­ря­ми та па­ці­єн­та­ми по всій кра­ї­ні.

Втім, щоб це ре­а­лі­зу­ва­ти, спо­ча­тку не­об­хі­дно вне­сти ін­фор­ма­цію про ме­ди­чні уста­но­ви та лі­ка­рів. «Спо­ча­тку в цій си­сте­мі бу­де ре­є­стру­ва­ти­ся го­лов­ний лі­кар, який вво­ди­ти­ме ін­фор­ма­цію про ме­ди­чний за­клад. По­тім він на­дасть до­ступ до ме­ди­чної си­сте­ми, на­при­клад, ка­дро­ви­ку. Остан­ній, у свою чер­гу, вво­дить ін­фор­ма­цію про лі­ка­рів, які теж зго­дом отри­му­ють до­ступ до си­сте­ми. На ко­жно­му ета­пі ми обов’яз­ко­во вво­ди­мо си­сте­му ве­ри­фі­ка­ції. Пі­сля то­го як у си­сте­мі з’яви­ться ін­фор­ма­ція про ме­ди­чні за­кла­ди та лі­ка­рів, па­ці­єн­ти змо­жуть укла­да­ти де­кла­ра­ції», — по­яснює Юрій Бугай.

За йо­го сло­ва­ми, сфор­мо­ва­ні ба­зи да­них на пер­вин­ній лан­ці впро­ва­дже­н­ня eHealth до­по­мо­жуть у подаль­шо­му ре­а­лі­зо­ву­ва­ти ін­ші ета­пи — впро­ва­дже­н­ня еле­ктрон­ної ме­ди­чної кар­ти чи за­пис до лі­ка­ря он-лайн.

«Не­за­ба­ром ми пла­ну­є­мо за­пу­сти­ти си­сте­му в пі­ло­ті. У черв­ні ми пла­ну­є­мо за­пу­сти­ти ре­є­стра­цію ме­ди­чних уста­нов в окре­мих ре­гіо­нах. У ли­пні роз­по­чне­мо ре­є­стра­цію лі­ка­рів і вже пі­зні­ше — па­ці­єн­тів», — го­во­рить Юрій Бугай.

Во­дно­час, за­зна­чає він, ре­а­лі­за­цію за­пла­но­ва­но­го зна­чною мі­рою галь­мує не­прийнят- тя Вер­хов­ною Ра­дою за­ко­нів, які, зокре­ма, пе­ред­ба­ча­ють но­ву фор­му фі­нан­су­ва­н­ня ме­ди­ци­ни — че­рез де­кла­ра­ції. «У нас ємо­жли­вість за­пу­сти­ти про­ект ін­шим, по­віль­ні­шим шля­хом, але за ло­гі­кою, за якою ми пра­цю­є­мо, не­має сен­су йти в об­хід за­ко­нів, які під­го­тов­ле­ні та че­ка­ють на го­ло­су­ва­н­ня у ВР. Ко­ли бу­дуть прийня­ті ці за­ко­ни — пи­та­н­ня по­ки від­кри­те», — до­да­є­він.

Та­кож Юрій Бугай роз­по­від­ає, що на сьо­го­дні ще не­ма­є­за­галь­ної оцін­ки вар­то­сті впро­ва­дже­н­ня е-ме­ди­ци­ни в Укра­ї­ні, оскіль­ки ще не роз­ро­бле­на Стра­те­гія роз­ви­тку на кіль­ка ро­ків впе­ред. «Вар­тість роз­роб­ки пер­ших про­ду­ктів для МОЗ ста­но­вить близь­ко 300 ти­сяч до­ла­рів. Ці ко­шти не­об­хі­дні для пер­вин­но­го про­ду­кту, який під­три­му­ва­ти­ме ре­фор­му фі­нан­су­ва­н­ня пер­вин­ної лан­ки, а та- кож ча­сти­ну під­трим­ки про­гра­ми «До­сту­пні лі­ки». Але це фі­нан­су­ва­н­ня бу­де не з бю­дже­ту, ми ці ко­шти за­лу­ча­є­мо че­рез про­е­кти мі­жна­ро­дної те­хні­чної до­по­мо­ги, — ко­мен­тує він. — У подаль­шо­му від­бу­ва­ти­ме­ться по­сту­по­ва ін­фор­ма­ти­за­ція на мі­сцях, але в цьо­му пи­тан­ні ще важ­ко да­ти оцін­ку».

Ва­жли­вим за­ли­ша­є­ться пи­та­н­ня за­хи­сту ін­фор­ма­ції, яку вно­си­ти­муть в ін­фор­ма­цій­но­ме­ди­чні си­сте­ми. Як по­ясню­є­Юрій Бугай, ця ін­фор­ма­ція бу­де за­хи­ще­на від­по­від­но до ви­мог укра­їн­сько­го за­ко­но­дав­ства про за­хист пер­со­наль­них чи ме­ди­чних да­них, яке сто­су­є­ться будь-яко­го грав­ця на рин­ку. «У на­шій ко­ман­ді єокре­мий на­пря­мок, який за­йма­є­ться ін­фор­ма­цій­ною без­пе­кою. Зокре­ма, це одні з кра­щих екс­пер­тів у Єв­ро­пі, які ви­бу­до­ву­ва­ли си­сте­му за­хи­сту да­них у єв­ро­пей­ських та аме­ри­кан­ських бан­ках. Оскіль­ки про­дукт, який ми за­раз зро­би­мо, біль­ше фі­нан­со­вий, бо на пер­шо­му ета­пі вно­си­ти­муть са­ме пер­со­наль­ні да­ні по де­кла­ра­ції, а не ме­ди­чні, то ці фа­хів­ці якраз нам до­по­ма­га­ють», — ка­же ке­рів­ник прое­кт­но­го офі­су eHealth.

Юрій Бугай та­кож за­зна­чає, що за без­пе­ку ін­фор­ма­ції, яка бу­де у роз­по­ря­джен­ні дер­жа­ви, від­по­від­а­ти­ме МОЗ.

БІ­ЗНЕС ГО­ТО­ВИЙ ДО ІН­ТЕ­ГРА­ЦІЇ

Тим ча­сом бі­знес вже про­по­нує ме­ди­чним за­кла­дам впро­ва­джу­ва­ти но­ві си­сте­ми та те­сту­ва­ти їх. Одне з ІТ-рі­шень, яке в подаль­шо­му мо­же ін­те­гру­ва­ти­ся з дер­жав­ною пла­тфор­мою, — си­сте­ма кон­тро­лю та управ­лі­н­ня по­то­ком па­ці­єн­тів «По­лі­клі­ні­ка без черг». Йде­ться про ком­пле­ксне ви­ко­ри­ста­н­ня рі­зних IT-ін­стру­мен­тів: вве­де­н­ня еле­ктрон­ної чер­ги у за­кла­ді, он­лайн-за­пис на кон­суль­та­ції та при­йо­ми, ло­гі­сти­чна вза­є­мо­дія лі­ка­рів, спе­ці­а­лі­стів, ді­а­гно­сти­чних цен­трів і ла­бо­ра­то­рій між со­бою за­для ком­фор­ту па­ці­єн­та.

Ро­бо­та над сер­ві­сом «По­лі­клі­ні­ка без черг» роз­по­ча­лась рік то­му. Пер­ший «пілот» стар­ту­вав на­при­кін­ці лі­та в Ки­їв­ській обла­сній по­лі­клі­ні­ці, і вже 16 ве­ре­сня роз­по­ча­ло­ся пов­но­мас­шта­бне впро­ва­дже­н­ня си­сте­ми в Ки­їв­сько­му мі­сько­му ди­тя­чо­му ді­а­гно­сти­чно­му цен­трі.

«На мо­мент, ко­ли про­ект стар­ту­вав, у нас не бу­ло пов­но­го те­хні­чно­го осна­ще­н­ня, ми не мо­гли пов­ні­стю за­без­пе­чи­ти лі­ка­рів комп’юте­ра­ми. Але нам до­по­мо­гли у де­пар­та­мен­ті ІТ Ки­їв­ської мі­ської держ­адмі­ні­стра­ції: ви­ді­ли­ли комп’юте­ри та про­ве­ли ме­ре­жу», — роз­по­від­ає за­сту­пник го­лов­но­го лі­ка­ря з ор­га­ні­за­цій­ної ро­бо­ти Ки­їв­сько­го мі­сько­го ди­тя­чо­го ді­а­гно­сти­чно­го цен­тру Оле­на ДЕЙНЕКА.

За сло­ва­ми Оле­ни, на­ра­зі за­пи­са­ти­ся до лі­ка­ря в ді­а­гно­сти­чно­му цен­трі мо­жна кіль­ко­ма спосо­ба­ми. По пер­ше, че­рез ре­є­стра­ту­ру по те­ле­фо­ну, та­кож — че­рез тер­мі­нал, який вста­но­ви­ли у при­мі­щен­ні ме­ди­чно­го за­кла­ду, та че­рез сайт. За­пис че­рез сайт від­кри­ва­є­ться за мі­сяць до дня від­ві­дин лі­ка­ря. За дев’ять мі­ся­ців ро­бо­ти про­е­кту че­рез сайт до ді­а­гно­сти­чно­го цен­тру за­пи­са­ло­ся близь­ко 14 ти­сяч па­ці­єн­тів. Та­кож че­рез тер­мі­нал і веб-сайт па­ці­єн­ти мо­жуть за­пи­са­ти­ся до лі­ка­ря у су­сі­дній по­лі­клі­ні­ці.

«На­ра­зі ми ба­чи­мо, що біль­ше 50% па­ці­єн­тів за­пи­су­ю­ться че­рез сайт, тро­хи мен­ше — че­рез тер­мі­нал. На ре­є­стра­ту­рі за­ли­ша­є­ться близь­ко 30%», — ка­же Оле­на Дейнека.

Як роз­по­від­ає ке­рів­ник про­е­кту «По­лі­клі­ні­ка без черг» Ар­тур ВЕРБА, про­ект та­кож пра­цює в Дар­ни­цькій ра­йон­ній по­лі­клі­ні­ці мі­ста Ки­є­ва та у Дні­пров­сько­му цен­трі пер­вин­ної ме­ди­ко-са­ні­тар­ної до­по­мо­ги №5 (мі­сто Дні­про). Дня­ми у те­сто­во­му ре­жи­мі си­сте­ма за­пра­цю­ва­ла у «Кон­суль­та­тив­но-ді­а­гно­сти­чно­му цен­трі ди­тя­чо­му» Дар­ни­цько­го ра­йо­ну мі­ста Ки­є­ва, а та­кож у фі­лії ці­єї по­лі­клі­ні­ки.

«У Дар­ни­цькій ра­йон­ній по­лі­клі­ні­ці за­раз пра­кти­чно ні­хто не за­пи­су­є­ться че­рез ре­є­стра­ту­ру — все від­бу­ва­є­ться че­рез тер­мі­нал у по­лі­клі­ні­ці або че­рез веб-сайт. Однак у цій по­лі­клі­ні­ці ма­ло лі­ка­рів і ба­га­то па­ці­єн­тів. То­му ми на­ра­зі на ста­дії ка­лі­бров­ки, щоб пра­виль­но роз­по­ді­ли­ти по­тік па­ці­єн­тів», — до­дає Ар­тур Верба.

У май­бу­тньо­му ко­ман­да пла­нує роз­ши­рю­ва­ти спи­сок ме­ди­чних за­кла­дів, де зго­дом бу­де за­про­ва­дже­на си­сте­ма « По­лі­клі­ні­ка без черг». Це кіль­ка ме­д­уста­нов у сто­ли­ці, а та­кож у Су­мах, Чер­ні­го­ві, За­по­ріж­жі, Чер­ка­ській обла­сті та ін­ших мі­стах.

«По­ки ми спи­ра­є­мо­ся на іні­ці­а­ти­ву від ре­гіо­нів. Моя го­лов­на ме­та у цьо­му про­е­кті — щоб він у ди­на­мі­ці міг пра­виль­но роз­по­ді­ля­ти на­ван­та­же­н­ня на лі­ка­рів і да­вав мо­жли­вість па­ці­єн­там лег­ко і про­сто по­тра­пля­ти на при­йом, — під­су­мо­вує Ар­тур Верба. — Ми ін­те­гру­є­мо­ся з мо­біль­ни­ми до­да­тка­ми, ін­фор­ма­цій­ни ми ме дич ни­ми сис тема ми — ство­рю­є­мо еко­си­сте­му та мо­жли­вість для клі­нік по­ча­ти хо­ча б із чо­гось».

ФОТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.