«Від по­ча­тку про­валь­на спра­ва...»

Чо­му суд від­пу­стив пі­до­зрю­ва­но­го у ха­бар­ни­цтві екс-за­сту­пни­ка мі­ні­стра охо­ро­ни здо­ров’я Ро­ма­на Ва­си­ли­ши­на

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Ін­на ЛИХОВИД, «День»

Скан­даль­не за­три­ма­н­ня Ро­ма­на Ва­си­ли­ши­на за­вер­ши­ло­ся... ні­чим. У ве­ре­сні ми­ну­ло­го ро­ку ко­ли­шньо­го за­сту­пни­ка мі­ні­стра охо­ро­ни здо­ров’я, ко­трий ра­ні­ше пра­цю­вав го­лов­ним лі­ка­рем Оле­ксан­дрів­ської клі­ні­чної лі­кар­ні мі­ста Ки­є­ва, Ге­не­раль­на про­ку­ра­ту­ра Укра­ї­ни аре­шту­ва­ла за ха­бар­ни­цтво. Зокре­ма чи­нов­ни­ка ра­зом із за­ві­ду­ва­чем від­ді­ле­н­ня Оле­ксан­дрів­ської лі­кар­ні пі­до­зрю­ва­ли у по­ру­шен­ні ч. 4 ст. 368 Кри­мі­наль­но­го ко­де­ксу Укра­ї­ни, яка сто­су­є­ться одер­жа­н­ня не­пра­во­мір­ної ви­го­ди слу­жбо­вою осо­бою, яка по­сі­да­є­осо­бли­во від­по­від­аль­не ста­но­ви­ще.

Слід­чі Ген­про­ку­ра­ту­ри у хо­ді до­су­до­во­го роз­слі­ду­ва­н­ня вста­но­ви­ли, що пі­до­зрю­ва­ні « ство­ри­ли си­сте­му по­бо­рів з пра­кти­ку­ю­чих лі­ка­рів за на­да­н­ня їм мо­жли­во­сті здій­сню­ва­ти свої фун­кціо­наль­ні обов’ яз­ки, зокре­ма про­во­ди­ти опе­ра­ції у за­зна­че­ній лі­кар­ні » . Тоб­то хо­чеш пра­цю­ва­ти в опе­ра­цій­ній — пла­ти. Та­кож за­три­ма­них зви­ну­ва­чу­ва­ли у ви­ма­ган­ні від па­ці­єн­тів ко­штів за опе­ра­ції.

Пі­сля за­вер­ше­н­ня до­су­до­во­го роз­слі­ду­ва­н­ня ГПУ пе­ре­да­ла обви­ну­валь­ний акт до Пе­чер­сько­го ра­йон­но­го су­ду в мі­сті Ки­є­ві для роз­гля­ду спра­ви по су­ті. Однак суд­ді ви­зна­ли дії Ген­про­ку­ра­ту­ри не­за­кон­ни­ми, оскіль­ки, за чин­ним за­ко­но­дав­ством, спра­ви чи­нов­ни­ків­ха­бар­ни­ків ма­є­роз­слі­ду­ва­ти На­ціо­наль­не ан­ти­ко­ру­пцій­не бю­ро. Тож суд від­мо­вив­ся роз­гля­да­ти спра­ву че­рез по­ру­ше­н­ня за­ко­нів, а Ро­ма­на Ва­си­ли­ши­на від­пу­сти­ли під за­ста­ву у два міль­йо­ни гри­вень.

ГУЧНІ ЗА­ТРИ­МА­Н­НЯ І ПОРАЗКИ

« Фі ні та ля ко ме дія. Ва си ли - ши на від пус ти ли. Пам’ ята є те йо­го пом пез не за три ман ня на от - ри ман ні ха ба ра? То ді ще ген п ро - ку рор ра пор ту вав, що він, та кий­ся кий, по 50— 100 ти сяч гри вень у день на ха ба рах за роб ляв. Так от... Суд від мо вив ся су ди ти Ва си - ли ши на, бо бу ла по ру ше на під - слід ність. Людсь кою мо вою це озна чає, що Ген п ро ку ра ту ра не ма ла пра ва за три му ва ти Ва си ли - ши на і ма ла пе ре да ти цю спра ву НАБУ. Це чор ним по бі ло му на - пи­са но в су до вій ухва лі! » — ли - ши­ла обур­ли­вий коментар на сво­їй Facebook- сто рін ці Олек сан д ра УСТІНОВА, член прав­лі­н­ня «Цен­тру про ти дії ко руп ції » .

В ухва­лі Пе­чер­сько­го ра­йон­но­го су­ду мі­ста Ки­є­ва справ­ді за­зна­ча­є­ться, що за­три­ма­н­ня Ро­ма­на Ва­си­ли­ши­на про­ку­ро­ра­ми ГПУ не від­по­від­ає чин­но­му за­ко­но­дав­ству. Крім то­го, в обви­ну­валь­но­му акті про­ку­ро­ри ГПУ не по­ясни­ли, як, де і ко­ли екс-за­сту­пник мі­ні­стра ско­ю­вав зло­чи­ни, які са­ме ко­ру­пцій­ні схе­ми ді­я­ли в Оле­ксан­дрів­ській лі­кар­ні. Тоб­то не тіль­ки за­три­ма­ли з по­ру­ше­н­ням за­ко­ну, а ще й не­пра­виль­но під­го­ту­ва­ли до­ка­зо­ву ба­зу.

Ген­про­ку­ра­ту­ра мо­же по­да­ти апе­ля­цію на рі­ше­н­ня Пе­чер­сько­го су­ду. Однак акти­ві­сти не ба­чать у цьо­му осо­бли­во­го сен­су. «Це з са­мо­го по­ча­тку бу­ла про­валь­на спра­ва, про це го­во­ри­ли акти­ві­сти, про це за­яв­ля­ло На­ціо­наль­не ан­ти­ко­руп цій не бю ро. Ав­то ма тич но усі до­ка­зи, які зби­ра­ла про­ку­ра­ту­ра, не мо­жна ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти в су­ді, бо во­ни зі­бра­ні з по­ру­ше­н­ня­ми, — по­яснює гро мадсь кий ак ти віст Оле­ксандр РАВЧЕВ. — Май­же усі гучні спра­ви з за­три­ма­н­ня­ми, які ро би ла Ген п ро ку ра ту ра, мо жуть бу­ти з по­ру­ше­н­ням під­слі­дно­сті. У ре зуль та ті усіх за три ма них мо - жуть від пус ти ти. На жаль, по зи - ція акти­ві­стів та екс­пер­тів Ген­про­ку­ра­ту­ру не ці­ка­вить».

«ВСЕ ЦЕ ЧЕ­РЕЗ ЗВИЧАЙНЕ БА­ЖА­Н­НЯ ПІАРУ»

Оле­ксан­дра Устінова теж вва­жає, що спра­ва про­ти Ва­си­ли­ши­на при­ре­че­на на по­раз­ку, оскіль­ки про це ду ра за три ман ня і слід ст во ве­ли­ся з по­ру­ше­н­ня­ми за­ко­ну. Хо­ча при тя га ти до від по ві даль нос ті чи­нов­ни­ка справ­ді бу­ло за що. Йо­го за­три­ма­н­ня, арешт та по­ка­ра­н­ня мо­гли б ста­ти пре­це­ден­том, по­ка­зо­вим при­кла­дом для ін­ших чи­нов­ни­ків із ме­ди­чної сфе­ри — що із за­ко­ном вар­то ра­ху­ва­ти­ся.

« Це все ста ло ся че рез зви чай - не ба­жа­н­ня піару, — до­дає Оле­ксан д ра Усті но ва. — Усі ро зу мі ли це. У Кри­мі­наль­но­му ко­де­ксі є пе- ре­лік ста­тей, за яки­ми мо­же пра­цю­ва­ти тіль­ки На­ціо­наль­не ан­ти­ко­ру­пцій­не бю­ро. Так са­мо є пе­ре­лік осіб, з яки­ми мо­же пра­цю­ва­ти тіль­ки НАБУ. То­му ко­жен раз, ко­ли ГПУ чи СБУ за три мує ко гось, хто має бу ти за три ма ний НАБУ, це по ру шен ня за ко но дав ст ва Ук - ра ї ни. А те, що щось ап рі о рі ро - бить ся з по ру шен ням, свід чить або про ба­жа­н­ня зли­ти спра­ву, або про ба жан ня гуч но го пі ару, яке при­зво­дить до роз­ва­ле­н­ня спра­ви. Це — пер ший кейс, ко ли суд на - пи сав, що це ре аль не по ру шен ня за­ко­но­дав­ства. І так бу­де да­лі».

ВЛА­СНІ «КЛІЄНТИ» ГПУ НЕ ЦІКАВЛЯТЬ

Акти віс т ка до дає ще од ну де - таль: як би спра ву про ти Ро ма на Ва­си­ли­ши­на по­ру­ши­ли, ко­ли він пра цю вав на по са ді го лов но го лі - ка ря Олек сан д рівсь кої клі ніч ної лі­кар­ні, то ним ма­ла б за­йма­ти­ся са­ме Ге­не­раль­на про­ку­ра­ту­ра. Ко­ли ж він став за­сту­пни­ком мі­ні­стра охо­ро­ни здо­ров’я, то пе­ре­йшов до ка те го рії « клі єн тів » На ці о - наль­но­го ан­ти­ко­ру­пцій­но­го бю­ро.

Та, крім Ва­си­ли­ши­на, про­ку - ро­рам є чим зайня­ти­ся. При­мі­ром, до­слі­ди­ти де­кла­ра­ції го­лов­них лі­ка­рів є спра­вою ГПУ та На­ціо­наль­ної по­лі­ції. Ав­тор за­ра­ди ін­те­ре­су зна­йшла на сай­ті е-де­кла­ру­ва­н­ня де­кла­ра­цію го­лов­но­го лі­ка­ря сво­го рі­дно­го мі­сте­чка Ми­ро­нів­ки, що на Ки­їв­щи­ні. Так, у Ві­та­лія Бу­бно­ва ра зом із дру жи ною за дек ла ро - ва но три зе мель ні ді лян ки, квар - ти­ра, да­чний бу­ди­нок та не­до­бу­до­ва­ний жи­тло­вий бу­ди­нок. Окрім зар­пла­ти, а це близь­ко 130 ти­сяч гри­вень за рік, є ще 50 ти­сяч гри­вень до­хо­дів дру­жи­ни. Ін­ших при­бу­тків го­лов­лі­кар не має.

Олек сан д ра Усті но ва теж ви - вча ла елек т рон ні де кла ра ції го - лов них лі ка рів у різ них ре гі о нах кра ї ни. Час то їх ні до хо ди не спів - мір ні з іс ну ю чим май ном. Жи ву - чи « на од ну зар пла ту » , во ни ма - ють до ро гі ав то, по кіль ка квар - тир та зе­мель­них ді­ля­нок. Однак, до дає екс пер т ка, про ку ра ту ру це не ці ка вить.

ФОТО «УКРА­ЇН­СЬКІ НО­ВИ­НИ»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.