ODESSA CLASSICS-2017

Із 7 по 13 черв­ня від­бу­де­ться III Між­на­ро­дний му­зи­чний фе­сти­валь

Den (Ukrainian) - - Культура - Алі­са АНТОНЕНКО

Цьо­гріч лей­тмо­ти­вом основ­ної про­гра­ми фе­сти­ва­лю ста­нуть ви­сту­пи май­стрів скри­пко­вої му­зи­ки — Ва­дим Рє­пін і Да­ні­ель Хо­уп (ці ле­ген­дар­ні му­зи­кан­ти вхо­дять у спи­сок топ-10 кра­щих скри­па­лів).

Пре­зи­дент фу­ру­му Оле­ксій Бо­тві­нов на­го­ло­сив, що Да­ні­ель Хо­уп упер­ше від­ві­дає Укра­ї­ну і ви­сту­пить у Фі­лар­мо­нії 7 черв­ня, а Ва­дим Рє­пін че­рез кіль­ка де­ся­ти­літь по­вер­та­є­ться до Пів­ден­ної Паль­мі­ри, і йо­го кон­церт від­бу­де­ться на сце­ні Оде­ської опе­ри 13 черв­ня. Му­зи­кант гра­ти­ме ра­зом із Бель­гій­ським ка­мер­ним ор­ке­стром під ке­рів­ни­цтвом Май­кла Гут­тма­на.

Ме­та ODESSA CLASSICS — ві­дро­дже­н­ня му­зи­чних тра­ди­цій та по­вер­не­н­ня Оде­си у фо­кус ува­ги куль­тур­ної Єв­ро­пи, а та­кож фор­му­ва­н­ня в укра­їн­сько­го гля­да­ча, зокре­ма се­ред мо­ло­до­го по­ко­лі­н­ня — зна­н­ня, ро­зу­мі­н­ня і вмі­н­ня ці­ну­ва­ти справ­жнє ми­сте­цтво як не­від’єм­ну ча­сти­ну куль­ту­ри і ду­хов­но­сті, по­ві­дом­ляє 112.ua. Про­гра­ма про­хо­дить на сти­ку рі­зних ви­дів ми­сте­цтва. Так, по­да­рун­ком для ме­ло­ма­нів ста­не Open Air кон­церт кла­си­чної му­зи­ки з ві­део ін­ста­ля­ці­я­ми на Ко­ло­на­ду Во­рон­цов­сько­го Па­ла­цу.

Цьо­го­річ одним з ва­жли­вих по­дій фе­сти­ва­лю ста­не про­ект «New Ukrainian Soundscapes», який по­зна­йо­мить з твор­чі­стю мо­ло­дих укра­їн­ських ком­по­зи­то­рів та му­зи­кан­тів.

Так, Open-Air бі­ля Ко­ло­на­ди Во­рон­цов­сько­го Па­ла­цу від­бу­де­ться 9 черв­ня. Кон­церт кла­си­чної му­зи­ки з ві­део­ін­ста­ля­ці­я­ми під від­кри­тим не­бом, на яко­му ви­сту­па­ти­муть пі­а­ніст Оле­ксій Бо­тві­нов, Ан­самбль «Ар­те­Хат­та» під ке­рів­ни­цтвом Ми­ро­сла­ви Ко­то­ро­вич і Ка­мер­ний ор­кестр Оде­ської фі­лар­мо­нії (ди­ри­гент Ігор Шав­рук).

На ODESSA CLASSICS бу­де пред­став­ле­ний но­вий куль­тур­ний про­ект — New Ukrainian Soundscapes. За сло­ва­ми ор­га­ні­за­то­рів, це уні­каль­на про­гра­ма, яка зна­йо­мить ау­ди­то­рію з мо­ло­ди­ми укра­їн­ськи­ми ком­по­зи­то­ра­ми, ви­ко­нав­ця­ми, му­зи­кан­та­ми, дає їм пов­ну сво­бо­ду твор­чо­сті і на­дає пре­кра­сний май­дан­чик для ви­сту­пів в Оде­сько­му лі­те­ра­тур­но­му му­зеї.

Кон­цер­ти з еле­мен­та­ми те­а­траль­но­го дій­ства і хе­пе­нин­га від­бу­ду­ться за уча­стю Collegium Musicum — 8 черв­ня; Ми­ро­сла­ва Ко­то­ро­вич (скри­пка), Ігор Са­єн­ко ( ба­ян), Ста­ні­слав Мен­зуль­ский ( еле­ктро­ні­ка) та ан­самбль « Ар­те­Хат­та » — 10 черв­ня; Тріо — Олег Шпу­дей­ко (еле­ктро­ні­ка), Ма­ксим Ко­ло­мі­єць (об’єкти) та Оле­ксій Шму­рак ( об’ єкти) — 11 черв­ня; Зол­тан Ал­ма­ші ( ві­о­лон­чель) та Ма­рі­ан­на Скри­пу (скри­пка) — 12 черв­ня. Ку­ра­тор про­е­кту — му­зи­ко­зна­вець Лю­бов Мо­ро­зо­ва.

За тра­ди­ці­єю, фе­сти­валь ODESSA CLASSICS в цьо­му ро­ці зно­ву від­кри­є­ться ху­до­жньою ви­став­кою у Му­зеї за­хі­дно­го та схі­дно­го ми­сте­цтва. З 5 по 19 черв­ня в му­зеї три­ва­ти­ме ви­став­ка мо­ло­до­го, але вже до­бре ві­до­мо­го в Єв­ро­пі оде­сько­го ху­до­жни­ка Сте­па­на Ряб­чен­ка.

У ме­жах фо­ру­му ві­дбу­ва­ти­му­ться кру­глі сто­ли, май­стер­кла­си, дис­ку­сії і кон­фе­рен­ції.

10 черв­ня впер­ше в Укра­ї­ні ви­сту­пить най­яскра­ві­ший ні­ме­цький пі­а­ніст Се­ба­сті­ан Кна­у­эр. Вра­жа­ю­чий вір­ту­о­зні­стю і від­то­че­ні­стю ін­тер­пре­та­ції, ар­тист пред­ста­вить про­гра­му від ше­дев­рів ні­ме­цької кла­си­ки Бе­тхо­ве­на і Шу­бер­та до фор­те­пі­ан­но­го джа­зу Джо­плі­на і Гер­шві­на.

11 черв­ня сюр­при­зом ста­не ви­ступ « Да­вид Ор­лов­скі Тріо » ( Ні­меч­чи­на) — ві­до­мий ан­самбль кле­змер-джаз- му­зи­ки в Єв­ро­пі. Їх му­зи­чний про­ект « Па­риж — Оде­са » бу­де пред­став­ле­ний у рам­ках сві­то­во­го про­мо- ту­ру но­во­го ди­ска SONY Classical. А 12 черв­ня від­бу­де­ться лі­те­ра­тур­ний ве­чір куль­то­во­го пи­сьмен­ни­ка Ві­кто­ра Єро­фе­є­ва.

На сце­ні Оде­ської опе­ри від­бу­ду­ться дві основ­ні по­дії в рам­ках фе­сти­ва­лю:

8 черв­ня — Га­ла- кон­церт « Зір­ки укра­їн­сько­го бель­кан­то » , уча­сни­ка­ми яко­го ста­нуть спів­а­ки, що ви­сту­па­ють на кра­щих опер­них сце­нах сві­ту: Оль­га Ми­ки­тен­ко, Оле­на Бєл­кі­на, Ві­та­лій Бі­лий і мо­ло­дий оде­ський те­нор Пав­ло Смир­нов. Во­ка­лі­сти ви­сту­па­ти­муть у су­про­во­ді Ка­мер­но­го ор­ке­стру Оде­ської фі­лар­мо­нії під ору­дою Іго­ря Шав­ру­ка.

На кон­цер­ті за­кри­т­тя ODESSA CLASSICS у су­про­во­ді Бель­гій­сько­го ка­мер­но­го ор­ке­стру під ке­рів­ни­цтвом Май­кла Гут­тма­на ви­сту­пить ле­ген­дар­ний скри­паль Ва­дим Рє­пін, який ви­ко­ну­ва­ти­ме тво­ри Чай­ков­сько­го, Мо­цар­та, Ра­ве­ля і П’яц­цол­ли.

ФОТО ОЛЕ­КСАН­ДРА ПУТРОВА

Одна з уча­сниць га­ла-кон­цер­ту «Зір­ки укра­їн­сько­го бель­кан­то» Оль­га Ми­ки­тен­ко

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.