Зраз­ко­вий (не)по­мі­че­ний ефір

«Ку­чма за­мо­вив Гон­га­дзе, я в цьо­му аб­со­лю­тно пе­ре­ко­на­ний. Не­хай по­дасть на ме­не до су­ду», — Ми­хай­ло БРОДСЬКИЙ

Den (Ukrainian) - - 25 - По­ча­ток на 25-й стор. Ва­дим ЛУБЧАК, «День»

Цьо­го ти­жня топ-те­мою ме­ді­а­сфе­ри без пе­ре­біль­ше­н­ня ма­ло ста­ти ін­терв’ю те­ле­ві­зій­но­го ве­ду­чо­го Дми­тра Гор­до­на з по­лі­ти­ком, на­ро­дним де­пу­та­том Укра­ї­ни 3-го скли­ка­н­ня Ми­хай­лом Брод­ським, що 28 трав­ня ви­йшло в ефі­рі про­гра­ми «Гор­дон» на ка­на­лі «112 Укра­ї­на». У пря­мо­му ефі­рі ві­до­мий пря­мо­лі­ній­ні­стю у ви­слов­лю­ва­н­нях пан Бродський під­няв низ­ку тем, які ба­га­то ро­ків ігно­ру­ва­ла укра­їн­ська жур­на­лі­сти­ка. Він, зокре­ма, роз­по­вів, як в Укра­ї­ні ча­сів пре­зи­дент­ства Ле­о­ні­да Ку­чми роз­прав­ля­ли­ся з не­уго­дни­ми по­лі­ти­ка­ми, як зни­щу­ва­ли та віджи­ма­ли при­ва­тний бі­знес, зокре­ма ме­діа, як роз­по­ді­ля­ли ви­со­кі по­са­ди та й вза­га­лі пра­цю­ва­ла си­сте­ма, що «мо­гла зла­ма­ти будь-яку лю­ди­ну». Окре­мо по­лі­тик на­го­ло­сив, що за вбив­ством укра­їн­сько­го жур­на­лі­ста Ге­ор­гія Гон­га­дзе без­по­се­ре­дньо сто­їть Ле­о­нід Ку­чма. І за свої сло­ва Ми­хай­ло Бродський го­то­вий від­по­від­а­ти у су­ді. Та­кий від­вер­тий по­во­рот в пря­мо­му ефі­рі на хви­лин­ку спан­те­ли­чив на­віть ве­ду­чо­го Дми­тра Гор­до­на, який на «112 Укра­ї­на» та й в ін­ших сво­їх про­е­ктах звик до го­стрих по­ста­но­вок пи­тань.

«— Ме­ні ска­за­ли — від­дай га­зе­ту («Ки­ев­ские ве­до­мо­сти». — Ред.). Горбулін про­сто в облич­чя так ска­зав. Або те­бе по­са­дять. Тво­їх ди­ре­кто­рів по­са­дять, фір­му роз­ва­лять, все за­бе­руть... І во­ни стри­ма­ли своє сло­во. Все зни­щи­ли і ме­не по­са­ди­ли. Ви­га­да­ли ста­т­тю і да­ли 10 ро­ків за те, що про­дав дві квар­ти­ри і ні­би­то не за­пла­тив по­да­тки, — ска­зав в ефі­рі Бродський. — Ко­ли тра­пи­ло­ся не­ща­стя з Гон­га­дзе, ко­ли Ку­чма за­мо­вив Гон­га­дзе, я в цьо­му аб­со­лю­тно пе­ре­ко­на­ний. Не­хай по­дасть на ме­не до су­ду, 100%.

— Я не ві­рю в це, — спан­те­ли­че­но пе­ре­бив го­стя Гор­дон.

— Ди­вись. За йо­го (Ле­о­ні­да Ку­чми. — Ред.) за­мов­ле­н­ням Крав­чен­ко роз­ва­лив мій бі­знес, во­ни на­ма­га­ли­ся зни­щи­ти мою сім’ю...

— Мо­же, Крав­чен­ко сам це ро­бив... — уто­чнив Гор­дон.

— Слу­хай ме­не. Ку­чма, вся йо­го сім’я, Пін­чук... від­по­від­аль­ні пе­ре­ді мною і мо­єю ро­ди­ною. Во­ни ду­ма­ють, що в них все за­кін­чи­ло­ся? Ні­чо­го не за­кін­чи­ло­ся. Ко­ли Крав­чен­ко ра­зом з Пу­ка­чем вбив Гон­га­дзе, я в цьо­му пе­ре­ко­на­ний, ми до­мо­гли­ся в Вер­хов­ній Ра­ді про­го­ло­су­ва­ти за від­став­ку Крав­чен­ка...»

За сло­ва­ми Брод­сько­го, ко­ли в Ра­ді до­би­ли­ся го­ло­сів для від­став­ки Крав­чен­ка, той по­кли­кав йо­го вве­че­рі по­го­во­ри­ти і про­сив за все ви­ба­че­н­ня...

По­годь­те­ся, що в пря­мо­му ефі­рі за­галь­но­на­ціо­наль­но­го укра­їн­сько­го ТБ та­кі го­стрі по­ста­нов­ки пи­та­н­ня мо­жна по­чу­ти вкрай рід­ко. Мо­же­мо зга­да­ти хі­ба що про­гра­ми «Пра­во на вла­ду» (ка­нал «1+1») за уча­сті Іва­на Ка­пса­му­на та DROZDOV (ка­нал ZIK) з го­стем Оле­ксан­дром Єлья­шке­ви­чем. Пе­ре­ва­жна біль­шість ме­діа — або в си­сте­мі за­ці­кав­ле­но­го «кла­ну», або пі­ді­гру­ють їм, або про­сто не ро­зу­мі­ють ва­жли­во­сті те­ми. Укра­їн­ська жур­на­лі­сти­ка, схо­же, «за­гру­зла» в те­мі «спра­ви Гон­га­дзе — По­доль­сько­го». Іна­кше чим мо­жна по яс ни ти, що ін терв’ ю за учас ті Брод­сько­го не ста­ло ре­зо­нан­сним?

По­при чи­ма­лий рей­тинг пе­ре­гля­ду (на «Ютуб-ка­на­лі» ві­део­за­пис роз­мо­ви ли­ше за два дні пе­ре­гля­ну­ло по­над 22 ти­ся­чі лю­дей), біль­шість укра­їн­ських ме­діа не по­мі­ти­ла цьо­го ефі­ру. Як не по­мі­ти­ли жур­на­лі­сти і но­во­го ва­жли­во­го по­во­ро­ту у «спра­ві Гон­га­дзе — По­доль­сько­го», чер­го­ве за­сі­да­н­ня су­ду у якій від­бу­ло­ся 31 трав­ня. «Сен­са­цій­на но­ви­на з су­до­во­го за­сі­да­н­ня у «спра­ві Гон­га­дзе — По­доль­сько­го». Суд­дів­ська ко­ле­гія за­до­воль­ни­ла кло­по­та­н­ня сто­ро­ни по­тер­пі­ло­го Оле­ксія По­доль­сько­го (пред­став­ни­ків Оле­ксан­дра Єлья­шке­ви­ча та Те­тя­ни Ко­сті­ної) і усу­ну­ла від спра­ви за­хи­сни­ка Ва­лен­ти­ну Те­ли­чен­ко. Го­лов­на при­чи­на — во­на бу­ла свід­ком у спра­ві, а от­же, не має пра­ва пред­став­ля­ти ін­те­ре­си Ми­ро­сла­ви Гон­га­дзе. Те­пер Ми­ро­сла­ві по­трі­бен но­вий адво­кат... — на­пи­сав у «Фейс­бу­ці» ре­да­ктор від­ді­лу по­лі­ти­ки «Дня», ав­тор кни­ги «Ко­тел, або Спра­ва без тер­мі­ну дав­но­сті» Іван Капсамун. — Та­кож суд­ді зо­бов’яза­ли роз­се­кре­ти­ти ма­те­рі­а­ли за­сі­дань в Пе­чер­сько­му су­ді, які бу­ли за­кри­ти­ми. Це ще один шлях до за­мов­ни­ків... А ще Пу­кач за­явив, що в ко­ло­нії і в СІЗО сьо­го­дні на ньо­го здій­сню­ють біль­ший тиск, ніж за ча­сів Яну­ко­ви­ча. І це ГПУ та­кож має роз­слі­ду­ва­ти...».

Жур­на­ліст «Дня» з цьо­го су­до­во­го за­сі­да­н­ня одра­зу зро­бив дві сен­са­цій­ні но­ви­ни із за­го­лов­ка­ми — «Ва­лен­ти­ну Те­ли­чен­ко усу­ну­то від «спра­ви Гон­га­дзе — По­доль­сько­го», «Оле­ксій Пу­кач: «Сьо­го­дні на ме­не чи­ни­ться тиск ще біль­ший, ніж за ча­сів Яну­ко­ви­ча». Пе­ре­ва­жна біль­шість ЗМІ (за ви­клю­чен ням tsn. ua, censor. net. ua, obozrevatel.com) ін­фор­ма­цій­но­го при­во­ду в цьо­му не по­мі­ти­ла.

Зу­ми­сне ігно­ру­ва­н­ня «спра­ви Гон­га­дзе — По­доль­сько­го», зокре­ма у кон­со­лі­до­ва­ній ви­мо­зі на­зва­ти за­мов­ни­ка, зно­ву і зно­ву ді­а­гно­стує дав­ню хво­ро­бу укра­їн­ської жур­на­лі­сти­ки: від­су­тність кон­со­лі­да­ції і прин­ци­по­вої по­зи­ції. Де­ко­му те­му ви­гі­дно за­мов­чу­ва­ти, ін­ші про­сто бо­я­ться про неї сер­йо­зно пи­са­ти, а де­хто за гро­ші пра­цює на за­мов­ни­ків і пи­ше не­прав­ду. Але до­ки у цій ре­зо­нан­сній спра­ві не бу­де по­став­ле­но оста­то­чної кра­пки, укра­їн­ська жур­на­лі­сти­ка не змо­же ви­лі­ку­ва­ти­ся від кон­фор­мі­зму. І то­чно не змо­же допомогти су­спіль­ству оду­жа­ти.

ФОТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.