Ки­ли­мо­ве «бом­бар­ду­ва­н­ня міз­ків»

Чо­му ро­сій­ські про­па­ган­дист­ські ре­сур­си від­кри­то пра­цю­ють у всьо­му сві­ті

Den (Ukrainian) - - 25 - На­та­ля ІЩЕН­КО

«Ор­га­ни впли­ву та про­па­ган­ди». Так пре­зи­дент Фран­ції Ем­ма­ну­ель Ма­крон на­звав ро­сій­ські дер­жав­ні за­со­би ма­со­вої ін­фор­ма­ції RT (ра­ні­ше — Russia Today) і Sputnik під час спіль­ної прес-кон­фе­рен­ції (!) з Во­ло­ди­ми­ром Пу­ті­ним 29 трав­ня. За­я­ву пре­зи­ден­та Фран­ції вва­жа­ють пер­шим на­стіль­ки від­вер­тим та пу­блі­чним зви­ну­ва­че­н­ням ро­сій­ських ме­діа в на­ма­ган­ні впли­ва­ти на гля­да­чів та роз­по­всю­джу­ва­ти про­па­ган­ду за­мість нор­маль­ної жур­на­ліст­ської ді­яль­но­сті, що про­лу­на­ло з вуст лі­де­ра про­від­ної єв­ро­пей­ської кра­ї­ни.

Ни­ні­шній гла­ва Фран­цузь­кої дер­жа­ви зро­бив ви­снов­ки зі сво­го осо­би­сто­го до­сві­ду — як ві­до­мо, під час ви­бор­чої кам­па­нії штаб Ма­кро­на від­мо­вив пра­ців­ни­кам цих ЗМІ в акре­ди­та­ції. «Ко­ли ЗМІ по­ши­рює бре­хли­ву ін­фор­ма­цію, що гань­бить, це вже не жур­на­лі­сти­ка, це — ор­ган ти­ску. Russia Today і Sputnik бу­ли та­ки­ми ор­га­на­ми впли­ву під час ці­єї кам­па­нії. Кіль­ка ра­зів во­ни по­ши­рю­ва­ли бре­хли­ву ін­фор­ма­цію про ме­не осо­би­сто й про мою пе­ред­ви­бор­чу кам­па­нію. То­му я ви­рі­шив, що їм не­має мі­сця в мо­їй пе­ред­ви­бор­чій кам­па­нії та в мо­є­му шта­бі», — за­явив пре­зи­дент Фран­ції у від­по­відь на за­пи­та­н­ня жур­на­ліс­тки RT France про скла­дно­щі, з яки­ми зі­ткну­ли­ся «ро­сій­ські жур­на­лі­сти» при акре­ди­та­ції в йо­го шта­бі. Ма­крон на­го­ло­сив, що в ньо­го «зраз­ко­ві від­но­си­ни з жур­на­лі­ста­ми, але зі справ­жні­ми жур­на­лі­ста­ми», і йо­го штаб без про­блем акре­ди­ту­вав ін­ших («справ­жніх») іно­зем­них жур­на­лі­стів, зокре­ма ро­сій­ських. «Це про­сто та­кі пра­ви­ла, і во­ни не змі­ня­ться. ...І в цьо­му пи­тан­ні я не по­сту­плю­ся ні на крок, ма­дам. Так що да­вай­те ска­же­мо пря­мо і від­кри­то: Russia Today і Sputnik ве­ли се­бе не як ЗМІ і як жур­на­лі­сти, а як ор­га­ни впли­ву, про­па­ган­ди, бре­хли­вої про­па­ган­ди».

От­же, факт, який впер­то не хо­ті­ли (і не хо­чуть) ви­зна­ва­ти рі­зно­ма­сті між­на­ро­дні та на­ціо­наль­ні жур­на­ліст­ські ор­га­ні­за­ції та ці­ла ко­гор­та бор­ців за сво­бо­ду сло­ва — ро­сій­ські дер­жав­ні ЗМІ за­йма­ю­ться не справ­жньою жур­на­лі­сти­кою, а впли­вом, ти­ском і про­па­ган­дою, — на­ре­шті зна­йшов ро­зу­мі­н­ня на най­ви­щих ща­блях єв­ро­пей­ської по­лі­ти­ки.

То­чка зо­ру про не­жур­на­ліст­ські ме­то­ди ро­бо­ти та справ­жнє, гі­бри­дне, при­зна­че­н­ня ро­сій­ських дер­жав­них ме­діа пе­ре­ста­ла бу­ти спра­вою екс­пер­тів, яких за це зви­ну­ва­чу­ва­ли в ра­ди­ка­лі­змі, не­то­ле­ран­тно­сті та ути­сках віль­ної пре­си. Те­пер та­ка оцін­ка «ру­по­рів Крем­ля» вже є ча­сти­ною сві­то­во­го ди­скур­су.

Але що ж да­лі? Ві­дмо­ва в акре­ди­та­ції у пе­ред­ви­бор­чо­му шта­бі одно­го з кан­ди­да­тів в пре­зи­ден­ти одні­єї єв­ро­пей­ської кра­ї­ни — це не­при­єм­но, однак не смер­тель­но. Russia Today і Sputnik і пі­сля цьо­го впев­не­но по­чу­ва­ють се­бе на всіх кон­ти­нен­тах.

Отщо по­ві­дом­ля­ють про се­бе «Те­ле­ві­зій­на ме­ре­жа RT» та Sputnik:

RT ( ра­ні­ше — Russia Today) — це три ці­ло­до­бо­ві ін­фор­ма­цій­ні те­ле­ка­на­ли, що ві­ща­ють з Мо­скви більш ніж на 100 кра­їн сві­ту ан­глій­ською, араб­ською та іспан­ською мо­ва­ми; те­ле­ка­на­ли RT America і RT UK, що ви­хо­дять в ефір з вла­сних сту­дій у Ва­шинг­то­ні та Лон­до­ні; гло­баль­не но­вин­не ві­део­агент­ство RUPTLY, що про­по­нує екс­клю­зив­ні ма­те­рі­а­ли те­ле­ка­на­лам усьо­го сві­ту. Згі­дно з до­слі­дже­н­ням ком­па­нії Ipsos, про­ве­де­но­го в 38 кра­ї­нах сві­ту в сер­пні — ли­сто­па­ді 2015 ро­ку, два ро­ки то­му 70 міль­йо­нів лю­дей ди­ви­ли­ся­RT що­ти­жня, по­ло­ви­на з них — що­дня. Ко­жно­го ти­жня вми­ка­ють RT 36 міль­йо­нів гля­да­чів у 10 єв­ро­пей­ських кра­ї­нах. В Єв­ро­пі ка­нал уві­йшов до п’ятір­ки най­біль­ших пан-ре­гіо­наль­них но­вин­них ка­на­лів. RT та­кож в п’ятір­ці най­по­пу­ляр­ні­ших між­на­ро­дних но­вин­них ка­на­лів у США, де йо­го ау­ди­то­рія пе­ре­ви­щує 8 міль­йо­нів гля­да­чів на ти­ждень.

Sputnik — це но­вин­не агент­ство і ра­діо з муль­ти­ме­дій­ни­ми ін­фор­ма­цій­ни­ми ха­ба­ми в де­ся­тках кра­їн. Sputnik вклю­чає в се­бе сай­ти, ана­ло­го­ве і ци­фро­ве ра­діо­мов­ле­н­ня, мо­біль­ні до­да­тки і сто­рін­ки в со­ці­аль­них ме­ре­жах. Агент­ство роз­по­ча­ло ро­бо­ту 10 ли­сто­па­да 2014 ро­ку. Є ча­сти­ною ме­ді­а­гру­пи «Рос­си­я­се­го­дня » (зокре­ма ра­зом із ін­форм­а­ген­ці­єю «РИА Но­во­сти»). Мов­ле­н­ня агент­ства є пов­ні­стю орі­єн­то­ва­ним на за­ру­бі­жну ау­ди­то­рію. Sputnik ви­ро­бляє екс­клю­зив­ний муль­ти­ме­дій­ний кон­тент на 34 іно­зем­них мо­вах.

Як ба­чи­мо, на сьо­го­дні RT і Sputnik — по­ту­жні ме­ха­ні­зми по­ши­ре­н­ня та про­су­ва­н­ня ро­сій­ської по­зи­ції у всьо­му сві­ті. Вже кіль­ка ро­ків ці ме­діа актив­но фор­му­ють су­спіль­ну дум­ку на до­го­ду Крем­лю в гло­баль­них мас­шта­бах, і по­ки що не зу­стрі­ли жо­дно­го си­стем­но­го та ді­є­во­го спро­ти­ву. Біль­ше то­го — якщо якась кра­ї­на не­гай­но зу­стрі­ча­ла гнів­ну від­по­відь з бо­ку за­хи­сни­ків сво­бо­ди сло­ва.

Откіль­ка при­кла­дів: «Пред­став­ник ОБ­СЄ з пи­тань сво­бо­ди ЗМІ Ду­ня­Мія то­вич стур­бо­ва­на рі­ше­н­ням ла­твій­ської вла­ди за­бло­ку­ва­ти на те­ри­то­рії кра­ї­ни до­ступ до ін­тер­не­тсай­та агент­ства Sputnik Ла­тві­яв до­мен­ній зо­ні lv і звер­ну­ла­ся­до го­ло­ви МЗС Ла­твії з про­ха­н­ням на­да­ти до­да­тко­ву ін­фор­ма­цію з при­во­ду цьо­го рі­ше­н­ня. «Я стур­бо­ва­на тим, що дії мі­ні­стер­ства за­кор­дон­них справ (Ла­твії. — Ред.) мо­жуть ство­ри­ти не­без­пе­чний пре­це­дент в по­лі­ти­ці від­клю­че­н­ня­веб-сай­тів за­со­бів ма­со­вої ін­фор­ма­ції в Ла­твії», — на­во­дить сло­ва Мі­я­то­вич прес-слу­жба ОБ­СЄ.

(31.03.2016. «РИА Но­во­сти») «Вла­да Укра­ї­ни по­вин­на не­гай­но ска­су­ва­ти за­бо­ро­ну на в’їзд 17 ро­сій­ських жур­на­лі­стів і за­без­пе­чи­ти до­три­ма­н­ня сво­бо­ди ЗМІ ,— за­яви­ла Х’юман Райтс Вотч. 27 трав­ня2016 ро­ку пре­зи­дент Пе­тро По­ро­шен­ко під­пи­сав указ про на­бу­т­тя­чин­но­сті рі­ше­н­ня­Ра­ди на­ціо­наль­ної без­пе­ки і обо­ро­ни (РН­БОУ) від 20 трав­ня­про за­бо­ро­ну в’їзду в Укра­ї­ну 17 ро­сій­ським жур­на­лі­стам, ре­да­кто­рам та ке­рів­ни­кам ЗМІ до 31 гру­дня2017 р. «Укра­ї­на пе­ре­жи­ває за­кон­ну стур­бо­ва­ність ро­бо­тою ро­сій­ської про­па­ган­ди, однак ути­ски сво­бо­ди пре­си — це по­мил­ко­ва і не­до­ре­чна ре­а­кція, хоч як би бу­ли об­ґрун­то­ва­ні пре­тен­зії уря­ду Укра­ї­ни до по­да­чі ін­фор­ма­ції про цю кра­ї­ну в ро­сій­ських ЗМІ, — ка­же Та­ня­Ку­пер, до­слі­дник Х’юман Райтс Вотч по Єв­ро­пі та Цен­траль­ної Азії .— Пе­ре­слі­ду­ва­н­ня жур­на­лі­стів та­ким чи­ном не­ми­ну­че про­во­кує цен­зу­ру». Під обме­же­н­ня по­тра­пи­ли та­кі ді­я­чі ЗМІ, як ген­ди­ре­ктор про­від­ної ро­сій­ської дер­жав­ної те­ле­ком­па­нії «Пер­ший ка­нал» Ко­стян­тин Ернст, го­лов­ний ре­да­ктор між­на­ро­дної те­ле­ком­па­нії RT (ра­ні­ше — Russia Today) та ін­форм­агент­ства «Ро­сі­я­сьо­го­дні» Мар­га­ри­та Си­мо­ньян, го­лов­ний ре­да­ктор «Ро­сій­ської га­зе­ти» Вла­ди­слав Фро­нін... ...Пред­став­ник ОБ­СЄ з пи­тань сво­бо­ди ЗМІ Ду­ня­Мія то­вич ви­сло­ви­ла жаль і за­су­дже­н­няв зв’яз­ку з вве­де­н­ням Укра­ї­ною но­вих сан­кцій від­но­сно жур­на­лі­стів, за­зна­чив­ши,що«вве­де­н­ня­за­над­то­ши­ро­ки­хо­бме­же­ньна­сво­бо­ду­пе­ре­су­ва­н­ня­жур­на­лі­стів—це­не­спо­сі­бга­ран­ту­ва­ти­без­пе­ку ».

(Сайт Human Rights Watch, 01.06.2016) «В ОБ­СЄ, Ко­мі­те­ті за­хи­сту жур­на­лі­стів (CPJ), На­ціо­наль­ній спіл­ці жур­на­лі­стів ( NUJ) і ор­га­ні­за­ції « Ре­пор­те­ри без кор­до­нів» ви­сло­ви­ли стур­бо­ва­ність з при­во­ду за­три­ма­н­няв США ко­ре­спон­ден­та RT America Оле­ксан­дра Ру­бін­штей­на, який ви­сві­тлю­вав про­те­сти під час інав­гу­ра­ції До­наль­да Трам­па 20 сі­чня. ... Пред­став­ник ОБ­СЄ з пи­тань сво­бо­ди ЗМІ Ду­ня­Мія то­вич за­кли­ка­ла вла­ду США га­ран­ту­ва­ти до­три­ма­н­ня кон­сти­ту­цій­них і між­на­ро­дних норм за­хи­сту сво­бо­ди пре­си в спра­ві ко­ре­спон­ден­та RT Оле­ксан­дра Ру­бін­штей­на і ре­пор­те­ра Vocativ Ева­на Ен­дже­ла, який та­кож був за­три­ма­ний у Ва­шинг­то­ні. «ЗМІ ві­ді­гра­ють ви­рі­шаль­ну роль в де­мо­кра­ти­чних кра­ї­нах, за­без­пе­чу­ю­чи про­зо­рість і підзві­тність ви­ко­на­н­ня дер­жав­ної вла­ди »,— йде­ться в її за­яві. Зня­ти зви­ну­ва­че­н­ня з Ру­бін­штей­на і Ен­дже­ла за­жа­дав і Ко­мі­тет за­хи­сту жур­на­лі­стів (CPJ). «Ці зви­ну­ва­че­н­няє яв­но не­до­ре­чни­ми, і ми стур­бо­ва­ні тим, що во­ни мо­жуть ско­ву­ва­ти вплив на жур­на­лі­стів, які ви­сві­тлю­ва­ти­муть про­те­сти в май­бу­тньо­му», — за­явив стар­ший ко­ор­ди­на­тор про­грам CPJ в Пів­ні­чній і Пів­ден­ній Аме­ри­ці Кар­лос Ло­ріа. ... стур­бо­ва­ність тим, що від­бу­ва­є­ться, ви­сло­ви­ла і На­ціо­наль­на спіл­ка жур­на­лі­стів США (NUJ) на чо­лі з ген­се­ком ор­га­ні­за­ції Мі­шель Ста­ні­стріт. «Жур­на­лі­сти­ка — це не зло­чин. Чле­ни NUJ в той день ви­ко­ну­ва­ли свою ро­бо­ту з ви­сві­тле­н­ня по­дій і про­те­стів, пов’яза­них з інав­гу­ра­ці­єю. За­три­ма­н­ня­жур­на­лі­стів—це­не­без­пе­чний­кро­кно­во­їа­дмі­ні­стра­ції,йми­за­кли­ка­є­мо­вла­ду­до­не­гай­но­го­звіль­не­н­ня­ві­дзви­ну­ва­чень »,— за­яви­ла во­на. До сво­їх ко­лег при­єд­на­ли­ся Мі­жна­ро­дна фе­де­ра­ція жур­на­лі­стів( IF J) і ор­га­ні­за­ція« Ре­пор­те­ри без кор­до­нів» (RSF), які ви­сло­ви­ли гли­бо­ку стур­бо­ва­ність по­ру­ше­н­ня­ми прав ЗМІ і за­кли­ка­ли зня­ти з жур­на­лі­стів усі зви­ну­ва­че­н­ня».

(russian.rt.com, 25.01.2017)

При­хиль­ність між­на­ро­дних стру­ктур та гро­мад­ських ор­га­ні­за­цій, що опі­ку­ю­ться сво­бо­дою сло­ва та пра­ва­ми лю­ди­ни, за­без­пе­чує ком­фор­тне се­ре­до­ви­ще для ро­бо­ти ро­сій­ських за­со­бів впли­ву та про­па­ган­ди. По­зи­ція Ма­кро­на не мо­же змі­ни­ти цьо­го ста­ну ре­чей, то­му що по­ки що є ли­ше ло­каль­ною та си­ту­а­тив­ною ре­а­кці­єю на окре­мі кон­кре­тні ма­те­рі­а­ли RT і Sputnik. На сьо­го­дні не­має ознак то­го, що Фран­ція, або будь яка ін­ша кра­ї­на — G-7, або ЄС — як ін­сти­ту­ція, го­то­ві за­йма­ти­ся си­стем­ною про­ти­ді­єю ро­сій­сько­му про­па­ган­дист­сько­му ти­ску.

Прин­цип віль­ної пре­си — пра­виль­ний і не­об­хі­дний, але якщо це справ­ді пре­са, справ­ді ме­діа. Зда­є­ться, су­ча­сна за­хі­дна де­мо­кра­тія по­тра­пи­ла в роз­став­ле­ну спе­ці­аль­но для неї пас­тку, яка при­зве­ла до від­сто­ю­ва­н­ня аб­со­лю­тних прин­ци­пів сво­бо­ди сло­ва без жо­дно­го вра­ху­ва­н­ня то­го — хто, про що, як і на­ві­що про­мов­ляє. На сьо­го­дні не­має ви­зна­них кри­те­рі­їв, за яки­ми мо­жна бу­ло роз­рі­зни­ти «справ­жніх жур­на­лі­стів» від аген­тів впли­ву та про­па­ган­ди­стів, і від­ді­ли­ти ЗМІ від ор­га­нів про­па­ган­ди. То­му офі­цій­но всі ме­діа одна­ко­ві — не­за­ле­жно від їхньої су­тно­сті, ме­то­дів ро­бо­ти та зав­дань. Зав­дя­ки вда­лої імі­та­ції всі пра­ців­ни­ки всіх «ЗМІ-по­ді­бних» ро­сій­ських дер­жав­них про­па­ган­дист­ських стру­ктур ко­ри­сту­ю­ться ти­ми ж пра­ва­ми, як і жур­на­лі­сти справ­жніх сві­то­вих за­со­бів ма­со­вої ін­фор­ма­ції. І то­му, ко­ли Укра­ї­на або ін­ші кра­ї­ни на­ма­га­ю­ться за­хи­сти­ти се­бе від «гі­бри­дної зброї» у ви­гля­ді ро­бо­ти про­па­ган­ди­стів Крем­ля, то во­ни на­ра­жа­ю­ться на не­ро­зу­мі­н­ня, осуд та кри­ти­ку пред­став­ни­ків між­на­ро­дної спіль­но­ти.

...Не­що­дав­но ві­до­ма укра­їн­ська пи­сьмен­ни­ця Окса­на За­буж­ко в одно­му з ін­терв’ю за­зна­чи­ла: «Фор­мат «сві­то­вої вій­ни но­во­го ти­пу» — в пер­шу чер­гу це бу­де вій­на за «міз­ки», а від­по­від­ним чи­ном «про­ши­ті» кра­ї­ни і ре­гіо­ни мо­жна бу­де за­хо­плю­ва­ти вже без уся­ко­го опо­ру... У су­ча­сній вій­ні, де 90% агре­сії ста­но­вить са­ме ін­фор­ма­цій­не руй­ну­ва­н­ня, «де­мо­ра­лі­за­ція су­про­тив­ни­ка», вже не по­трі­бно ви­тра­ча­ти зай­ві гро­ші на бом­би, не по­трі­бно бом­би­ти мі­ста, — до­сить роз­бом­би­ти міз­ки. Вам роз­бом­блять міз­ки — й ви са­мі ви­не­се­те за­во­йов­ни­кам клю­чі від мі­ста». За­буж­ко го­во­ри­ла про вплив Ро­сії на Укра­ї­ну, але все ска­за­не спра­ве­дли­во й для всьо­го сві­ту.

За­я­ва Ма­кро­на — чер­го­ве свід­че­н­ня то­го, що ро­сій­ській гі­бри­дний вплив— це про­бле­ма не тіль­ки укра­їн­сько-ро­сій­ських від­но­син. Не тіль­ки нас ата­ку­ють — під уда­ром і Єв­ро­па, і США, й ін­ші ча­сти­ни сві­ту. Обна­дій­ли­во, що хо­ча б де­які по­лі­ти­ки За­хо­ду хо­ча б час­тко­во ро­зу­мі­ють цю за­гро­зу.

ФО­ТО РЕЙ­ТЕР

Під час спіль­ної прес-кон­фе­рен­ції з Во­ло­ди­ми­ром Пу­ті­ним пре­зи­дент Фран­ції Ем­ма­ну­ель Ма­крон на­звав ро­сій­ські дер­жав­ні за­со­би ма­со­вої ін­фор­ма­ції RT і Sputnik «ор­га­на­ми впли­ву та про­па­ган­ди». Вер­саль. 29 трав­ня 2017

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.