ППо­ол­ле­ет­тііл­лии......

33 чче­еррвв нняя —— дде­ен­ньь ннаа рро­одд жже­енн нняя ппаа рраа шшуу ттаа

Den (Ukrainian) - - 25 - Ан­на ГАВРИЛЮК

Ві­до­мо, що пер­ші ескі­зи па­ра­шу­тів да­ту­ю­ться 1483 ро­ком і на­ле­жать ру­ці ге­ні­аль­но­го Ле­о­нар­до да Він­чі. Згі­дно з за­пи­са­ми та ма­люн­ка­ми, су­ча­сні па­ра­шу­ти ду­же по­ді­бні до ви­га­да­них ви­да­тним ху­до­жни­ком. Але є у цих «бли­зню­ків» сут­тє­ва від­мін­ність — пра­кти­чна по­тре­ба, якої у ХV сто­річ­чі ще не бу­ло.

Тож справ­жнє на­ро­дже­н­ня та «бо­йо­ве» хре­ще­н­ня па­ра­шут зміг прой­ти ли­ше пі­сля актив­но­го роз­ви­тку по­ві­тро­пла­ва­н­ня.

Пер­ші ви­про­бо­ву­ва­н­ня ви­на­хо­ду на пу­блі­ці від­бу­ли­ся 3 черв­ня 1785 ро­ку у Лон­до­ні, де фран­цузь­кий по­ві­тро­пла­вець Фран­суа Блан­шар пред­ста­вив вла­сну кон­стру­кцію для стриб­ків із по­ві­тря­ної ку­лі. Що­прав­да, сам ви­на­хі­дник стри­бну­ти і з трьо­хсо­тме­тро­вої ви­со­ти не ри­зи­кнув і прив’ язав до па­ра­шу­та со­ба­ку. Тож мо­жна ска­за­ти, що со­ба­ки не ли­ше пер­ші ко­смо­нав­ти, а й «ве­те­ра­ни не­ба» за­га­лом.

Ли­ше че­рез 12 ро­ків з’явив­ся пер­ший люд­ський від­чай­дух, який про­те­сту­вав ви­на­хід на со­бі. Ним став ае­ро­навт Ан­дре-Жак Гар­нен, який здій­снив стри­бок з 400 ме­трів над па­ризь­ким пар­ком Мон­со.

МАЛЮНОК АВ­ТО­РА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.