По­ба­чи­ти най­кра­ще

На «1+1» роз­ка­жуть про п’ять ко­ро­тко­ме­тра­жних філь­мів, но­мі­но­ва­них на «Оскар»

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» - Во­ло­ди­мир ВОЙТЕНКО

Уно­чі з 4 на 5 черв­ня о 01.00 у про­гра­мі «Ар­ґу­мент-Кі­но» на те­ле­ка­на­лі «1+1» ди­ві­ться про укра­їн­ські по­ка­зи цьо­го­рі­чних ко­ро­тко­ме­тра­жних но­мі­нан­тів на пре­мію Аме­ри­кан­ської кі­но­а­ка­де­мії.

Всі п’ять філь­мів мо­жна пе­ре­гля­ну­ти в кі­но­те­а­трах одра­зу на одно­му се­ан­сі у збір­ці OscarShorts. Не­зва­жа­ю­чи на резонанс і пре­стиж, який ви­па­дає стрі­чкам, но­мі­но­ва­ним на «Оска­ра», на­віть те­пер да­ле­ко не ко­жна з них по­тра­пляє на екра­ни укра­їн­ських кі­но­те­а­трів. Якщо пов­но­ме­тра­жні й до­ку­мен­таль­ні стрі­чки зре­штою мо­жна від­шу­ка­ти в ін­тер­не­ті, то з ко­ро­тко­ме­тра­жни­ми не все так про­сто. А це, тра­ди­цій­но, пе­ре­тво­рює OscarShorts на по­дію ледь не уні­каль­ну та обов’яз­ко­ву для кожного кі­но­ша­ну­валь­ни­ка.

При­кме­тно та­кож, що цьо­го ро­ку се­ред но­мі­нан­тів на « Оска­ра » опи­нив­ся і во­ло­дар « Зо­ло­тої паль­ми » Канн­сько­го фе­сти­ва­лю 2016 ро­ку. Іспан­ський фільм під на­звою «Тайм-код» ве­де про не­зви­чай­ну лю­бов­ну істо­рію між охо­рон­ця­ми ав­то­сто­ян­ки: він пра­цює вно­чі, во­на — вдень, а ро­ман між ни­ми ви­ни­кає за по­се­ре­дни­цтва ка­ме­ри спо­сте­ре­же­н­ня.

Ну а во­ло­дар зо­ло­тої ста­ту­е­тки — це угор­ська стрі­чка «Всі ра- зом». За­сно­ва­на на ре­аль­но­му ін­ци­ден­ті, во­на роз­по­від­ає про юну уча­сни­цю шкіль­но­го хо­ру, що не мо­же по­хва­ли­ти­ся ви­да­тним го­ло­сом, та ви кла дач ку му зи ки, яка ви­га­дує не ду­же че­сний спо­сіб до­сяг нен ня пе ре мо ги на спі во чих зма­га­н­нях.

Тра­ди­цій­но у про­гра­мі — роз­гор­ну­та ін­фор­ма­ція про ін­ші кі­но­те­а­траль­ні но­вин­ки. Зокре­ма, про ко­ме­дій­ний бо­йо­вик «Йо­го со­ба­че ді­ло» з Брю­сом Ві­лі­сом, жа­хний фільм май­же для всі­єї ро­ди­ни «Му­мія» з То­мом Кру­зом, пси­хо­ло­гі­чний три­лер «Чор­ний ме­те­лик» з Ан­то­ніо Бан­де­ра­сом, а та­кож фран­ко-бель­гій­ську кри­мі­наль­ну ко­ме­дію «Кі­лер ми­мо­во­лі».

На­сам­кі­нець — те­ле­е­сеї про ір­ланд­сько­го акто­ра Лі­а­ма Ні­со­на, аме­ри­кан­ських ви­ко­нав­ців Джу­ді Ґар­ленд, Ро­бер­та Інґлун­да й По­ла Джі­а­мат­ті, а ще про зна­ме­ни­ту гол­лі­вуд­ську сту­дію Universal Pictures.

ФОТО НАДАНО АВТОРОМ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.