Со­до­мі­ти, са­та­ні­сти і ру­со­фо­би

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» - Ігор ЯКОВЕНКО, Мо­сква, спе­ці­аль­но для «Дня»

Що гір­ше скла­да­є­ться си­ту­а­ція в еко­но­мі­ці Ро­сії і що важ­чих по­ра­зок у зов­ні­шній по­лі­ти­ці за­знає пу­тін­ська ди­пло­ма­тія, то біль­ше но­во­го і не­спо­ді­ва­но­го ро­сі­я­ни мо­жуть ді­зна­ти­ся з те­ле­ві­зо­ра про нав­ко­ли­шній світ і про своє мі­сце в ньо­му.

■ Спо­ча­тку щой­но обра­ний фран­цузь­кий пре­зи­дент по­яснює Пу­ті­ну, що йо­го ЗМІ — це ні­яка не жур­на­лі­сти­ка, а про­па­ган­да, а Пу­тін сто­їть і мов­чить, як шко­ляр, яко­го від­чи­тує су­во­рий учи­тель. Ку­ди по­дів­ся зна­ме­ни­тий ма­чо, лю­би­тель роз­по­від­а­ти сві­то­вим лі­де­рам вуль­гар­ні анек­до­ти? Чо­му не на­га­дав цьо­му Ма­кро­ну про від­мін­но­сті між ба­бу­сею і ді­ду­сем? А пі­сля цьо­го ста­ло­ся вза­га­лі не­ймо­вір­не, а якщо за­ми­сли­тись, то, ма­буть, і стра­шне. Мол­до­ва ви­сла­ла трьох ро­сій­ських ди­пло­ма­тів. Адже щой­но ро­сій­ські ЗМІ з гор­ді­стю де­мон­стру­ва­ли пре­зи­ден­та Мол­до­ви До­до­на по­руч із Пу­ті­ним під час па­ра­ду, при­свя­че­но­го рі­чни­ці Пе­ре­мо­ги. Це був єди­ний гла­ва дер­жа­ви, який по­го­див­ся по­ді­ли­ти з Пу­ті­ним за­до­во­ле­н­ня від спо­гля­да­н­ня зна­рядь убив­ства, що гур­ко­тять по бру­ків­ці Кра­сної пло­щі. І ось те­пер... Усе­ре­ди­ні кра­ї­ни у Мі­н­еко­ном­ро­з­ви­тку для ро­сі­ян сві­жа но­ви­на: у най­ближ­чі 20 ро­ків во­ни жи­ти­муть де­да­лі гір­ше, осо­бли­во це сто­су­є­ться пен­сіо­не­рів, тоб­то основ­но­го ви­бор­ця й основ­но­го ж те­ле­гля­да­ча.

■ У цих умо­вах тре­ба бу­ло тер­мі­но­во шу­ка­ти вин­них. І їх бу­ло не­гай­но зна­йде­но. Ни­ми ви­яви­лись: не­що­дав­но по­мер­лий Збі­гнєв Бже­зин­ський, са­у­ди­ти ( жи­те­лі Са­у­дів­ської Ара­вії), ан­гло­са­кси (дав­ньо­гер­ман­ські пле­ме­на), аме­ри­кан­ці (жи­те­лі США), ко­ли­шній го­ло­ва На­ціо­наль­ної роз­від­ки США Джеймс Клеп­пер, а та­кож Ари­сто­тель, дав­ньо­гре­цький фі­ло­соф, який жив і по­мер у IV сто­літ­ті до на­шої ери. Вин­ні на­зва­ні у по­ряд­ку зро­ста­н­ня про­ви­ни. Всі ці лю­ди, ви­яв­ля­є­ться, пе­ре­бу­ва­ли у гло­баль­ній, все­сві­тньо-істо­ри­чній ОЗГ, ме­тою якої бу­ла ру­со­фо­бія, тоб­то те­о­ре­ти­чне об­ґрун­ту­ва­н­ня не­об­хі­дно­сті зни­ще­н­ня Ро­сії, а та­кож вті­ле­н­ня цьо­го жа­хли­во­го пла­ну в жи­т­тя.

■ Щоб зро­зу­мі­ти, як ору­ду­ва­ла в істо­рії, а го­лов­не — в су­ча­сно­сті ця зграя, а та­кож як усі ці, та­кі рі­зні лю­ди опи­ни­лись у скла­ді одні­єї ОЗГ, слід звер­ну­ти­ся до пер­шо­дже­ре­ла, тоб­то до то­го роз­слі­ду­ва­н­ня, в яко­му всю цю сві­то­ву змо­ву бу­ло роз­кри­то, а вин­них ви­яв­ле­но і на­зва­но по­і­мен­но. Всю цю ру­со­фоб­ську зграю ви­ве­ли на чи­сту во­ду і пред’яви­ли гро­мад­сько­сті в про­гра­мі «Ве­чер» Во­ло­ди­ми­ра Со­лов­йо­ва від 31.05.2017. Ось як це бу­ло.

■ Спо­ча­тку Ж. по­смер­тно ви­крив Збі­гнє­ва Бже­зин­сько­го. «Бже­зин­ський — гір­ший за Гі­тле­ра!» — по­ві­до­мив лі­дер ЛДПР. І одра­зу ж на­вів на ко­ристь ці­єї оцін­ки не­с­про­стов­ні до­ка­зи. Ви­яв­ля­є­ться, цей Бже­зин­ський ста­вив зав­да­н­ня ство­ри­ти зброю, яка зни­щує тіль­ки ро­сі­ян. Лі­дер ЛДПР пе­ре­дав до­слів­но роз­мо­ву Бже­зин­сько­го з аме­ри­кан­ськи­ми уче­ни­ми: «Мо­же­те ство­ри­ти та­ку зброю, щоб тіль­ки про­ти ро­сі­ян?» — «Ні, — го­во­рять, — по­ки що не мо­же­мо». — «Ну, да­вай­те, пра­цюй­те швид­ше». Про те, як зміст ці­єї се­кре­тної роз­мо­ви став йо­му ві­до­мим, Ж. не по­яснив, але сум­ні­ва­ти­ся в до­сто­вір­но­сті слів дру­го­го за по­пу­ляр­ні­стю по­лі­ти­ка Ро­сії бу­ло аж ні­як не­мо­жли­во.

■ Ва­гу і зна­чу­щість усьо­го то­го, що ви­вер­гає із се­бе Ж., тут же під­твер­див аме­ри­кан­ський по­лі­то­лог Ми­ко­ла Зло­бін, який за­кли­кав ста­ви­тись до слів лі­де­ра ЛДПР, як до слів лю­ди­ни, яка, на йо­го дум­ку, ціл­ком мо­же ста­ти пре­зи­ден­том Ро­сії в то­му ви­пад­ку, якщо Пу­тін із яки­хось при­чин не за­хо­че бра­ти участь у ви­бо­рах 2018 ро­ку. Ця ре­плі­ка па­на Зло­бі­на, на мій по­гляд, чу­до­во ха­ра­кте­ри­зує йо­го як по­лі­то­ло­га і вно­сить оста­то­чну ясність у сенс йо­го по­стій­ної при­су­тно­сті в ро­сій­сько­му те­ле­ба­чен­ні. Але ва­ги сло­вам Ж. в очах яко­їсь ча­сти­ни ау­ди­то­рії йо­му до­да­ти, на­пев­но, вда­ло­ся.

■ І Ж. зміг ви­прав­да­ти очі­ку­ва­н­ня. Ко­мен­ту­ю­чи тра­ге­дію в Аф­га­ні­ста­ні, де від рук те­ро­ри­стів за­ги­ну­ли 90 осіб, лі­дер ЛДПР ра­ді­сно во­лав: «Ма­ло те­ра­ктів! Тре­ба, щоб бу­ли ти­ся­чі те­ра­ктів! Щоб з’яви­ли­ся ти­ся­чі аль-ка­їд і ти­ся­чі бен ла­де­нів! Тре­ба, щоб їх усіх по­ча­ли ви­рі­зу­ва­ти! І то­ді во­ни звер­ну­ться до нас по до­по­мо­гу, і ми до­по­мо­же­мо на сво­їх умо­вах!». Із незв’язних кри­ків Ж. бу­ло не­про­сто зро­зу­мі­ти, чи­їх смер­тей так жа­дає ду­ша дру­го­го за по­пу­ляр­ні­стю по­лі­ти­ка Ро­сії, але, су­дя­чи з кон­текс­ту, ма­буть, ішло­ся про жи­те­лів Аф­га­ні­ста­ну, а та­кож про гро­ма­дян ре­спу­блік Се­ре­дньої Азії, яким ва­та­жок ЛДПР пе­ред­рі­кав за­ги­бель, а по­тім ди­во­ви­жний по­ря­ту­нок від рук ро­сій­сько­го сол­да­та. Що ж до За­хо­ду, то Ж. по­ві­до­мив, що кра­ї­нам Єв­ро пи не тре ба спо ді ва ти ся на НАТО, оскіль­ки він, Ж., на­па­де вно­чі, ко­ли все НАТО спить. «Ні, хло­пці, не всти­гне­те!» — ра­ді­сно го­ло­сив Ж. — «Уно­чі! Вран­ці у всіх сто­ли­цях ви­сі­ти­муть ро­сій­ські пра­по­ри, і мої (!) вій­ська увій­дуть у всі кра­ї­ни Єв­ро­пи! А ста­рень­ка Мер­кель (кан­цлер ФРН на 12 ро­ків мо­лод­ша за лі­де­ра ЛДПР. — І.Я.), мо­ло­дий Ма­крон і ця, як її — Мей — сту­ка­ти­муть у во­ро­та Крем­ля, а я їм бу­ду та­ло­ни ви­но­си­ти на чер­гу на при­йом!».

■ По­кін­чив­ши з Бже­зин­ським і на­мі­тив­ши основ­ні кон­ту­ри бо­роть­би за мир, слід­ча гру­па на чо­лі із Со­лов­йо­вим про­дов­жи­ла роз­слі­ду­ва­н­ня. І во­ро­га бу­ло зна­йде­но в са­мій сту­дії. Цьо­го во­ро­га, аме­ри­кан­сько­го по­лі­то­ло­га Зло­бі­на, ви­явив і ви­крив схо­до­зна­вець Ба­гда­са­ров, який по­яснив, що аме­ри­кан­ці — це «со­до­мі­ти і са­та­ні­сти», а по- лі­то­лог Зло­бін — це яскра­вий пред­став­ник цьо­го ти­пу во­ро­гів ро­ду люд­сько­го. Ми­ко­ла Ва­си­льо­вич Зло­бін спо­ча­тку на­ма­гав­ся щось ска­за­ти, по­тім, ма­буть, зро­зу­мів, що сло­ва­ми тут не до­по­мо­жеш, і вирішив пред’яви­ти ре­чо­ві до­ка­зи сво­єї не­вин­но­сті. «То­бі що, хрест по­ка­за­ти!» — за­кри­чав аме­ри­кан­ський по­лі­то­лог Зло­бін і по­чав рва­ти ґу­дзик на со­ро­чці. «Пе­ре­стань­те у ме­не тут хре­ста­ми мі­ря­ти­ся!» — за­жа­дав Со­лов­йов і тим са­мим врятував зло­бін­ську со­ро­чку від ушко­дже­н­ня, а зло­бін­ську честь — від на­ру­ги. Та­ким чи­ном осо­би­сто по­лі­то­лог Зло­бін був ви­ве­де­ний із ко­ла обви­ну­ва­че­них, але про­ви­ну всіх ін­ших аме­ри­кан­ців бу­ло вста­нов­ле­но.

■ Пі­сля аме­ри­кан­ців на­ста­ла чер­га са­у­ди­тів. Тут го­лов­ним обви­ну­ва­чем був ін­ший схо­до­зна­вець, Єв­ге­ній Са­та­нов­ський. Який по­чав так різ­ко ви­слов­лю­ва­ти­ся про Са­у­дів­ську Ара­вію, що на­віть Со­лов­йов у ньо­го за­пи­тав, за що він так не лю­бить са­у­ди­тів. «Я ко­ро­лів­ство (Са­у­дів­ську Ара­вію. — І.Я.) лю­блю, — зі­знав­ся схо­до­зна­вець Са­та­нов­ський, — але не мо­жу про­ба­чи­ти тих, хто нам вла­шту­вав Вол­го­град, Бе­слан і Норд-Ост». Оскіль­ки всі ці на­зви пов’яза­ні ли­ше те­ра­кта­ми, мо­жна ціл­ком ствер­джу­ва­ти, що у всіх най­біль­ших те­ра­ктах, здій­сне­них у Ро­сії за остан­ні 20 ро­ків, на дум­ку «екс­пер­та» Са­та­нов­сько­го, вин­ні са­у­ди­ти».

■ На­став час пов’яза­ти во­єди­но всі лан­ки то­го зло­ві­сно­го лан­цю­га, а то­чні­ше, всі ни­тки ті­єї отруй­ної па­ву­ти­ни, яка охо­плює всю пла­не­ту, і ме­тою якої є — це вста­нов­ле­но не­с­про­стов­но! — за­ги­бель Ро­сії. Пе­ред три­бу­на­лом по­став За­хід у ці­ло­му і йо­го пе­ре­до­вий за­гін — ан­гло­са­кси. Обви­ну­вач Сер­гій Мі­хе­єв по­ві­до­мив: «За­хід стра­ждає фа­ши­змом. Во­ни за­пи­са­ли нас до не­пов­но­цін­них, ого­ло­шу­ють нас «не­лю­дьми». Йо­го під­три­мав по­лі­то­лог Бо­г­дан Бе­спаль­ко, який ба­га­то го­во­рив про «ра­сист­ську па­ра­ди­гму ан­гло­са­ксів», при цьо­му бу­ло не ціл­ком зро­зумі­ло, чи го­во­рить він про пле­ме­на дав­ніх гер­ман­ців, які но­си­ли ці іме­на, чи ра­си­змом стра­жда­ють їхні су­ча­сні на­щад­ки.

■ Со­лов­йов, ба­ча­чи, що без йо­го уча­сті три­бу­нал не змо­же ви­йти на обви­ну­валь­ний ви­рок, вирішив узя­ти про­цес у свої ру­ки. І на­звав іме­на го­лов­них ра­си­стів і ру­со­фо­бів. Пер­шим із них став ко­ли­шній ди­ре­ктор на­ціо­наль­ної роз­від­ки США Джеймс Клеп­пер, який не­що­дав­но, бу­ду­чи вже на пен­сії, ска­зав, що йо­го «ду­же не­по­ко­ять усі ці кон­та­кти з ро­сі­я­на­ми», оскіль­ки во­ни «втру­ча­ю­ться в на­ші ви­бо­ри» і вза­га­лі «май­же на ге­не­ти­чно­му рів­ні схиль­ні до обма­ну, про­ни­кне­н­ня, аси­мі­ля­ції». Якщо до­ни­ні в Ро­сії ім’я ко­ли­шньо­го на­чаль­ни­ка роз­від­ки США зна­ли кіль­ка со­тень, ну, мо­же, кіль­ка ти­сяч фа­хів­ців, то те­пер, ко­ли він ви­йшов на пен­сію, йо­го, ма­буть, тре­ба зна­ти всім, як одно­го з го­лов­них ру­со­фо­бів пла­не­ти. Сло­ва «на ге­не­ти­чно­му рів­ні» Со­лов­йов про­мо­вив кіль­ка де­ся­тків ра­зів, і раз по раз вга­няв се­бе в ке­ро­ва­ну істе­ри­ку, ді­йшов­ши до то­го, що фа­кти­чно зви­ну­ва­тив пен­сіо­не­ра Клеп­пе­ра в то­му, що той пла­нує по­бу­ду­ва­ти та­бо­ри смер­ті для ро­сі­ян, а за­ра­зом і для єв­ре­їв. При цьо­му аб­со­лю­тно не­мо­жли­во при­пу­сти­ти, що Со­лов­йов не ро­зу­міє, що сло­во «ге­не­ти­чний» ви­ко­ри­сто­ву­ва­ло­ся тут як ме­та­фо­ра і вже то­чно не но­си­ло ра­сист­сько­го ха­ра­кте­ру. Осо­бли­во за­бав­но ви­гля­да­ли ці істе­ри­чні зви­ну­ва­че­н­ня в ру­со­фо­бії на тлі ті­єї зна­ві­сні­лої аме­ри­ка­но­фо­бії, яку ось щой­но, в цій же пе­ре­да­чі де­мон­стру­вав Ба­гда­са­ров, і ті­єї лю­тої не­на­ви­сті до всьо­го сві­ту, якою плю­є­ться Ж.

■ Щоб на­да­ти ру­со­фо­бії все­сві­тньо-істо­ри­чно­го мас­шта­бу, фі­гу­ра Клеп­пе­ра бу­ла яв­но за­дрі­бною. То­му Со­лов­йов вирішив зна­йти ко­рінь цьо­го зла і ви­явив йо­го у Древ­ній Гре­ції. «Ще Ари­сто­тель го­во­рив, що ра­би схиль­ні бу­ти ра­ба­ми!» — за­кри­чав Со­лов­йов, зв’язу­ю­чи в єди­ну істо­ри­чну лі­нію ру­со­фо­бії весь світ про­кля­то­го За­хо­ду. Знай­де­на істо­ри­чна вісь зла, яка ве­де від Ари­сто­те­ля до Клеп­пе­ра. Оскіль­ки про­бле­ми пу­тін­ської Ро­сії яв­но по­гли­блю­ва­ти­му­ться, ляль­ко­вий те­атр Со­лов­йо­ва здій­сню­ва­ти­ме но­ві від­кри­т­тя в істо­рії і гео­гра­фії. Тре­ба ж чи­мось за­би­ва­ти го­ло­ви ро­сі­ян, ко­ли їжі стає де­да­лі мен­ше.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.