Біль­ше не #Мі­нСтець

Ка­дро­ва втра­та в уря­ді Грой­сма­на — очіль­ник Мі­ні­стер­ства ін­фор­ма­цій­ної по­лі­ти­ки на­пи­сав за­яву про від­став­ку за ста­ном здо­ров’я

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» - Ана­ста­сія РУДЕНКО, «День»

Юрія Сте­ця на­зи­ва­ють одним з най­ближ­чих со­ра­тни ків пре зи ден та Пет ра По­ро­шен­ка. Він ба­га­то ро­ків пра­цю­вав на «5-му ка­на­лі», з 2007 по 2014 рік три­чі оби­рав­ся на­ро­дним де­пу­та­том — від «На - шої Укра­ї­ни», «Ба­тьків­щи­ни» та БПП. А під час фор­му­ва­н­ня уря­ду у бу рем но му 2014 ро ці Стець за­про­по­ну­вав, а Пре­зи­дент і ко­а­лі­ція під­три­ма­ли ство­ри­ти Мі­ні­стер­ство ін­фор­ма­цій­ної по­лі­ти­ки. Одні ви­зна­ва­ли до­ціль­ність та­ко- го кро ку в умо вах гіб рид - ної вій­ни, ін­ші — глу­зу­ва­ли, ки ва ю чи на без ді яль - ність ві дом ст ва. Гуч ни ми про­е­кта­ми Юрія Сте­ця на по са ді мі ніс т ра ста ли так зва­ні «Ін­фор­ма­цій­ні вій­ська » , за пуск іно зем но го мов­ле­н­ня, відновлення укра їнсь ко го те ле ба чен ня і ра діо мов лен ня на не під - кон­троль­них те­ри­то­рі­ях.

За­раз ви­ко­ну­ва­ти обов’яз­ки мі­ні­стра бу­де йо­го пер­ший за­сту­пник, у ми­ну­ло­му — жур­на­ліст те­ле­ка­на­лу ATR Емі­не Джеп­пар. Во­на під­твер­ди­ла, що рі­ше­н­ня мі­ні­стра по­ясню­є­ться йо­го ста­ном здо­ров’я. «На­ша ді­яль­ність ре­гла­мен­ту­є­ться пла­на­ми дій, які ви­ро­бля­є­мо та узго­джу­є­мо на по­ча­тку ро­ку, то­му всі на­прям­ки і ві­зії, за­фі­ксо­ва­ні в до­ку­мен тах, бу де мо про дов жу ва ти впро­ва­джу­ва­ти про­тя­гом ро­ку», — та­кож за­зна­чи­ла во­на. Ці прі­о­ри­те­ти Джеп­пар ра­ні­ше на­зи­ва­ла в ін­терв’ю «Дню»: ін­фор­ма­цій­на ре­ін­те­гра­ція Дон­ба­су та Кри­му, по­пу­ля­ри­за­ція Укра­ї­ни у сві­ті, ін­фор­ма­цій­на без­пе­ка, ство­ре­н­ня си­сте­ми стра­те­гі­чних ко­му­ні­ка­цій. «Про­це­ду­ра від­став­ки — по­да­н­ня на го­ло­ву ВРУ, роз­гляд у про­філь­но­му ко­мі­те­ті та ви­не­се­н­ня на го­ло­су­ва­н­ня. Стро­ки та ре­зуль­тат го­ло­су­ва­н­ня не пе­ред­ба­че­ні», — на­го­ло­си­ла Емі­не Джеп­пар.

ФОТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.