Да­ля ГРІБАУСКАЙТЕ,

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка -

пре­зи­дент Ли­тви:

Най­біль­шу про­бле­му пред­став­ляє Ро­сій­ська Фе­де­ра­ція, яка ор­га­ні­зо­вує по­бли­зу на­ши­хкор­до­нів все біль­ше на­вчань, які ма­ють агре­сив­ний ха­ра­ктер. Дії Ро­сії зму­шу­ють бал­тій­ські кра­ї­ни на­ро­щу­ва­ти свій вій­сько­вий по­тен­ці­ал. То­му кра­ї­ни Бал­тії під­три­му­ють ре­фор­му­ва­н­ня НАТО, яке по­вин­но при­ве­сти до істо­тної транс­фор­ма­ції си­сте­ми пла­ну­ва­н­ня

(Postimees)

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.