Пе­ре­мо­га ці­ною в $47,1 мі­льяр­да,

або Що озна­чає вчо­ра­шнє рі­ше­н­ня Сток­гольм­сько­го ар­бі­тра­жу?

Den (Ukrainian) - - Економіка - На­та­лія КАЦЕР-БУЧКОВСЬКА, на­ро­дний де­пу­тат Укра­ї­ни

Пе­ре­мо­га «На­фто­га­зу» у Сток­гольм­сько­му ар­бі­тра­жі у спра­ві про­ти «Газ­про­му» є ва­жли­вою в кон­текс­ті га­ра­ну­ва­н­ня енер­ге­ти­чної без­пе­ки дер­жа­ви, те­пер мо­но­по­ліст по­ви­нен ді­я­ти згі­дно з нор­ма­ми між­на­ро­дно­го пра­ва та не змо­же стя­гну­ти з Укра­ї­ни $47,1 млрд без­під­став­них пре­тен­зій.

Пе ре мо га « Наф то га зу » на про­мі­жно­му ета­пі «енер­ге­ти­чної» би­тви про­ти «Газ­про­му» ста­ла спра­ве­дли­вим ре­зуль­та­том прийня­то­го у 2014 рі­ше­н­ня по зи ва ти ся до мо но по ліс та у зв’яз­ку із зло­вжи­ва­н­ням ним сво­їм мо­но­поль­ним ста­но­ви­щем.

Сток­гольм­ський ар­бі­траж за­до­воль­нив ви­мо­ги «На­фто­га­зу» що­до трьох клю­чо­вих пун­ктів:

Умо­ва «take or pay» («бе­ри або пла­ти») за га­зо­вим кон­тра­ктом 2009 ро­ку, що ста­но­ви­ла зна­чну ча­сти­ну фі­нан­со­вих ви­мог «Газ­про­му», ска­со­ва­на пов­ні­стю.

За­бо­ро­на ре­екс­пор­ту, яка за­бо­ро­ня­ла Укра­ї­ні екс­пор­ту­ва­ти газ ін­шим кра­ї­нам, ска­со­ва­на пов­ні­стю.

Пе­ре­гля­ну­та фор­му­ла ці­ни з 2014 ро­ку. «На­фто­газ» пла­тив не­по­мір­ні ці­ни за газ, ім­пор­то­ва­ний з Ро­сії у 2014—2015 ро­ках, що пе­ре­ви­щу­ва­ли ці­ни на газ, який в той же час ім­пор­ту­вав­ся з Єв­ро­пи. Згі­дно з по­пе­ре­дні­ми умо­ва­ми за кон­тра­ктом від 2009 ро­ку з «Газ­про­мом», «На­фто­газ» мав ім­пор­ту­ва­ти біль­ше га­зу, ніж ре­аль­но по­трі­бно для за­до­во­ле­н­ня по­треб Укра­ї­ни, з обов’яз­ком спла­чу­ва­ти і за зай­вий газ, на­віть у ви­пад­ку від­су­тно­сті по­тре­би в ньо­му («бе­ри або пла­ти»). Цей газ ком­па­нія ім­пор­ту­ва­ла за за­ви­ще­ни­ми ці­на­ми і не ма­ла пра­ва йо­го пе­ре­про­да­ва­ти тре­тім кра­ї­нам. Та­кі умо­ви бу­ли не­спра­ве­дли­ви­ми, то­му не див­но, що за ро­ки на­ко­пи­чив­ся не­по­мір­ний борг.

Рі­ше­н­ня Ар­бі­тра­жно­го су­ду хо­ча і не є оста­то­чним за­до­во­ле­н­ням ви­мог укра­їн­ської сто­ро­ни, і не є за­кін­че­н­ням спра­ви по­ки, але, одно­зна­чно, є пе­ре­мо­гою та ве­ли­ким кро­ком впе­ред у до­ся­гнен­ні енер­ге­ти­чної не­за­ле­жно­сті Укра­ї­ни. Рі­ше­н­ня є про­мі­жним, і не вар­то очі­ку­ва­ти ба­га­то­мі­льяр­дних ком­пен­са­цій най­ближ­чим ча­сом.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.