ДОВІДКА «Дня»

Den (Ukrainian) - - Культура -

Ва­ле­рій Со­ко­лов — один із най­більш за­тре­бу­ва­них у сві­ті скри­па­лів су­ча­сно­сті, який здо­був визнання зав­дя­ки те­хні­чній без­до­ган­но­сті гри, емо­цій­но­сті й ху­до­жній зрі­ло­сті у ви­ко­нан­ні най­скла­дні­ших тво­рів скри­пко­во­го ре­пер­ту­а­ру.

Ко­ли Ва­ле­рію бу­ло 18 ро­ків, про ньо­го зняв фільм «Скри­пка в ду­ші» зна­ме­ни­тий фран­цузь­кий ре­жи­сер Бру­но Мон­сен­жон — ав­тор до­ку­мен­таль­них стрі­чок про Свя­то­сла­ва Рі­хте­ра, Ді­трі­ха Фі­ше­ра-Ді­скау, Гленн Гульд, Да­ви­да Ой­стра­ха, Іє­гу­ді Ме­ну­хі­на. Цей фільм отри­мав без­ліч cхваль­них від­гу­ків і транс­лю­вав­ся на те­ле­ка­на­лі ARTE TV.

Ва­ле­рій Со­ко­лов на­ро­див­ся 1986 ро­ку в Хар­ко­ві. Нав­чав­ся в Хар­ків­ській спе­ці­аль­ній му­зи­чній шко­лі (клас до­цен­та Єв­до­ки­мо­ва С.А.). 1999 ро­ку зав­дя­ки вда­ло­му ви­сту­пу на юна­цько­му мі­жна­ро­дно­му кон­кур­сі скри­па­лів іме­ні Па­бло Са­ра­са­те в Пам­пло­ні одер­жав грант на про­дов­же­н­ня на­вча­н­ня в лон­дон­ській Шко­лі скри­па­лів Іє­гу­ді Ме­ну­хі­на, де по­сту­пив у клас Наталії Бо­яр­ської. Пі­сля за­кін­че­н­ня шко­ли був прийня­тий у лон­дон­ський Ко­ро­лів­ський ко­ледж му­зи­ки (клас Фе­лі­кса Ан­дрі­єв­сько­го). 2011 ро­ку за­кін­чив аспі­ран­ту­ру фран­кфурт­ської Ви­щої шко­ли му­зи­ки і те­а­тру / Крон­берг­ської ака­де­мії (клас Ан­ни Чу­ма­чен­ко). Ни­ні — аспі­рант Ві­ден­ської кон­сер­ва­то­рії (клас Бо­ри­са Ку­шні­ра).

Соль­ні кон­цер­ти му­зи­кан­та від­бу­ва­ли­ся в па­ризь­ко­му те­а­трі Ша­тле і Те­а­трі на Єли­сей­ських по­лях, Лон­дон­сько­му Ві­гмор-хо­лі, Те­а­трі Олім­пі­ко в Ри­мі, а та­кож у Лін­кольн- цен­трі, Фе­сти­валь­но­му за­лі Ба­ден- Ба­де­на, в за­лах Ван­ку­ве­ра, Гон­кон­га, Ліо­на, Ес­се­на та ін­ших міст сві­ту. У лю­то­му 2008 р. Ва­ле­рій дав аме­ри­кан­ську прем’єру Кон­цер­ту для скри­пки і фор­те­пі­а­но Бо­ри­са Ти­щен­ка в Кар­не­гі- хо­лі. Со­ко­лов — ав­тор ідеї та ху­до­жній ке­рів­ник Між­на­ро­дно­го фе­сти­ва­лю ка­мер­ної му­зи­ки «Му­зи­чні ве­чо­ри» (Хар­ків).

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.