Но­ве ви­да­н­ня ста­рої «те­ми»

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - Іван КАПСАМУН, «День»

Пі­сля рі­ше­н­ня Сток­гольм­сько­го ар­бі­тра­жу з при­во­ду га­зо­вої су­пе­ре­чки між Укра­ї­ною та Ро­сі­єю, про­ти­сто­я­н­ня про­дов­жи­ло­ся не тіль­ки в пра­во­во­му по­лі і не тіль­ки між Укра­ї­ною і Ро­сі­єю, аі в се­ре­ди­ні са­мо­го укра­їн­сько­го по­лі­ти­ку­му. Без­пре­це­ден­тна схва­тка роз­гор­ну­ла­ся між ста­ри­ми опо­нен­та­ми — Пре­зи­ден­том Пе­тром По­ро­шен­ком і лі­де­ром «Ба­тьків­щи­ни» Юлі­єю Ти­мо­шен­ко. Ко­лись це про­ти­сто­я­н­ня су­спіль­ство спо­сте­рі­га­ло пі­сля по­ма­ран­че­вих по­дій в 2005 р. По­ро­шен­ко то­ді був се­кре­та­рем РНБО, а Ти­мо­шен­ко — гла­вою Ка­бмі­ну. За­кін­чи­ло­ся все ве­ли­ким скан­да­лом і від­став­кою лі­де­ра «Ба­тьків­щи­ни». І ось сьо­го­дні на­би­рає обер­тів но­ве про­ти­сто­я­н­ня.

На­сам­пе­ред, на­га­да­є­мо що «На­фто­газ Укра­ї­ни» отри­мав окре­ме рі­ше­н­ня Сток­гольм­сько­го ар­бі­тра­жу в рам­ках по­зо­ву до ро­сій­сько­го га­зо­во­го мо­но­по­лі­ста «Газ­про­му» за кон­тра­ктом на за­ку­пів­лю га­зу. Ар­бі­траж за­до­воль­нив ви­мо­гу укра­їн­ської ком­па­нії про пе­ре­гляд ці­ни за укла­де­ним у 2009 ро­ці кон­тра­ктом на за­ку­пів­лю га­зу у «Газ­про­му» з ура­ху­ва­н­ням рин­ко­вих умов. Крім то­го, ар­бі­траж ска­су­вав ви­мо­гу ро­сій­сько­го га­зо­во­го мо­но­по­лі­ста «Газ­про­му», згі­дно з яким Укра­ї­на ма­ла що­ро­ку ку­пу­ва­ти 52 млрд. куб. м га­зу або опла­чу­ва­ти йо­го вар­тість, на­віть не ви­би­ра­ю­чи весь об­сяг (прин­цип «бе­ри або пла­ти»). Та­кож суд за­до­воль­нив ви­мо­гу «На­фто­га­зу» і пов­ні­стю ска­су­вав за­бо­ро­ну з бо­ку «Газ­про­му» на ре­екс­порт га­зу.

Не­зва­жа­ю­чи на по­зи­тив­не рі­ше­н­ня для Укра­ї­ни, хо­ча оста­то­чний вер­дикт, в яко­му бу­де вка­за­но су­ми за­до­во­ле­них ви­мог сто­рін, бу­де на­да­но пі­зні­ше, пред­став­ни­ки вла­ди зви­ну­ва­ти­ли Юлію Ти­мо­шен­ко, яка під­пи­са­ла га­зо­ві кон­тра­кти з Во­ло­ди­ми­ром Пу­ті­ним, в то­му, що це во­на вин­на в си­ту­а­ції, яка скла­ла­ся. «Це прин­цип («бе­ри або пла­ти». — Авт.), нав’яза­ний Укра­ї­ні Ро­сі­єю і без­від­по­від­аль­но прийня­тий укра­їн­ськи­ми пе­ре­го­вір­ни­ка­ми в 2009 ро­ці. Зав­дя­ки йо­му міль­йо­ни укра­їн­ців бу­ли по­гра­бо­ва­ні на мі­льяр­ди до­ла­рів», — за­зна­чив Пре­зи­дент Пе­тро По­ро­шен­ко (president.gov.ua). А йо­го пред­став­ник в пар­ла­мен­ті, за­сту­пник го­ло­ви фра­кції « БПП » І ри­на Лу­цен­ко вза­га­лі за­яви­ла, що « на­слід­ки га­зо­во­го кон­тра­кту при­зве­ли до вій­ни і вій­сько­вих дій» (tsn.ua).

Більш то­го, « Блок Пе­тра По­ро­шен­ка » хо­че, щоб ан­ти­ко­ру­пцій­ні ор­га­ни пе­ре­ві­ри­ли кон­тракт 2009 ро­ку. Про це за­явив лі­дер фра­кції «БПП» Ар­тур Ге­ра­си­мов на за­сі­дан­ні по­го­джу­валь­ної ра­ди (pravda.com.ua). «Під­пи­са­ний кон­тракт — це не про­сто зло­чин про­ти укра­їн­сько­го на­ро­ду, це зра­да на­ціо­наль­них ін­те­ре­сів, яка ма­ло не зни­щи­ла кра­ї­ну. Ми ви­ма­га­є­мо, щоб не­за­ле­жні но­во­ство­ре­ні ан­ти­ко­ру­пцій­ні ор­га­ни: НАБУ, Ан­ти­ко­ру­пцій­на про­ку­ра­ту­ра не­гай­но і пу­блі­чно по­ча­ли роз­би­ра­ти­ся в си­ту­а­ції і про­тя­гом 2 ти­жнів про­ін­фор­му­ва­ли пар­ла­мент про ре­зуль­та­ти», — ска­зав Ге­ра­си­мов. Він за­кли­кав ко­мі­те­ти ВР з нац­без­пе­ки та ан­ти­ко­ру­пцій­ний не­гай­но ви­кли­ка­ти екс-прем’єра Юлію Ти­мо­шен­ко і роз­гля­ну­ти пи­та­н­ня дер­жав­ної зра­ди і ко­ру­пцій­ної скла­до­вої га­зо­во­го кон­тра­кту 2009 ро­ку.

Ви­сло­вив­ся і очіль­ник пар­тії « На­ро­дний фронт » , ко­ли­шній прем’єр-мі­ністр Укра­ї­ни Ар­се­ній Яце­нюк (espreso.tv): «Зав­дя­ки цьо­му кон­тра­кту не бу­ло б $500 до­ла­рів ці­ни, яку нам ро­сі­я­ни при­лі­пи­ли на ло­ба. Зав­дя­ки цьо­му кон­тра­кту не бу­ло б хар­ків­ських угод, де отри­ма­ли так зва­ну зниж­ку і про­дов­жи­ли до 2042 ро­ку пе­ре­бу­ва­н­ня ро­сій­сько­го Чор­но­мор­сько­го фло­ту на те­ри­то­рію Укра­ї­ни. Зав­дя­ки цьо­му кон­тра­кту не бу­ло б шан­та­жу Ро­сій­ської дер­жа­ви. Зав­дя­ки цьо­му кон­тра­кту не бу­ло б мі­льяр­дних зби­тків...»

У від­по­відь Ти­мо­шен­ко ви­сту­пи­ла з не менш го­строю за­явою. За її сло­ва­ми, вла­да не го­во­рить прав­ду про те, що прин­цип «бе­ри або пла­ти» — це ти­по­вий кон­тракт для всіх єв­ро­пей­ських спо­жи­ва­чів ро­сій­сько­го га­зу (ba.org.ua). «У 2011 ро­ці Єв­ро­пей­ська ко­мі­сія про­ве­ла ан­ти­мо­но­поль­не роз­слі­ду­ва­н­ня і чі­тко ви­зна­чи­ла, що це мо­но­поль­на ви­мо­га, яка не мо­же бу­ти допу­ще­на в кон­тра­ктах. Пі­сля цьо­го всі кра­ни ЄС по­ча­ли крок за кро­ком ска­со­ву­ва­ти прин­цип «бе­ри або пла­ти»: і Ні­меч­чи­на, і Че­хія, і Сло­вач­чи­на і Поль­ща. Те­пер ска­су­ва­ла й Укра­ї­на. І в цьо­му не­має ні­чо­го екс­тра­ор­ди­нар­но­го » , — по­ясни­ла лі­дер «Ба­тьків­щи­ни».

Як за­ува­жи­ла Ти­мо­шен­ко, за цим прин­ци­пом на­ша дер­жа­ва за ві­сім ро­ків існу­ва­н­ня кон­тра­кту не за­пла­ти­ла жо­дної ко­пій­ки, і «та істе­ри­ка, яку за­раз вла­шту­ва­ли, — чи­ста про­па­ган­да про­ти на­шої ко­ман­ди». «На жаль, ко­рум­по­ва­на ма­фія Пе­тра По­ро­шен­ка, а та­кож їхні пу­сто­дзво­ни і ма­ріо­не­тки, які жи­вуть і пра­цю­ють за їхній ра­ху­нок і на їхню ко­ристь, сьо­го­дні ви­ко­ри­ста­ли рі­ше­н­ня Сток­гольм­сько­го ар­бі­тра­жно­го су­ду для то­го, щоб ни­щи­ти на­шу пар­тію як опо­нен­тів», — до­да­ла во­на.

Пар­ла­мен­та­рій на­га­да­ла, що Ар­се­ній Яце­нюк та йо­го ото­че­н­ня, яке так актив­но кри­ти­ку­ють га­зо­ві кон­тра­кти, у 2012 ро­ці уві­йшов до пар­тії «Ба­тьків­щи­на» і зав­дя­ки цьо­му отри­мав по­са­ду прем’єр-мі­ні­стра. «Я хо­чу за­пи­та­ти у Ар­се­нія Яце­ню­ка, чи щи­рий він, ко­ли го­во­рить про те, що га­зо­ві кон­тра­кти 2009 ро­ку є кри­мі­наль­ни­ми і ко­ру­пцій­ни­ми? Чи був він щи­рим, ко­ли я си­ді­ла у в’язни­ці, а він за спи­ском пар­тії «Ба­тьків­щи­на» про­йшов до пар­ла­мен­ту й пі­сля мо­го звіль­не­н­ня кри­чав від ща­стя «Юля! Юля!» — за­пи­та­ла во­на.

Ти­мо­шен­ко та­кож звер­ну­ла­ся до дру­жи­ни ген­про­ку­ро­ра і пред­став­ни­ка пре­зи­ден­та у пар­ла­мен­ті Іри­ни Лу­цен­ко. «Ко­ли її чо­ло­вік був ув’язне­ний, за мо­єю про­по­зи­ці­єю, щоб за­хи­сти йо­го та її осо­би­сто, ми за­про­по­ну­ва­ли па­ні Іри­ні мі­сце у спи­ску на­шої пар­тії. І во­на ста­ла де­пу­та­том «Ба­тьків­щи­ни». Во­на то­ді та­кож вва­жа­ла, що га­зо­вий кон­тракт 2009 ро­ку роз­по­чав вій­ну в Укра­ї­ні? » — ска­за­ла Ти­мо­шен­ко.

Во­на за­яви­ла про іні­ці­ю­ва­н­ня кри­мі­наль­ної спра­ви про­ти По­ро­шен­ка за ці­ну на ву­гі­л­ля «Рот­тер­дам+», яка при­зве­ла до по­до­рож­ча­н­ня еле­ктро­енер­гії для лю­дей май­же в п’ять ра­зів. Крім цьо­го, лі­дер «Ба­тьків­щи­ни» ви­ма­гає від уря­ду Грой­сма­на опри­лю­дни­ти звер­не­н­ня до Сток­гольм­сько­го су­ду: «Ви по­ба­чи­те, що в ко­жній по­зи­ції звер­не­н­ня до Сток­гольм­сько­го ар­бі­тра­жу, щоб від­су­ди­ти гро­ші, пе­ре­пла­че­ні Яну­ко­ви­чем, во­ни по­си­ла­ю­ться на кон­тракт 2009 ро­ку, оскіль­ки Яну­ко­вич не пла­тив ці гро­ші згі­дно кон­тра­кту, а пла­тив їх згі­дно ко­рум­по­ва­них до­мов­ле­но­стей » .

Во­на та­кож за­ува­жи­ла, що то­ді мі­ні­стром еко­но­мі­ки в уря­ді Яну­ко­ви­ча — Аза­ро­ва був Пе­тро По­ро­шен­ко і він ві­зу­вав і має від­по­від­а­ти за ті ці­ни на газ, які пла­тив Яну­ко­вич. «Якщо ці­ни бу­ли не че­сні, за­ви­ще­ні, то по­трі­бно і По­ро­шен­ка при­тя­гу­ва­ти до кри­мі­наль­ної від­по­від­аль­но­сті. І я бу­ду ду­же ра­да, якщо на ба­зі кон­тра­кту 2009 ро­ку бу­де по­вер­ну­то те, що пе­ре­пла­тив Яну­ко­вич», — на­го­ло­си­ла пар­ла­мен­тар.

Як си­ту­а­цію оці­ню­ють екс­пер­ти? «Ця про­бле­ма не бу­ла б мо­жли­вою без під­пи­са­н­ня від­по­від­но­го кон­тра­кту в 2009-му ро­ці то­ді­шнім прем’єр-мі­ні­стром. Са­ме Юлія Ти­мо­шен­ко під­пи­са­ла той кон­тракт із прин­ци­пом «бе­ри або пла­ти», — ко­мен­тує «Дню» го­ло­ва Ко­мі­те­ту еко­но­мі­стів Укра­ї­ни Ан­дрій НОВАК. — Звід­си по­ча­лись про­бле­ми — по­лі­ти­чна, фі­нан­со­ва та енер­ге­ти­чна за­ле­жність Укра­ї­ни від Крем­ля. Цю кар­ту ро­зі­гру­ють сьо­го­дні у вну­трі­шньо­по­лі­ти­чні бо­роть­бі — це факт. Але б я на­звав її не стіль­ки бо­роть­бою, скіль­ки вну­трі­шньо­по­лі­ти­чним фар­сом. Пра­кти­чно всі на сьо­го­дні клю­чо­ві по­лі­ти­ки Укра­ї­ни в рі­зні ро­ки пе­ре­бу­ва­ю­чи в тій чи ін­шій мі­рі при вла­ді зна­ли цю си­ту­а­цію. Біль­шість з них бу­ли при­че­тні без­по­се­ре­дньо до га­зо­вих схем між Укра­ї­ною і РФ. На цих схе­мах за­ро­бля­ли чи­нов­ни­ки і по­лі­ти­ки по оби­дві сто­ро­ни. Суть цьо­го фар­су зво­ди­ться до то­го, хто ко­го біль­ше і май­стер­ні­ше обі­л­лє тим са­мим бру­дом то­го са­мо­го бо­ло­та, в яко­му всі во­ни ра­зом пе­ре­бу­ва­ли. Цю бо­роть­бу між со­бою ви­ко­ри­сто­вує Кремль в сво­їй так зва­ній гі­бри­дній вій­ні про­ти Укра­ї­ни. Еле­мен­том ці­єї вій­ни фа­кти­чно є в то­му чи­слі і вну­трі­шньо­по­лі­ти­чний роз­брат в Укра­ї­ні. Рі­ше­н­ня ж ар­бі­тра­жу що­до від­мі­ни прин­ци­пу «бе­ри або пла­ти», це як мі­ні­мум ви­граш на цьо­му ета­пі. Як­би не це рі­ше­н­ня, то Укра­ї­на бу­ла б вин­на РФ 46 млрд до­ла­рів. Як на­слі­док при­йшлось під­ні­ма­ти в де­кіль­ка ра­зів ці­ни на газ, як для на­се­ле­н­ня так і для про­ми­сло­во­сті, або ви­тра­ча­ти ша­ле­ні гро­ші із держ­бю­дже­ту, щоб по­кри­ва­ти бор­ги На­фто­га­зу, тоб­то все одно за ра­ху­нок всіх пла­тни­ків по­да­тків Укра­ї­ни».

Вко­жній кра­ї­ні є по­лі­ти­чна бо­роть­ба, але сто­ро­ни зу­пи­ня­ю­ться, ко­ли йде­ться про на­ціо­наль­ний ін­те­рес. Для ві­тчи­зня­них же по­лі­ти­ків це рад­ше є сло­ва­ми, ніж ді­єю. Про­тя­гом ро­ків не­за­ле­жно­сті у сво­є­му про­ти­сто­ян­ні во­ни бу­ли го­то­ві ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти рі­зні ме­то­ди і за­лу­ча­ти будь-ко­го, а осо­бли­во Мо­скву, аби ви­гра­ти в кон­кре­тній си­ту­а­ції. Це сто­су­є­ться всіх пре­зи­ден­тів і фі­нан­со­во- про­ми­сло­вих груп, які їх ото­чу­ва­ли. Вре­зуль­та­ті до­ке­ру­ва­ли­ся до то­го, що кра­ї­на втра­ти­ла ча­сти­ну те­ри­то­рії, ти­ся­чі жит­тів і зна­хо­ди­ться у ста­ні вій­ни. Але на­віть це не ста­ло «хо­ло­дним ду­шем » , ни­ні­шні « елі­ти » про­дов­жу­ють екс­плу­а­та­цію ста­рих пра­вил, за­кла­де­них за ча­сів Ле­о­ні­да Ку­чми. Хто на­ва­жи­ться зу­пи­ни­ти це, той і роз­по­чне но­ву сто­рін­ку в істо­рії Укра­ї­ни.

ФОТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.