Ан­дрій ПАРУБІЙ,

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - го­ло­ва Вер­хов­ної Ра­ди Укра­ї­ни: (espreso.tv)

Цьо­го ро­ку Укра­ї­на від­зна­чає 20-лі­т­тя Хар­тії про осо­бли­ве пар­тнер­ство з НАТО. Ухва­ле­н­ня та­ко­го за­ко­ну — ва­жли­вий знак для на­ши­хсо­ю­зни­ків. Я звер­нув­ся до фра­кцій із тим, щоб ухва­ли­ти цей за­кон най­ближ­чим ча­сом.НАТО — це єди­на си­ла у сві­ті, зда­тна зу­пи­ни­ти агре­сив­ну пу­тін­ську Ро­сію. Укра­ї­на ста­не чле­ном НАТО

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.