«За­ли­ши­ти пі­сля се­бе чи­сто­ту»

Укра­ї­на го­ту­є­ться до на­йма­со­ві­шо­го все­сві­тньо­го при­би­ра­н­ня, яке від­бу­де­ться 15 трав­ня 2018 ро­ку

Den (Ukrainian) - - День України - Окса­на МИКОЛЮК, «День»

Зав­дя­ки актив­но­сті, згур­то­ва­но­сті, ве­ли­кій ре­клам­ній кам­па­нії 29 кві­тня в Укра­ї­ні про­ве­ли на­ймас­шта­бні­ше при­би­ра­н­ня — акцію «Зро­би­мо Укра­ї­ну чи­стою ра­зом-2017», у яко­му взя­ли участь 1,1 міль­йо­на осіб у всіх обла­стях. Вза­га­лі про­цес при­би­ра­н­ня в рам­ках ці­єї акції три­вав два мі­ся­ці, оскіль­ки за день не­мо­жли­во зро­би­ти гар­не при­би­ра­н­ня: згі­дно з офі­цій­ни­ми да­ни­ми, в Укра­ї­ні є ли­ше сан­кціо­но­ва­них 6,5 ти­ся­чі сміт­тє­зва­лищ. «Зро­би­мо Укра­ї­ну чи­стою» — це ча­сти­на Все­сві­тньої кам­па­нії Lets do it World, у якій сьо­го­дні бе­ре участь 113 кра­їн сві­ту. ВУкра­ї­ні акція про­хо­дить під па­тро­на­том дру­жи­ти пре­зи­ден­та Ма­ри­ни По­ро­шен­ко.

«На­ра­зі під­би­т­тя під­сум­ків три­ває, але, за по­пе­ре­дні­ми оцін­ка­ми, по всій те­ри­то­рії дер­жа­ви очи­ще­но бі­ля 4760 ло­ка­цій. Ми зі­бра­ли 2784 тон­ни від­хо­дів, 38% пі­шло на пе­ре­роб­ку. Ре­корд по­бив Кр­ама­торськ, де 87% зі­бра­них від­хо­дів від­пра­ви­ли на пе­ре­роб­ку. Най­актив­ні­шою обла­стю ста­ла Ми­ко­ла­їв­ська, де на при­би­ра­н­ня ви­йшло біль­ше 30 ти­сяч лю­дей. Го­лов­на ме­та на­шої акції — сфор­му­ва­ти в гро­ма­дян куль­ту­ру чи­сто­ти, пра­виль­но­го по­во­дже­н­ня з від­хо­да­ми. Акція об’єд­нує ба­га­то се­кто­рів — дер­жав­ний, кор­по­ра­тив­ний, при­ва­тний, між­на­ро­дний. Осо­бли­ві­стю цьо­го ро­ку є те, що ми на­ма­га­ли­ся за­лу­чи­ти до при­би­ра­н­ня ма­кси­маль­ну кіль­кість шко­ля­рів та сту­ден­тів, бо один в по­лі не во­їн. Ми ра­ді, що на­ша акція ста­ла ідей­ним на­тхнен­ни­ком ін­шо­го окре­мо­го фе­сти­ва­лю «Чи­сто­фест», який теж про­па­гує дбай­ли­ве ста­ле­н­ня до дов­кі­л­ля та куль­ту­ру по­во­дже­н­ня з від­хо­да­ми, — ска­за­ла пред­став­ник Мі­жна­ро­дної кам­па­нії Lets do it World, ко­ор­ди­на­тор акції «Зро­би­мо Укра­ї­ну чи­стою» Юлія МАРХЕЛЬ.

Ор­га­ні­за­то­ри ка­жуть, що цьо­го ро­ку по­кра­щи­ли якість сор­ту­ва­н­ня смі­т­тя: ви­ко­ри­ста­ли 150 ти­сяч па­ке­тів. Актив­но при­єд­нав­ся бі­знес — від між­на­ро­дних кор­по­ра­цій до пред­став­ни­ків ма­ло­го бі­зне­су. За­га­лом бу­ло май­же 390 ком­па­ній та по­над 48 кор­по­ра­тив­них уча­сни­ків (во­ни та мо­лодь ста­ли основ­ним актив­ним кон­тин­ген­том). До ре­чі, уча­сни­ки акції зро­би­ли мо­біль­ний до­да­ток, який дає змо­гу при­єд­на­ти­ся до при­би­ра­н­ня, зна­йти одно­дум­ців та від­шу­ка­ти пун­кти при­йо­му си­ро­ви­ни, зна­йти одно­дум­ців.

«Ми за­кли­ка­є­мо гро­ма­дян до­три­му­ва­ти­ся чи­сто­ти про­тя­гом всьо­го ро­ку — це наш основ­ний ме­седж. Як по­ка­зав до­свід, цьо­му до­бре спри­яє фе­сти­валь­на куль­ту­ра — ми її теж бу­де­мо роз­ви­ва­ти та про­па­гу­ва­ти куль­ту­ру чи­сто­ти, зокре­ма на фе­сти­ва­лі «Чи­сто­фест». Цьо­го ро­ку у ньо­му най­актив­ні­ше про­я­ви­ли­ся ко­ман­да в Су­мах та Кро­пив­ни­цько­му. До­лу­ча­ли­ся й ма­лень­кі мі­ста, які про­во­ди­ли свої фе­сти­ва­лі, у яких взя­ла участь ве­ли­ка кіль­кість на­се­ле­н­ня. І основ­не — всі за­ли­ши­ли пі­сля се­бе чи­сто­ту», — під­су­мо­вує ві­це-пре­зи­дент укра­їн­сько­го ру­ху Lets do it Ukraine На­та­ля КОСЯЧЕНКО.

Ро­бо­та про­дов­жу­є­ться, і в сер­пні цьо­го ро­ку в рам­ках про­е­кту «Зро­би­мо Укра­ї­ну чи­стою» для за­ці­кав­ле­них ор­га­ні­за­цій від­бу­де­ться та­бір, під час яко­го обго­во­рять пер­спе­кти­ви, а са­ме участь Укра­ї­ни у все­сві­тньо­му при­би­ран­ні, яке від­бу­де­ться 15 трав­ня 2018 ро­ку за уча­сті 150 кра­їн сві­ту. Йо­го ор­га­ні­за­то­ри акції «Зро­би­мо Укра­ї­ну чи­стою» хо­чуть зро­би­ти остан­нім і спо­ді­ва­ю­ться, до­по­мо­же в цьо­му впро­ва­дже­н­ня дер­жав­ної Стра­те­гії по­во­дже­н­ня з від­хо­да­ми. Як при­клад при­во­дять до­свід Есто­нії, ко­ли у 2008 ро­ці гро­ма­дя­ни зна­йшли всі не­сан­кціо­но­ва­ні зва­ли­ща та ро­зі­бра­ли їх за кіль­ка днів.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.