«Ви­ве­де­н­ня в ре­жим ста­біль­ної ро­бо­ти»

«Пів­ден­маш» під­пи­сав кон­тракт на ви­го­тов­ле­н­ня 12 ра­кет

Den (Ukrainian) - - День України - Ва­дим РИЖКОВ, «День», Дні­про

УДні­прі від­нов­лять ви­ро­бни­цтво ві­до­мих ра­кет-но­сі­їв «Зе­ніт». Як по­ві­дом­ляє прес­слу­жба «Пів­ден­но­го ма­ши­но­бу­дів­но­го за­во­ду», ще 28 кві­тня цьо­го ро­ку бу­ло укла­де­но кон­тракт ПМЗ з ком­па­ні­єю S7 Sea Launch Limited на ви­го­тов­ле­н­ня і по­ста­ча­н­ня ра­кет-но­сі­їв се­рії «Зе­ніт». За­га­лом кон­тракт пе­ред­ба­чає ви­го­тов­ле­н­ня 12 ра­кет для ви­ко­ри­ста­н­ня у про­гра­мах « Мор­ський старт» і «На­зем­ний старт» із за­пу­ску су­пу­тни­ків у рам­ках між­на­ро­дних ко­смі­чних про­е­ктів. За­раз у ви­ро­бни­цтві дві ра­ке­ти мо­ди­фі­ка­цій «Зе­ніт-3SL» і «Зе­ніт-3SLБ». Під­пи­са­н­ням цьо­го кон­тра­кту зро­бле­но ве­ли­кий крок у по­до­лан­ні гли­бо­кої кри­зи, в якій пе­ре­бу­вав «Пів­ден­маш», по­чи­на­ю­чи з 2013 ро­ку, і який став на­слід­ком обваль­но­го ско­ро­че­н­ня об­ся­гів ви­ро­бни­цтва.

На сьо­го­дні порт­фель за­мов­лень «Пів­ден­ма­шу» на най­ближ­чі ро­ки пе­ре­ви­щує 350 млн до­ла­рів США, по­ві­дом­ля­ють на під­при­єм­стві. Се­ред основ­них за­мов­ни­ків — ком­па­нії США, Іта­лії, Ін­дії, Ко­реї та ін­ших кра­їн. «Пів­ден­маш» ви­слов­лює гли­бо­ку вдя­чність за­ко­но­дав­чій і ста­ран­ній гіл­кам вла­ди за на­да­ну без­пре­це­ден­тну нор­ма­тив­ну і фі­нан­со­ву під­трим­ку. Без ці­єї під­трим­ки від­нов­ле­н­ня ви­ро­бниц- тва і по­до­ла­н­ня кри­зи бу­ло не­мо­жли­ве. Ви­ве­де­н­ня «Пів­ден­ма­шу» в ре­жим ста­біль­ної ро­бо­ти має ство­ри­ти на­ле­жні умо­ви для акціо­ну­ва­н­ня під­при­єм­ства і по­шу­ку стра­те­гі­чно­го ін­ве­сто­ра. Ре­а­лі­за­ція цих за­хо­дів, у свою чер­гу, є не­об­хі­дною умо­вою для до­ся­гне­н­ня го­лов­ної се­ре­дньо­стро­ко­вої ме­ти, яка по­ля­гає в за­без­пе­чен­ні пов­но­цін­но­го за­лу­че­н­ня під­при­єм­ства до мі­жна­ро­дної ко­о­пе­ра­ції з ви­ро­бни­цтва ра­ке­тно-ко­смі­чної те­хні­ки», за­зна­ча­ють у прес-слу­жбі.

Про­те ЮМЗ ще має розв’яза­ти низ­ку про­блем, що ви­ни­кли че­рез три­ва­лий про­стій. Так, не­що­дав­но дер­жав­на ви­ко­на­вча слу­жба Мі­ні­стер­ства юсти­ції за­а­ре­шту­ва­ла всі ра­хун­ки під­при­єм­ства і хо­че стя­гну­ти із за­во­ду 40 міль­йо­нів гри­вень. Го­ло­ва проф­спіл­ко­вої ор­га­ні­за­ції « Пів­ден­ма­шу » Ва­ле­рій Ва­си­льєв і за­сту­пник ди­ре­кто­ра Сер­гій За­хар­чен­ко за­зна­ча­ють, що у зв’яз­ку з цим між­на­ро­дні кон­тра­кти за­во­ду з ви­ро­бни­цтва ра­ке­тно­сі­їв «Зе­ніт» мо­жуть опи­ни­ти­ся під за­гро­зою зри­ву. «Усі по­пе­ре­дні без­пре­це­ден­тні за­хо­ди що­до дер­жав­ної під­трим­ки «Пів­ден­ма­шу», та­кі, як спи­са­н­ня бор­гів ми­ну­лих пе­рі­о­дів у роз­мі­рі 400 млн гри­вень, ви­яв­ля­ться ви­тра­че­ни­ми мар­но, оскіль­ки арешт ра­хун­ків при­зве­де до не­мо­жли­во­сті ви­ко­на­ти кон­тра­кти, ро­бо­та що­до яких да­ла змо­гу під­при­єм­ству до кін­ця 2017 ро­ку ви­йти на без­зби­тко­вий рі­вень», — ка­же В.Ва­си­льев. Він до­дав, що по­рів­ня­но з 2016 ро­ком на за­во­ді вже на­мі­ча­є­ться зро­ста­н­ня ви­ро­бни­цтва. Окрім то­го, сім ти­сяч спів­ро­бі­тни­ків два мі­ся­ці не отри­му­ють за­ро­бі­тної пла­ти. Пред­став­ни­ки «Пів­ден­ма­шу» за­яв­ля­ють, що ігно­ру­ва­н­ня про­блем під­при­єм­ства мо­же зму­си­ти спів­ро­бі­тни­ків за­во­ду ви­йти на пі­кет.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.