Вза­єм­не тя­жі­н­ня...

8 і 9 черв­ня Ки­їв­ський те­атр дра­ми і ко­ме­дії на лі­во­му­бе­ре­зі Дні­пра за­про­сить гля­да­чів на прем’єру

Den (Ukrainian) - - День України - Те­тя­на ПОЛІЩУК, «День»

П’єсу ві­до­мо­го ан­глій­сько­го дра­ма­тур­га Те­рен­са Рет­ті­га­на «Гли­бо­ке си­нє мо­ре» по­ста­вив Ігор Грин­берг і на­звав свою ви­ста­ву «Не за­ли­шай ме­не» (сце­но­гра­фія Оле­га Лу­ньо­ва, ко­стю­ми Хри­сти­ни Ко­ра­бель­ни­ко­вої). По­дії дра­ми роз­по­чи­на­ю­ться з не­вда­лої спро­би са­мо­губ­ства... Це істо­рія лю­бо­ві, що пе­ре­вер­ну­ла все жи­т­тя го­лов­ної ге­ро­ї­ні. За­ра­ди мо­ло­до­го льо­тчи­ка Хе­стер Кол­лер від­мо­ви­ла­ся від чо­ло­ві­ка, бла­го­по­лу­чно­го жи­т­тя, по­ло­же­н­ня в су­спіль­стві. Але одно­го ра­зу во­на усві­дом­лює, що її ко­ха­ний не мо­же існу­ва­ти на то­му гра­ду­сі при­стра­сті, який по­трі­бен їй... і жи­т­тя ди­ктує свій сце­на­рій роз­ви­тку їхніх від­но­син. Він, зне­ві­рив­шись отри­ма­ти улю­бле­ну ро­бо­ту, про­па­лює своє жи­т­тя за ру­ле­ткою і ал­ко­го­лем, во­на — ар­ти­сти­чна на­ту­ра, лю­ди­на най­тон­шої ду­шев­ної ор­га­ні­за­ції, пер­ша усві­до­ми­ла не­ми­ну­чість їхньо­го роз­ри­ву. У жит­ті — без­ліч скла­дних за­га­док, на які по­трі­бно зна­йти від­по­віді...

У ви­ста­ві зайня­ті ар­ти­сти: Іри­на Мак, Сер­гій Пе­тько, Ко­стян­тин Ко­сти­шин, Пе­тро Ми­ро­нов, Сер­гій Кі­я­шко та ін­ші.

ФОТО АНАСТАСІЇ МАНТАЧ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.