#free

У Ки­є­ві від­бу­ла­ся акція на під­трим­ку жур­на­лі­стів Ми­ко­ли Се­ме­ни та Ро­ма­на Су­щен­ка

Den (Ukrainian) - - День України -

6черв­ня, в День жур­на­лі­ста Укра­ї­ни, Мі­ні­стер­ство ін­фор­ма­цій­ної по­лі­ти­ки акці­єю-фле­шмо­бом за уча­сті сту­ден­тів і ви­кла­да­чів Ін­сти­ту­ту жур­на­лі­сти­ки Ки­їв­сько­го уні­вер­си­те­ту іме­ні Бо­ри­са Грін­чен­ка при­вер­ну­ло ува­гу до си­ту­а­ції, в якій опи­ни­лись жур­на­лі­сти Ро­ман Су­щен­ко (ув’язне­ний у Ро­сій­ській Фе­де­ра­ції) та Ми­ко­ла Се­ме­на (ра­ні­ше ба­га­то­рі­чний вла­скор «Дня» в Кри­му, над яким за­раз оку­пан­ти чи­нять суд у Сім­фе­ро­по­лі).

Уча­сни­ки акції три­ма­ли фо­то­гра­фії Су­щен­ка та Се­ме­ни, з яких утво­ри­ли на­пис #free та на­пи­са­ли на асфаль­ті крей­дою іме­на ув’язне­них жур­на­лі­стів.

ФОТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.