Ще один крок до ухва­ле­н­ня

Про­ект На­ціо­наль­ної стра­те­гії по­во­дже­н­ня з від­хо­да­ми про­йшов гро­мад­ські обго­во­ре­н­ня

Den (Ukrainian) - - День України -

За­вер­ши­ли­ся кон­суль­та­ції та пу­блі­чне обго­во­ре­н­ня те­хні­чної ре­да­кції На­ціо­наль­ної стра­те­гії по­во­дже­н­ня з від­хо­да­ми. Про це по­ві­до­мив мі­ністр еко­ло­гії та при­ро­дних ре­сур­сів Остап СЕМЕРАК, йде­ться в ін­фор­ма­ції прес-слу­жби Мін­при­ро­ди, що на­ді­йшла до ре­да­кції «Дня».

За ре­зуль­та­та­ми ро­бо­ти екс­пер­тних під­груп та гро­мад­сько­го обго­во­ре­н­ня, до Мін­при­ро­ди на­ді­йшло по­над 120 про­по­зи­цій та ре­ко­мен­да­цій до про­е­кту Стра­те­гії.

«Біль­шість кон­стру­ктив­них про­по­зи­цій, що від­по­від­а­ють єв­ро­пей­ській пра­кти­ці управ­лі­н­ня від- хо­да­ми, бу­ло вра­хо­ва­но при до­о­пра­цю­ван­ні те­хні­чної ре­да­кції Стра­те­гії. Ми та­кож пе­ре­да­ли їх між­на­ро­дним екс­пер­там, які до­по­ма­га­ють у ви­ро­блен­ні до­ку­мен­та. Вже за­раз мо­жу ска­за­ти, що най­біль­ша кіль­кість про­по­зи­цій сто­су­ва­ла­ся роз­ді­лів, які ви­зна­ча­ють шля­хи управ­лі­н­ня твер­ди­ми по­бу­то­ви­ми, про­ми­сло­ви­ми та не­без­пе­чни­ми від­хо­да­ми», — за­зна­чив Остап Семерак.

Як за­зна­чив мі­ністр еко­ло­гії, ве­ли­ка кіль­кість про­по­зи­цій сто­су­ва­ла­ся прин­ци­пів роз­ши­ре­ної від­по­від­аль­но­сті ви­ро­бни­ка для окре­мих груп від­хо­дів, за­про­ва­дже­н­ня ме­ха­ні­зму фі­нан­со­вих га­ран­тій для без­пе­чної екс­плу­а­та­ції та за­кри­т­тя місць ви­да­ле­н­ня від­хо­дів, за­про­ва­дже­н­ня єв­ро­пей­ських під­хо­дів до управ­лі­н­ня від­хо­да­ми ви­до­був­ної про­ми­сло­во­сті, ство­ре­н­ня си­сте­ми управ­лі­н­ня від­пра­цьо­ва­ни­ми ба­та­рей­ка­ми і аку­му­ля­то­ра­ми, від­хо­да­ми еле­ктри­чно­го та еле­ктрон­но­го обла­дна­н­ня то­що.

На­га­да­є­мо, Стра­те­гія ви­зна­ча­ти­ме дер­жав­ну по­лі­ти­ку що­до розв’яза­н­ня про­блем у сфе­рі управ­лі­н­ня від­хо­да­ми в ці­ло­му та сто­су­є­ться твер­дих по­бу­то­вих, бу­ді­вель­них, не­без­пе­чних, про­ми­сло­вих, від­хо­дів сіль­сько­го го­спо­дар­ства, окре­мих груп від­хо­дів, зокре­ма еле­ктри­чних та еле­ктрон­них, від­пра­цьо­ва­них ба­та­ре­йок та аку­му­ля­то­рів, ме­ди­чних від­хо­дів.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.