«КРЕМЛІВСЬКИЙ РЕ­ЖИМ СТРАШНО БО­Ї­ТЬСЯ ПРАВДИ»

Den (Ukrainian) - - День Планети - Пі­дго­ту­ва­ла На­та­лія ПУШКАРУК

Ган­на ГОПКО, го­ло­ва Ко­мі­те­ту­у­за­кор­дон­них спра­вах Вер­хов­ної Ра­ди Укра­ї­ни:

— По­стій­ні пе­ре­шко­джа­н­ня ді­яль­но­сті ці­єї бі­блі­о­те­ки здій­сню­ва­ли­ся пред­став­ни­ка­ми ро­сій­ської вла­ди не­о­дно­ра­зо­во. Ми ба­чи­ли, на­скіль­ки ро­сій­ська вла­да на­ма­га­ла­ся ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти пред­став­ни­ків укра­їн­ської ді­а­спо­ри в Мо­скві, вза­га­лі в Ро­сії, для то­го, щоб за­ва­жа­ти укра­їн­ській ри­то­ри­ці. Тоб­то ви­ко­ри­сто­ву­ва­лись та­кі гі­бри­дні те­хно­ло­гії, щоб по­сла­блю­ва­ти єд­ність все­ре­ди­ні укра­їн­сько­го се­ре­до­ви­ща, яке про­жи­ває в Ро­сій­ській Фе­де­ра­ції (РФ) для то­го, щоб всі­ля­ки­ми про­во­ка­тив­ни­ми за­хо­да­ми дис­кре­ди­ту­ва­ти укра­їн­ську ідею і на­га­ня­ти страх на тих укра­їн­ців, які про­жи­ва­ють в РФ.

На при­кла­ді ді­яль­но­сті укра­їн­ської бі­блі­о­те­ки ми ба­чи­ли спро­би бо­роть­би за при­мі­ще­н­ня, оскіль­ки во­на зна­хо­ди­ться в цен­трі, на Ар­ба­ті. Ба­га­то ма­ні­пу­ля­цій бу­ло для то­го, щоб « рей­дер­ну­ти » ті при­мі­ще­н­ня, бу­ли і пер­со­наль­ні « на­їзди » на тих ді­я­чів, які по­ши­рю­ва­ли укра­їн­ську лі­те­ра­ту­ру. Це не пер­ша спро­ба ви­ті­сни­ти укра­їн­ців для то­го, щоб во­ни не мо­гли по­ши­рю­ва­ти укра­їн­ську ідею.

Я звер­та­ла­ся ще пів­то­ра ро­ку то­му і в МЗС, і до Дер­жав­но­го управ­лі­н­ня спра­ва­ми що­до фі­нан­су­ва­н­ня укра­їн­ської бі­блі­о­те­ки в Мо­скві. Вза­га­лі існує ком­пле­ксне пи­та­н­ня, як ми під­три­му­є­мо че­рез за­хо­ди куль­тур­ної ди­пло­ма­тії в Ро­сії, Мол­до­ві, Бі­ло­ру­сі ді­яль­ність укра­їн­ських се­ре­до­вищ, які пра­цю­ють для під­трим­ки укра­їн­ської ідеї.

Для Ро­сії, яка за­раз від­ро­джує культ Ста­лі­на, прав­да про Го­ло­до­мор, ре­пре­сії про­ти укра­їн­ської ін­те­лі­ген­ції, Роз­стрі­ля­не Ві­дро­дже­н­ня — це зброя про­ти ре­жи­му. І ре­жим страшно бо­ї­ться ці­єї правди.

Ми ба­чи­мо, як Ро­сія на­ма­га­є­ться вкра­сти на­шу істо­рію, не тіль­ки Ан­ну Яро­слав­ну, а й бу­ду­ю­чи пам’ятник Во­ло­ди­ми­ру в Мо­скві.

На­при­клад, ро­сій­ський Мав­зо­лей. Во­ни ма­ли б дав­но по­хо­ва­ти Ле­ні­на і за­кри­ти цю те­му і зня­ти з се­бе тя­жі­н­ня на ме­та­фі­зи­чно­му рів­ні, про­кля­т­тя тих зло­чи­нів, які зро­бив Ле­нін. Нав­па­ки, во­ни ма­ли б по­ста­ви­ти пам’ ятник жер­твам Го­ло­до­мо­рів, ор­га­ні­зо­ва­них ко­му­ні­сти­чною то­та­лі­тар­ною вла­дою. І ко­ли б це від­бу­ло­ся, це по­ка­за­ло б, що Ро­сія зда­тна на очи­ще­н­ня. Те, що сво­го ча­су зро­би­ла Ні­меч­чи­на, яка по­ка­я­ла­ся, як дер­жа­ва, за зло­чи­ни на­ци­зму, і це спри­я­ло еко­но­мі­чно­му роз­ви­тку Ні­меч­чи­ни. Тіль­ки силь­ні на­ро­ди і силь­ні лі­де­ри зда­тні до ви­зна­н­ня по­ми­лок сво­їх по­пе­ре­дни­ків. То­му по­ши­ре­н­ня та­кої лі­те­ра­ту­ри — це на­ші ма­лень­кі, але кро­ки до вста­нов­ле­н­ня правди, і осо­бли­во в та­ко­му зом­бо­ва­но­му то­кси­чною про­па­ган­дою на­ро­ді, як ро­сій­ський. Оче­ви­дно, що та­кі книж­ки й на­да­лі бу­дуть пов­ні­стю за­бо­ро­не­ні там.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.