ГОЛОС ІЗ «ФЕЙСБУКУ»

Den (Ukrainian) - - Подробиці -

Сер­гій ВИСОЦЬКИЙ, на­ро­дний де­пу­тат, «На­ро­дний фронт»:

— Слу­хай­те, ну це, зві­сно, ве­се­ло зно­ву на­ки­да­ти на Ти­мо­шен­ко дер­жав­ну зра­ду за кон­тракт-2009. Зав­зя­то й з хо­ро­вим спів­ом на­сту­па­ти на одні й ті са­мі гра­блі — наш на­ціо­наль­ний спорт.

Спра­ва тут на­віть не в то­му, чим це за­кін­чи­ло­ся для Яну­ко­ви­ча. І на­віть не в то­му, що «Лю­бі дру­зі» Яну­ко­ви­ча й ін­ші ре­аль­ні зра­дни­ки чу­до­во по­чу­ва­ю­ться і ву­сом не ве­дуть. Ве­шта­ю­ться по Ра­ді, Гру­шев­сько­го й Бан­ко­вій, як у се­бе по пе­ред­по­кою.

Спра­ва в ін­шо­му. Я чу­до­во пам’ятаю об­ста­ви­ни під­пи­са­н­ня кон­тра­кту-2009. То­ді між ко­ман­дою Ти­мо­шен­ко і Яну­ко­ви­ча-Ющен­ка йшла вій­на за ви­бо­ри-2010. Го­лов­ною ме­тою й мо­ти­вом для під­пи­са­н­ня пря­мо­го кон­тра­кту з «Газ­про­мом» для Ти­мо­шен­ко бу­ло усу­не­н­ня від фі­нан­со­вих по­то­ків ком­па­нії «Ро­сУкрЕнер­го» Фір­та­ша-Льо­во­чкі­на, яка ви­сту­па­ла ре­сур­сним до­но­ром для Яну­ко­ви­ча. Апа­ра­тна пе­ре­мо­га над кла­ном Фір­та­ша-Льо­во­чкі­на да­ла­ся Юлії Во­ло­ди­ми­рів­ні не­про­сто. Був під­пи­са­ний по­га­ний кон­тракт на умо­вах Мо­скви. Ста­но­ви­ще Укра­ї­ни по­гір­ши­ло­ся, ста­но­ви­ще Ро­сії по­кра­щи­ло­ся.

У цьо­му акті під­пи­са­н­ня кон­тра­кту якраз і ви­ра­зи­ла­ся вся ві­ко­ва слаб­кість укра­їн­ської елі­ти, че­рез яку ми сто­лі­т­тя­ми не мо­гли по­бу­ду­ва­ти вла­сну дер­жа­ву. По­чи­на­ю­чи з Ге­тман­щи­ни укра­їн­ці де­ле­гу­ва­ли пра­во ар­бі­тра­жу у сво­їх вну­трі­шніх су­пе­ре­чках зов­ні­шній си­лі — зокре­ма Мо­скві. Спро­ба за­ру­чи­ти­ся зов­ні­шньою під­трим­кою для ви­рі­ше­н­ня вну­трі­шніх зав­дань у всі ча­си за­кін­чу­ва­ла­ся втра­тою дер­жа­ви. По су­ті, ко­жен на­сту­пний го­нець до ца­ря був го­то­вий в обмін на під­трим­ку де­ле­гу­ва­ти Мо­скві ве­ли­кі пра­ва на вла­сній су­ве­рен­ній те­ри­то­рії. Уре­шті-решт, це при­зво­ди­ло до втра­ти су­ве­ре­ні­те­ту.

Кейс з під­пи­са­н­ням кон­тра­кту2009 був з цьо­го по­гля­ду ар­хе­ти­по­вим. Дві ча­сти­ни укра­їн­ської елі­ти, пред­став­ле­ні лі­де­ра­ми Яну­ко­ви­чем і Ти­мо­шен­ко, за­мість по­бу­до­ви су­ве­рен­ної вну­трі­шньої по­лі­ти­ки хо­ті­ли ви­ко­ри­ста­ти Кремль, як трам­плін для до­ся­гне­н­ня вла­ди. Для Крем­ля ця гра бу­ла за­зда­ле­гідь ви­гра­шною. Оскіль­ки у за­ле­жність від ньо­го по­тра­пля­ли всі по­лі­ти­ко-фі­нан­со­ві кла­ни. У ре­зуль­та­ті для то­го, щоб за­без­пе­чи­ти до­да­тко­ву під­трим­ку Крем­ля й зниж­ку на газ за кон­тра­ктом-2009 Яну­ко­вич, який не­стрим­но втра­чає ле­гі­тим­ність, під­пи­сав Хар­ків­ські уго­ди, пе­ре­сту­пив­ши ме­жу, за якою по­чи­на­ла­ся вже від­кри­та тор­гів­ля су­ве­ре­ні­те­том. Аж до пе­ре­да­чі у під­по­ряд­ку­ва­н­ня Ро­сії спец­служб.

Мо­жна й тре­ба дис­ку­ту­ва­ти про по­лі­ти­чні рі­ше­н­ня Ти­мо­шен­ко. Але при цьо­му вар­то ро­зу­мі­ти, що як­би не вій­на — ми мо­гли б до­сі пе­ре­бу­ва­ти в то­му ста­ні.

2014 рік став без­пре­це­ден­тним про­ри­вом у роз­бу­до­ві вла­сної дер­жа­ви. Фа­кти­чно, ко­ли Пу­тін по­ста­вив нас на ме­жу існу­ва­н­ня від­кри­тою агре­сі­єю, укра­їн­ська елі­та й укра­їн­ське су­спіль­ство впер­ше зі­ткну­ли­ся з не­об­хі­дні­стю по­бу­до­ви не­за­ле­жної від Мо­скви зов­ні­шньої, вну­трі­шньої й еко­но­мі­чної по­лі­ти­ки. Ві­дмо­ва від за­ку­пі­вель ро­сій­сько­го га­зу ста­ла одним з го­лов­них, я б на­віть ска­зав істо­ри­чних, до­ся­гнень остан­ніх трьох ро­ків.

То­му мо­жна, зви­чай­но, під­мі­ня­ти по­літ­те­хно­ло­гі­чни­ми хо­да­ми що­до Ти­мо­шен­ко дис­ку­сію про те, як ви­гля­да­ла до 2013—2014 ро­ку укра­їн­ська елі­та й укра­їн­ське су­спіль­ство — адже ча­сти­на укра­їн­ців не­за­ле­жно від їхньо­го со­ці­аль­но­го ста­ту­су до­сі вва­жа­ють вла­сне кра­ї­ну та­ким со­бі істо­ри­чним не­по­ро­зу­мі­н­ням, гі­дним хі­ба що слу­жи­ти ки­лим­ком для пан­ських крем­лів­ських ніг.

Але те, чо­го то­чно не­мо­жли­во під­мі­ни­ти по­літ­те­хно­ло­гі­я­ми, — це сер­йо­зна дис­ку­сія про те, яким чи­ном оста­то­чно по­зба­ви­ться ро­сій­ських за­ле­жно­стей, усу­ну­ти агре­со­ра від впли­ву на укра­їн­ську по­лі­ти­ку й укра­їн­ську еко­но­мі­ку.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.