Ме­ган Кел­лі про­ти Во­ло­ди­ми­ра Пу­ті­на

Що са­ме і як го­во­рив ро­сій­ський пре­зи­дент в ін­терв’ю жур­на­ліс­тці NBC — свід­чить, що еко­но­мі­чне ста­но­ви­ще Ро­сії зов­сім не бли­ску­че

Den (Ukrainian) - - Подробиці - Бо­рис СОКОЛОВ, про­фе­сор Мо­сква Пі­дго­ту­вав Ми­ко­ла СІРУК, «День»

Над­то вже він нер­ву­вав і гру­бі­я­нив, від­по­від­а­ю­чи на не­зру­чні за­пи­та­н­ня. Спо­ча­тку Во­ло­ди­мир Во­ло­ди­ми­ро­вич зро­бив ко­ке­тли­ву за­яву, що він, мов­ляв, не є єв­ро­пей­ським лі­де­ром, оскіль­ки ін­ші лі­де­ри йо­го та­ким не вва­жа­ють. По­жар­ту­вав про Трам­па, на яко­го те­пер, мов­ляв, як на ім­пе­рі­а­лі­стів за ра­дян­ських ча­сів, мо­жна на­віть по­га­ну по­го­ду спи­са­ти, пі­сля ви­хо­ду США із Па­ризь­кої уго­ди що­до клі­ма­ту. Зі­знав­ся, що Ро­сія зра­діє, якщо НАТО роз­ва­ли­ться, і на­звав цей блок зна­ря­д­дям аме­ри­кан­ської зов­ні­шньої по­лі­ти­ки. По­ці­ка­вив­ся, якщо НАТО ні на ко­го не зби­ра­є­ться на­па­да­ти, то на­ві­що збіль­шу­ва­ти вій­сько­ві ви­тра­ти? Яким мі­сцем лю­ди в Аме­ри­ці ду­ма­ють, за­пи­ту­вав Пу­тін, ко­ли ра­дять пред­став­ни­кам єв­ро­пей­ських кра­їн не їха­ти до Ро­сії на кон­фе­рен­цію що­до бо­роть­би з те­ро­ри­змом. Це, за­зна­чи­мо, в умо­вах, ко­ли Ро­сія під­три­мує те­ро­ри­стів на Дон­ба­сі.

■ Але по­ча­ли­ся не­зру­чні за­пи­та­н­ня — і грай­ли­во-на­по­ри­стий тон Пу­ті­на одра­зу зник. Кел­лі озву­чи­ла ви­сно­вок аме­ри­кан­ських спец­служб про втру­ча­н­ня Ро­сії в хід аме­ри­кан­ських ви­бо­рів. Пу­тін роз­дра­ту­вав­ся: «Я чи­тав ці зві­ти — там ли­ше при­пу­ще­н­ня і ви­снов­ки». А де ж кон­кре­ти­ка? Адре­си, яв­ки, па­ро­лі то­що. І вза­га­лі, як вва­жає Пу­тін, не­за­ле­жних дже­рел ін­фор­ма­ції, на які вка­за­ла йо­му аме­ри­кан­ська жур­на­ліс­тка, у при­ро­ді не існує. Всі дав­но ку­пле­ні. Він за ро­сій­ськи­ми ЗМІ су­дить, де не­за­ле­жних дав­но вже не ли­ши­ло­ся.

■ А ще, ви­знав­ши роль США як єди­ної над­дер­жа­ви, Пу­тін гор­до за­явив про на­яв­ність у Ро­сії при­ві­лею су­ве­ре­ні­те­ту. Ось у Мер­кель та ін­ших за­хі­дно­єв­ро­пей­ських лі­де­рів су­ве­ре­ні­тет обме­же­ний, а у Ро­сії, Ки­таю, Ін­дії, ще у па­ри-трій­ки кра­їн на кшталт Пів­ні­чної Ко­реї й Іра­ну — ні. І про­вів дум­ку про «ва­шинг­тон­ський об­ком», який у НАТО ру­лить.

■ На за­ува­же­н­ня Кел­лі, що у ха­ке­рів, які втру­ча­ли­ся в аме­ри­кан­ські ви­бо­ри, ро­сій­ські IP-адре­си, які в ін­тер­не­ті — як від­би­тки паль­ців, Во­ло­ди­мир Во­ло­ди­ми­ро­вич, який в ін­фор­ма­цій­них те­хно­ло­гі­ях не силь­ний, від­ре­а­гу­вав ду­же емо­цій­но, але без­гра­мо­тно: «Які від­би­тки паль­ців? Ска­жіть іще про від­би­тки ко­пит, ро­гів... Чиї це від­би­тки??? IP-адре­си вза­га­лі мо­жна ви­га­да­ти. Зна­є­те, скіль­ки та­ких фа­хів­ців? Во­ни зро­блять так, що з Ва­шої до­ма­шньої адре­си ді­ти Ва­ші на­ді­шлють. Ва­ша три­рі­чна дів­чин­ка мо­же здій­сни­ти та­ким чи­ном цю ата­ку. Є та­кі фа­хів­ці у сфе­рі цих те­хно- ло­гій, що во­ни Вам що зав­го­дно при­ду­ма­ють, а по­тім ко­го зав­го­дно зви­ну­ва­тять. Це не до­ка­зи. Це спро­ба пе­ре­кла­сти про­бле­му з хво­рої го­ло­ви на здо­ро­ву. А про­бле­ма не в нас. Про­бле­ма все­ре­ди­ні аме­ри­кан­ської по­лі­ти­ки», тоб­то в опо­зи­ції Трам­пу.

■ Ті, хто на IT зна­ю­ться, з по­ді­бних ар­гу­мен­тів ро­сій­сько­го пре­зи­ден­та вго­лос смі­я­ли­ся. Тут йо­му вка­за­ли, що на­віть Трамп го­во­рив, що Ро­сія сто­їть за ата­ка­ми ха­ке­рів. І Пу­тін, пам’ята­ю­чи, що кра­щий за­хист — на­пад, зви­ну­ва­тив за­хі­дних жур­на­лі­стів у втру­чан­ні в ро­сій­ську вну­трі­шню по­лі­ти­ку: «Ви по­ди­ви­ли­ся б, що ва­ші ко­ле­ги у нас ро­блять: во­ни про­сто з но­га­ми за­бра­ли­ся в на­шу вну­трі­шню по­лі­ти­ку, на го­ло­ву нам сі­ли, но­ги зві­си­ли і жуй­ку жу­ють». Ін­ша спра­ва — свої жур­на­лі­сти, під­кон­троль­ні! Пу­ті­на прор­ва­ло, і пі­шов по­тік ла­йок: «Та­ку ма­я­чню не­суть! Ви зов­сім там з’ їха­ли з глу­зду чи що! » ; « Це про­сто істе­рія! Тре­ба при­пи­ни­ти це мар­не, шкі­дли­ве ба­зі­ка­н­ня!» (про втру­ча­н­ня Ро­сії у ви­бо­ри). Ще Пу­тін до­рі­кнув аме­ри­кан­цям, що во­ни ні­би­то 5 млрд ви­тра­ти­ли на під­трим­ку опо­зи­ції... в Укра­ї­ні. Так і ска­зав: «в Укра­ї­ні». Він спер­шу ви­мо­вив при­ймен­ник, по­тім па­у­зу зро­бив, ду­мав, чи не ви­пра­ви­ти­ся, але, вре­шті-решт, ви­да­вив: «Укра­ї­ні». Від­чу­ва­ло­ся, як важ­ко йо­му це да­ло­ся.

■ Про сан­кції ро­сій­ський пре­зи­дент ска­зав, ні­би во­ни під­штов­хну­ли роз­ви­ток де­яких га­лу­зей еко­но­мі­ки, зокре­ма ви­со­ко­те­хно­ло­гі­чних. Ло­ви­ти за ру­ку все одно не бу­дуть! Але кра­ще б сан­кції ска­су­ва­ти, то­му що де­яких зби­тків во­ни за­вда­ли. Тут-то й при­чи­на. Ва­лю­тні ре­сур­си ось-ось ви­чер­па­ю­ться, Пу­тін так спо­ді­вав­ся впли­ну­ти на Трам­па, а Кел­лі сво­ї­ми за­пи­та­н­ня­ми зов­сім не в той бік за­ве­ла.

■ Во­ло­ди­мир Во­ло­ди­ми­ро­вич зі­знав­ся, що Ро­сія не мо­же ви­ко­на­ти Мін­ські уго­ди — зви­чай­но, че­рез укра­їн­ську вла­ду. А про вій­ну на Дон­ба­сі ска­зав Кел­лі: «Ви са­мі цю ка­шу за­ва­ри­ли!». От і їж­те.

■ Да­лі від­по­віді пі­шли за прин­ци­пом: а у вас в Аме­ри­ці лін­чу­ють не­грів! На за­пи­та­н­ня, чо­му ви під­три­му­є­те «злу лю­ди­ну» в Си­рії, Пу­тін ли­це­мір­но за­явив: «Ми за­хи­ща­є­мо не стіль­ки Аса­да, скіль­ки си­рій­ську дер­жав­ність. Асад здій­сню­вав по­мил­ки? Так, на­пев­но, чи­ма­ло. А ті лю­ди, які йо­му про­ти­сто­ять, во­ни що, ан­ге­ли чи що? Це хто там лю­дей уби­ває, ді­тей стра­чує, хто го­ло­ви від­рі­зує?.. З при­во­ду лю­дей, які бу­ли вби­ті, по­стра­жда­ли від ви­ко­ри­ста­н­ня зброї, зокре­ма хі­мі­чної зброї. Це хи­бна ін­фор­ма­ція, на сьо­го­дні ми аб­со­лю­тно пе­ре­ко­на­ні, що це — про­сто про­во­ка­ція. Асад ці­єї зброї не за­сто­со­ву­вав. Усе це бу­ло зро­бле­но лю­дьми, які хо­ті­ли йо­го в цьо­му зви­ну­ва­ти­ти». Якщо ін­фор­ма­ція Пу­ті­на не вла­што­вує, во­на зав­жди хи­бна.

■ На за­кін­че­н­ня ро­сій­ський пре­зи­дент ви­сло­вив го­тов­ність до­по­мог­ти бо­ро­ти­ся з бі­дні­стю в Афри­ці. Адже Кел­лі за­пи­ту­ва­ла у ньо­го про бі­дність у Ро­сії. І Пу­тін від­по­вів під­не­се­но-бю­ро­кра­ти­чно: «Ми не мо­же­мо че­ка­ти над­то дов­го, то­му дер­жа­ва по­вин­на сво­ї­ми спосо­ба­ми, сво­ї­ми ін­стру­мен­та­ми та­ким чи­ном пе­ре­роз­по­ді­ля­ти ре­сур­си, щоб під­три­му­ва­ти тих, хто пе­ре­бу­ває у до­во­лі скру­тно­му ста­но­ви­щі, у скла­дній жит­тє­вій си­ту­а­ції. Та­ких ін­стру­мен­тів у нас ба­га­то. На­при­клад, це під­трим­ка сі­мей із не­ве­ли­ки­ми до­хо­да­ми у спла­ті жи­тло­во-ко­му­наль­них пла­те­жів». І по­обі­цяв Кел­лі ма­те­рин­ський ка­пі­тал, як­би во­на бу­ла ро­сій­ською гро­ма­дян­кою. Афри­кан­ці йо­му, оче­ви­дно, ближ­чі за ро­сі­ян.

■ Я тут не­що­дав­но пе­ре­див­ляв­ся чу­до­вий се­рі­ал «Бри­га­да» і звер­нув ува­гу, на­скіль­ки Пу­тін, який ви­сту­пає з ін­терв’ю на Пе­тер­бурзь­ко­му фо­ру­мі, схо­жий на йо­го пер­со­на­жа Са­шу Бє­ло­го, який ви­сту­пав по те­ле­ба­чен­ню під час ви­бор­чої кам­па­нії в Ду­му. Ви­дно, з ко­го ро­сій­ський пре­зи­дент бе­ре при­клад. Фа­кти­чно Пу­тін озву­чив єди­ний ме­седж: «За­ткні­ться!». Ро­сій­ська ау­ди­то­рія все це, зві­сно, сха­ває. А от аме­ри­кан­ська, сим­па­тії якої на­ма­гав­ся за­во­ю­ва­ти Пу­тін, — на­вряд чи.

КОМЕНТАРІ

«БУ­ЛО ПОМІТНО, ЩО ПУ­ТІН ВИГЛЯДАВ РОЗДРАТОВАНИМ...»

Сті­вен ПАЙФЕР, стар­ший на­у­ко­вий спів­ро­бі­тник Iн­сти­ту­ту Бру­кін­гза, екс-по­сол США в Укра­ї­ні, Ва­шинг­тон:

— Ме­ган Кел­лі по­ста­ви­ла скла­дні пи­та­н­ня пре­зи­ден­ту Пу­ті­ну, бу­ло помітно, що він по­чу­вав­ся не­ком­фор­тно і дій­сно, виглядав роздратованим під час цьо­го ін­терв’ю. Ми вже зви­кли до то­го, що Пу­тін не го­во­рить прав­ду пу­блі­чно, але це ін­терв’ю бу­ло осо­бли­во по­ка­зо­вим у цьо­му від­но­шен­ні. Тож не див­но, що він зно­ву за­пе­ре­чу­вав будь-яку при­че­тність ро­сій­сько­го уря­ду до ха­кер­ства під час пре­зи­дент­ських ви­бо­рів у США, але він, зда­ва­ло­ся, від­сту­пив від сво­їх по­пе­ре­дніх за­яв про те, що до зло­му мо­жуть бу­ти при­че­тні «па­трі­о­ти­чні ро­сі­я­ни». Він спо­ча­тку за­пе­ре­чу­вав, що по­сол Ки­сляк зу­стрі­чав­ся з лю­дьми, пов’яза­ни­ми з кам­па­ні­єю Трам­па, хо­ча це вста­нов­ле­ний факт, що по­сол Ки­сляк мав та­кі зу­стрі­чі, по­тім він обмо­вив­ся і ска­зав, що не мав ні най­мен­шо­го уяв­ле­н­ня про дис­ку­сії по­сла Ки­сля­ка з лю­дьми Трам­па. Чи це прав­до­по­ді­бно, вра­хо­ву­ю­чи всю ува­гу в остан­ні кіль­ка ти­жнів до обго­во­ре­н­ня зя­тем Трам­па з по­слом Ро­сії ство­ре­н­ня об­хі­дно­го ка­на­лу, щоб Пу­тін ні­ко­ли не за­пи­ту­вав у Лав­ро­ва, що тра­пи­ло­ся? Крім то­го, Пу­тін за­явив, що не знає, хто та­кий ге­не­рал Флінн, ко­ли той си­дів по­руч з ним на обі­ді, який вла­шту­вав те­ле­ка­нал RT. Не мо­жна про­сто по­ві­ри­ти, що пре­зи­дент Ро­сії не знав, що аме­ри­ка­нець, який си­дить по­руч з ним, ко­ли­шній гла­ва Агент­ства вій­сько­вої роз­від­ки. Це не бу­ло одне з кра­щих ін­терв’ю ро­сій­сько­го пре­зи­ден­та.

«ПУ­ТІ­НУ ДО­СІ ВАЖ­КО УСВІДОМИТИ, ЩО УКРА­Ї­НА — НЕЗАЛЕЖНА КРА­Ї­НА»

Джон ГЕРБСТ, го­ло­ва Єв­ра­зій­сько­го цен­тру Ді­ну Па­три­чіу в Атлан­ти­чній ра­ді США, екс-по­сол США в Укра­ї­ні, Ва­шинг­тон:

— Пре­зи­дент Пу­тін не озву­чив ні­яких но­вих тем в ін­терв’ю Ме­ган Кел­лі. Він не ска­зав ні­чо­го но­во­го про кі­нець пре­зи­дент­ства Ві­кто­ра Яну­ко­ви­ча. Упро­довж біль­ше трьох ро­ків Кремль на­зи­ває це пу­тчем. Зви­чай­но, це не був пе­ре­во­рот. Пе­ре­во­рот вклю­чає в се­бе не­ве­ли­ке чи­сло змов­ни­ків, які жор­сто­ко усу­ва­ють лі­де­ра. Яну­ко­ви­ча не бу­ло усу­ну­то від вла­ди. Він по­ки­нув пре­зи­дент­ство і кра­ї­ну у роз­пал ма­со­вих про­те­стів пі­сля то­го, як до­зво­лив чи за­мо­вив ви­ко­ри­ста­н­ня снай­пе­рів про­ти де­мон­стран­тів, в ре­зуль­та­ті чо­го за­ги­ну­ли де­ся­тки лю­дей.

Пре­зи­ден­ту Пу­ті­ну до­сі важ­ко усвідомити, що Укра­ї­на — незалежна кра­ї­на. Для ньо­го Ан­на Ки­їв­ська є ро­сій­ською, то­му що він збе­рі­гає ро­сій­ський ім­пер­ський по­гляд на істо­рію, що Ки­їв­ська Русь да­ла по­ча­ток ро­сій­ській дер­жав­но­сті. Ба­га­то лю­дей, не ли­ше в Ро­сії вва­жа­ють, що ро­сій­ський ім­пер­ський по­гляд — об’єктив­на істо­рія, а не одне опо­віда­н­ня се­ред ін­ших.

Пре­зи­дент Трамп всту­пив на по­са­ду, ба­жа­ю­чи вста­но­ви­ти ті­сні­ші від­но­си­ни з Мо­сквою, не­зва­жа­ю­чи на три­ва­ю­чу вій­ну в Укра­ї­ні. Йо­го адмі­ні­стра­ція роз­гля­да­ла пе­ре­гляд по­лі­ти­ки сан­кцій і, мо­жли­во, на­віть осла­бле­н­ня ці­єї по­лі­ти­ки. Це ви­яви­ло­ся не­мо­жли­вим че­рез силь­ну про­ти­дію з бо­ку Кон­гре­су і че­рез су­пе­ре­чку з при­во­ду спе­ци­фі­чних кон­та­ктів між ко­ман­дою Трам­па з ви­со­ко­по­став­ле­ни­ми ро­сі­я­на­ми під час ви­бор­чої кам­па­нії і пі­сля ви­бо­рів. У пер­ші мі­ся­ці пе­ре­бу­ва­н­ня на по­са­ді, адмі­ні­стра­ція під­твер­ди­ла аме­ри­кан­ську під­трим­ку Укра­ї­ни і ви­со­ко­по­став­ле­ні укра­їн­ські уря­дов­ці ма­ли віль­ний до­ступ до но­вої ко­ман­ди. На мою дум­ку, на­ша по­лі­ти­ка сан­кцій та­кож за­ли­ша­ти­ме­ться чин­ною, що­най­мен­ше, до на­сту­пно­го ро­ку.

Адмі­ні­стра­ція Трам­па та­кож сер­йо­зно роз­гля­дає пи­та­н­ня при­зна­че­н­ня спе­ці­аль­но­го по­слан­ни­ка що­до вій­ни в Укра­ї­ні. Це бу­де силь­ним по­зи­тив­ним кро­ком.

ФОТО РЕЙТЕР

Ме­ган Кел­лі до­ве­ла Во­ло­ди­ми­ра Пу­ті­на до «ска­зу», при цьо­му за­ли­ша­ю­чись спо­кій­ною та впев­не­ною

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.