По­над три­ста ар­ти­стів на одній сце­ні!

Пер­ший опер­ний фе­сти­валь уТу льчи­ні зі­брав ти­ся­чі від­ві­ду­ва­чів

Den (Ukrainian) - - Культура - Оле­ся ШУТКЕВИЧ, Він­нич­чи­на, фото ав­то­ра

Пер­ший в Укра­ї­ні Між­на­ро­дний опер­ний фе­сти­валь під від­кри­тим не­бом OPERAFESTTULCHYN від­був­ся на те­ри­то­рії ле­ген­дар­но­го Па­ла­цу По­то­цьких, що у Туль­чи­ні. Для не­ве­ли­чко­го мі­сте­чка ця подія ста­ла но­ме­ром один, бо зві­ду­сіль до Туль­чи­на з’їха­ли­ся ти­ся­чі ту­ри­стів. Упро­довж двох днів во­ни на­со­ло­джу­ва­ли­ся гран­діо­зни­ми по­ста­нов­ка­ми у ви­ко­нан­ні укра­їн­ських та єв­ро­пей­ських зі­рок. А ідея при­вез­ти ви­со­ке ми­сте­цтво до про­він­ції до­сить про­ста — ор­га­ні­за­то­ри пра­гнуть по­ка­за­ти усім від­ві­ду­ва­чам ве­лич па­ла­цу По­то­цьких, зна­йти ін­ве­сто­рів і вря­ту­ва­ти йо­го від руй­ну­ва­н­ня.

— По­ді­бних фе­сти­ва­лів в Укра­ї­ні ні­хто ні­ко­ли не про­во­див. Це ве­ли­чна куль­тур­на подія, яка від­бу­ва­є­ться під га­слом « По­ї­ха­ли за вра­же­н­ня­ми!», бо це справ­ді щось но­ве й ці­ка­ве, до­сту­пне не тіль­ки елі­тар­ній пу­блі­ці, а й ши­ро­ко­му за­га­лу. Адже всі кон­цер­тні про­гра­ми — без­ко­штов­ні, ці­ка­ві для лю­дей рі­зно­го ві­ку і сма­ку, — ка­же арт-ди­ре­ктор фес

ти­ва­лю Іри­на ФРЕНКЕЛЬ. — У Єв­ро­пі пра­кти­ка про­ве­де­н­ня рі­зно­ма­ні­тних фе­сти­ва­лів у не­ве­ли­чких мі­стах до­сить по­пу- ляр­на і еко­но­мі­чно­го ви­гі­дна. Ми ж тіль­ки по­чи­на­є­мо цей шлях. Це смі­ли­вий крок, і ми ду­же спо­ді­ва­є­мо­ся, що він бу­де успі­шним.

Від­кри­вав пер­ший день фе­сти­ва­лю про­ект « Га­ла опе­ра » , під час яко­го про­зву­ча­ли арії з опер Джу­зеп­пе Вер­ді, Рі­хар­да Ва­гне­ра та ін­ших єв­ро­пей­ських ком­по­зи­то­рів у ви­ко­на­н­ня хо­ру « Гло­рія » Львів­ської обла­сної фі­лар­мо­нії та Га­ли­цько­го ка­мер­но­го хо­ру. Со­лі­ста­ми ви­сту­пи­ли опер­ні спів­а­ки Укра­ї­ни, Угор­щи­ни, Ні­меч­чи­ни, США та Іта­лії.

—Я з 2000 ро­ку ме­шкаю в Іта­лії. Спер­шу на­вча­ла­ся в Ака­де­мії опер­но­го співу мі­ста Озі­мо, а за­раз ви­сту­паю і за­йма­ю­ся у май­стер-кла­сах ме­трів опер­но­го ми­сте­цтва, — роз­по­ві

дає про се­бе опер­на спів­а­чка з Іта­лії, але з укра­їн­ським ко­рін

ням Со­фія СОЛОВІЙ. — На фе­сти­валь до Туль­чи­на при­їха­ла на за­про­ше­н­ня ке­рів­ни­ка Львів­ської обла­сної фі­лар­мо­нії, оскіль­ки маю гар­ні сто­сун­ки з ор­ке­стром і хо­ром. Щи­ро вдя­чна, що ме­ні ви­па­ла на­го­да за­спі­ва­ти на сце­ні під від­кри­тим не­бом для рі­дних укра­їн­ців. На фе­сти­ва­лі па­нує не­ймо­вір­на атмо­сфе­ра. З одно­го бо­ку — це ве­лич па­ла­цу По­то­цьких, а з ін- шо­го — щи­рість та го­стин­ність укра­їн­ців. По­го­да до­да­ла сво­го со­ня­чно­го на­строю. Ду­же за­до­во­ле­на, що при­їха­ла на Він­нич­чи­ну. Фе­сти­валь обов’ яз­ко­во му­сить ма­ти продовження.

Не за­бу­ли ор­га­ні­за­то­ри від­да­ти на­ле­жне і Ле­он­то­ви­чу, який 13 ро­ків сво­го жи­т­тя про­жив у Туль­чи­ні. З на­го­ди 140-річ­чя від дня йо­го на­ро­дже­н­ня на сце­ні OPERAFESTTULCHYN від­бу­ла­ся по­ста­нов­ка каз­ко­вої опе­ри-фе­є­рії «На ру­сал­чин Ве­лик­день», яку Ле­он­то­вич по­чав пи­са­ти у Туль­чи­ні, а за­вер­шив її укра­їн­ський кла­сик, ком­по­зи­тор Ми­ро­слав Ско­рик 40 ро­ків то­му. На сце­ні фе­сти­ва­лю опе­ра про­зву­ча­ла у ви­ко­нан­ні сим­фо­ні­чно­го ор­ке­стру Він­ни­цької обла­сної фі­лар­мо­нії та ака­де­мі­чно­го ка­мер­но­го хо­ру «Він­ни­ця». Ди­ри­гу­вав зна­ме­ни­тий ма­е­стро — Ми­ро­слав Ско­рик.

— Я ща­сли­вий, що маю мо­жли­вість вдру­ге ви­ко­на­ти опе­ру ле­ген­дар­но­го Ле­он­то­ви­ча у Туль­чи­ні, де во­на бу­ла на­пи­са­на. Ме­ні при­єм­но, що во­на зву­чить сьо­го­дні, тут і за­раз. Але ще біль­ше ра­дує те, що нею ці­кав­ля­ться і во­на по­до­ба­є­ться лю­дям, — роз­по­від­ає Ми­ро­слав СКО­РИК ( на фото лі­во­руч). — «На ру­сал­чин Ве­лик­день» — це фа­кти­чно но­вий ви­ток твор­чо­сті Ле­он­то­ви­ча. Він був но­ва­то­ром у му­зи­ці. І хо­ча де­які кри­ти­ки ка­жуть, що я ба­га­то чо­го сво­го вніс у цей му­зи­чний твір. Це не так. Я тіль­ки йо­го за­вер­шив, фор­ма і гар­мо­нія — це по­черк Ле­он­то­ви­ча.

У дру­гий день фе­сти­ва­лю від­був­ся по­каз кон­цер­тної вер­сії все­сві­тньо ві­до­мо­го мю­зи­клу Джи­ма Сте­йма­на « Та­нець вам­пі­рів». Ор­га­ні­за­то­ри фо­ру­му отри­ма­ли екс­клю­зив­не пра­во на єди­не ви­ко­на­н­ня по­ста­нов­ки мю­зи­клу в Укра­ї­ні. А на за­вер­ше­н­ня го­стям фе­сту по­ка­за­ли до­прем’єр­ну пре­зен­та­цію окре­мих но­ме­рів опе­ри « Ал­кід» Дми­тра Бор­тнян­сько­го.

Ве­ли­чний Па­лац По­то­цьких на два дні став куль­тур­ним осе­ред­ком Туль­чи­на зі сво­єю фуд- зо­ною, на­ме­то­вим мі­сте­чком, ми­сте­цьки­ми ло­ка­ці­я­ми, ін­ста­ля­ці­я­ми, які за­ча­ро­ву­ють вдень і ся­ють вно­чі, фо­то­зо­на­ми та ві­тра­жа­ми.

Уже за­раз фе­сти­валь мо­жна на­зва­ти не­пе­ре­сі­чною по­ді­єю куль­тур­но­го жи­т­тя Укра­ї­ни, бо ор­га­ні­за­то­рам вда­ло­ся зі­бра­ти на одній сце­ні по­над три со­тні ар­ти­стів з рі­зних кра­їн сві­ту, а про­гра­ма бу­ла сфор­мо­ва­на так, що ко­жен міг зна­йти для се­бе щось ці­ка­ве. І та­кий екс­пе­ри­мент був пра­виль­ним. Як до­каз — у пер­ший день фе­сти­ва­лю йо­го від­ві­да­ли що­най­мен­ше 10 ти­сяч гля­да­чів.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.