Не при­хо­дя­чи до тя­ми

Den (Ukrainian) - - Культура -

Одна з за­пі­зні­лих но­вин остан­ньо­го Канн­сько­го фе­сти­ва­лю: ви­яв­ля­є­ться, там по­ка­зу­ва­ли спро­дю­со­ва­ний ві­до­мим аме­ри­кан­ським ре­жи­се­ром Олі­ве­ром Сто­у­ном до­ку­мен­таль­ний фільм « Укра­ї­на у во­гні » . Без­по­се­ре­днім ре­жи­се­ром став ви­хо­дець із Укра­ї­ни Ігор Ло­па­тьо­нок, ві­до­мий не вла­сни­ми ро­бо­та­ми, а ко­ло­ри­за­ці­єю ( роз­фар­бо­ву­ва­н­ням) чор­но- бі­лої ра­дян­ської кі­но­кла­си­ки.

Про са­му « Укра­ї­ну в огні » осо­бли­во не­ма чо­го ска­за­ти. Це — зви­чай­на агі­тка, про­ся­кну­та ан­ти­укра­їн­ською і ан­ти­а­ме­ри­кан­ською па­ра­но­єю. Го­лов­ни­ми ко­мен­та­то­ра­ми ви­сту­па­ють Яну­ко­вич, екс- мі­ністр За­хар­чен­ко і Пу­тін; ін­тер­пре­та­ція по­дій по­да­є­ться ви­ня­тко­во че­рез них. Жо­дно­го укра­їн­сько­го по­лі­ти­ка в ка­дрі не­має!

Чо­му ді­зна­є­мо­ся про цю прем’ єру тіль­ки за­раз? Бо на неї при­йшло ли­ше 20 лю­дей, а зні­маль­на гру­па бу­ла від­су­тня (і це в Кан­нах!). На­то­мість про­е­кти, зро­бле­ні за уча­стю Укра­ї­ни — «Ла­гі­дна» Сер­гія Ло­зни­ці та « Іній » ли­тов­ця Ша­ру­на­са Бар­та­са, — дій­сно здо­бу­ли успіх. Пер­ший — без­жаль­ний порт­рет ро­сій­ської дій­сно­сті — отри­мав схваль­ну пре­су, дру­го­му — істо­рії про во­лон­те­рів у зо­ні АТО — пов­ний зал вла­шту­вав ова­цію.

Сто­ун, утім, не зби­ра­є­ться за­спо­ко­ю­ва­ти­ся. По­дей­ку­ють, у йо­го пла­нах — кі­но­біо­гра­фія Яну­ко­ви­ча. Ма­буть, це не від гар­но­го жи­т­тя — адже Ка­стро, про яко­го не­втом­ний нью- йорк­ський ви­кри­вач зло­чи­нів аме­ри­кан­сько­го ім­пе­рі­а­лі­зму зняв аж три стрі­чки, по­мер, врі­зав ду­ба й ін­ший ге­рой Сто­у­на — Ча­вес. Прав­да, є ще Му­га­бе, Пу­тін, Асад, Кім Чен Ин...

На­що це са­мо­му Сто­у­ну? Бо, мо­жли­во, він чу­до­во ро­зу­міє, що є ре­жи­се­ром силь­но пе­ре­оці­не­ним, але йо­го зав­жди ви­ру­ча­ло го­стре від­чу­т­тя кон’юн­кту­ри. Мо­жна все жи­т­тя зні­ма­ти по­се­ре­дні філь­ми, го­лов­не — ви­пу­ска­ти їх у по­трі­бний мо­мент. З дру­го­го бо­ку, ста­рість — не ра­дість. Нюх по­чи­нає під­во­ди­ти ав­то­ра «Ко­ман­дан­те» і «Впо­шу­ках Фі­де­ля». Пе­ре­тво­рю­ю­чись на кло­у­на на по­бі­гень­ках у від­став­них упи­рів, він усе ще мо­же со­лі­дно хму­ри­ти бро­ви. Та все ж йо­го час ви­йшов. Чи ско­рі­ше він ви­йшов з ча­су. Не при­хо­дя­чи до тя­ми.

ФОТО З САЙТА WIKIPEDIA.ORG

Дми­тро ДЕСЯТЕРИК, «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.