Укра­їн­ський ко­ло­рит для Аме­ри­ки

У LERA LITVINOVA GALLERY три­ває ви­став­ка су­ча­сно­го жи­во­пи­су Non Stop. Art

Den (Ukrainian) - - Культура - Ан­на ПАРОВАТКІНА Ілю­стра­цї на­да­но LERA LITVINOVA GALLERY

Ки­їв­ська LERA LITVINOVA GALLERY взя­ла участь в одно­му з най­ві­до­мі­ших сві­то­вих арт-яр­мар­ків — Art Expo New York. По­бу­вав­ши на «зві­тно­му» вер­ні­са­жі під на­звою Non Stop. Art, ми з’ясу­ва­ли, що аме­ри­кан­ців з укра­їн­ця­ми об’єд­нує лю­бов до тра­ди­цій­но­го жи­во­пи­су.

LERA LITVINOVA GALLERY — одна з най­не­зви­чні­ших га­ле­рей Ки­є­ва. По­чне­мо з мі­сце­зна­хо­дже­н­ня. На від­мі­ну від ко­лег, ство­ре­на Ле­о­но­рою Ян­ко та ху­до­жни­цею Ле­рою Лі­тві­но­вою ін­сти­ту­ція пра­цює на пев­ній від­ста­ні від цен­тру сто­ли­ці. Мо­жна ска­за­ти, що во­на роз­та­шо­ва­на вза­га­лі за мі­стом. Доби­ра­ти­ся тре­ба Окру­жною до­ро­гою до Жу­лян­сько­го мо­сту (десь із пів­го­ди­ни від ме­тро «Ака­дем­мі­сте­чко»). На най­важ- ли­ві­ші від­кри­т­тя вла­сни­ці га­ле­реї вла­што­ву­ють для го­стей транс­порт­ний трансфер. Ну, а ми по­ї­ха­ли до мі­сця при­зна­че­н­ня зви­чай­ним рей­со­вим ав­то­бу­сом. І вкрай зди­ву­ва­ли­ся, ви­йшов­ши по­ряд зі справ­жні­сінь­ким роз­ора­ним по­лем... Втім, «Мак­до­нальдс» та бу­дів­ля «Но­ву­са» вка­зу­ва­ли, що тут, все ж та­ки, ще мі­сто, і від­чу­т­тя без­лю­дних про­сто­рів оман­ли­ве.

Дру­га істо­тна від­мін­ність від ко­лег-га­ле­ри­стів — це са­ма бу­дів­ля, де га­ле­рея пра­цює. Пря­мо в одно­му з са­ло­нів із про­да­жу ав­то. Як роз­по­ві­ла нам ди­ре­ктор­ка га­ле­реї Ле­о­но­ра Ян­ко, га­ле­рис­ткам спо­до­ба­ло­ся са­ма йо­го ар­хі­те­кту­ра у сти­лі хай-тек. Зав­дя­ки скля­но­му фа­са­ду, ство­рю­є­ться враження, що ти пря­мо «під не­бом бла­ки­тним» і під жи­вим сон­цем. Зга­да­не на­ми по­ле — пря­мо нав­про­ти са­ло­ну, по ін­ший бік тра­си. Пле­нер, та й го­ді, а не ви­став­ко­вий про­стір!

Але тут ми впри­тул на­бли­зи­ли­ся вже до тре­тьої ва­жли­вої від­мін­но­сті га­ле­реї іме­ні Ле­ри Лі­тві­но­вої від ін­ших. Усу­пе­реч сто­ли­чній мо­ді на акту­аль­не ми­сте­цтво, спе­ці­а­лі­зу­є­ться во­на, швид­ше, на тра­ди­цій­но­му жи­во­пи­сі. На­віть із ухи­лом у са­лон. По­ку­пці — лю­ди, які при­їжджа­ють за но­ви­ми ав­тів­ка­ми. «Ту­сов­щи­ків» у Лі­тві­но­вої не зби­ра­ють. Хо­ча в пла­нах у га­ле­ри­сток — від­кри­ти ще один про­стір десь у цен­трі сто­ли­ці...

На Non Stop. Art бі­ля ві­кон-ві­трин у бі­ло­сні­жно­му ав­то­са­ло­ні, на тлі си­ньо­го не­ба бу­ло пред­став­ле­но жи­во­пи­сні ро­бо­ти, які щой­но по­бу­ва­ли на аме­ри­кан­ській Art Expo New York 2017. Більш тра­ди­цій­ні пей­за­жі за­слу­же­них ху­до­жни­ків Укра­ї­ни Ле­о­ні­да За­бо­ров­сько­го й На­та­лії Па­пір­ної. Кон­це­пту­аль­ний жи­во­пис Оле­ни Пронь­кі­ної, На­та­лії Корф-Іва­нюк та Оле­ксія Іва­ню­ка, а та­кож са­мої Ле­ри Лі­тві­но­вої. І на­віть кар­ти­на ні­ме­цько­го стріт-арт ху­до­жни­ка Johnny Crack із се­рії GOLDEN MUSE. Він­шо­му мі­сці та­кий мікс здав­ся би на­дмір­ним: ви вже, мов­ляв, оби­рай­те або­а­бо («зо­ло­ті» ескі­зи ву­ли­чних му­ра­лів — чи ж ле­две не «са­док ви­шне­вий ко­ло ха­ти»). Але тут уся до­бір­ка ви­да­ва­ла­ся на­про­чуд ор­га­ні­чною. Як і, за сло­ва­ми Ле­о­но­ри Ян­ко, до­ре­чною ви­гля­да­ла во­на на са­мій Art Expo New York 2017.

— Аме­ри­кан­ці, як і укра­їн­ці, ду­же лю­блять жи­во­пис, — роз­по­від­ає ку­ра­тор про­е­кту Ле­о­но­ра ЯН­КО. — У них він яскра­вий, жит­тє­ра­ді­сний, жит­тє­ствер­джу­ю­чий. То­му ми для уча­сті у най­ві­до­мі­шо­му в сві­ті арт-яр­мар­ку ві­ді­бра­ли від­по­від­ні кар­ти­ни. До ре­чі, біль­шість ро­біт, при­ве­зе­них до США, вже роз­про­да­ли. Non Stop. Art — це, швид­ше, ви­став­ка-спо­гад, «звіт про ви­ко­на­ну ро­бо­ту». Ми пред­ста­ви­ли на ній, у пер­шу чер­гу, са­мих ав­то­рів-укра­їн­ців, які спо­до­ба­ли­ся аме­ри­кан­цям.

На­ші ху­до­жни­ки отри­ма­ли у Нью-Йор­ку схваль­ні від­гу­ки. Це бу­ло ду­же при­єм­но. Ще нас зди­ву­ва­ла ду­же до­бро­зи­чли­ва атмо­сфе­ра Art Expo New York. Ми пла­ну­є­мо по­їха­ти зно­ву на ви­став­ку до Аме­ри­ки...

Ле­о­нід За­бо­ров­ський, «Дім бі­ля мо­ря», по­ло­тно, олія

Оле­на Пронь­кі­на, по­лі­птих «Ни­тка», по­ло­тно, олія

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.