У пар­ку Тру­скав­ця з’яви­ться пам’ятник... «Сел­фі»

Пе­ре­мож­цем кон­кур­су ста­ла ро­бо­та мо­ло­до­го львів­сько­го скуль­пто­ра

Den (Ukrainian) - - Культура -

УТру­скав­ці з’яви­ться пам’ятник лю­ди­ні, яка ро­бить сел­фі. «Вуправ­лін­ні мі­сто­бу­ду­ва­н­ня, ар­хі­те­кту­ри та зем­ле­ко­ри­сту­ва­н­ня ого­ло­си­ли ре­зуль­та­ти від­кри­то­го кон­кур­су на кра­щий про­ект вста­нов­ле­н­ня скуль­птур­них ком­по­зи­цій на те­ри­то­рії мі­сько­го пар­ку та пі­шо­хі­дних але­ях у Тру­скав­ці. Пе­ре­мож­ця­ми ста­ли львів­ські скуль­пто­ри Ва­силь За­ля­ско з ком­по­зи­ці­я­ми: Те­о­до­ру То­ро­се­ви­чу та «Гу­ска», а та­кож Ро­ман Ки­кта з ро­бо­тою «Сел­фі», — ін­фор­мує прес-слу­жба Тру­ска­ве­цької мі­ської ра­ди.

Не­вдов­зі но­ві про­е­кти при­кра­сять пар­ко­ві алеї мі­ста-ку­рор­ту.

«За­дум на­ле­жить ме­ні, я за­про­по­ну­вав скуль­пто­рам зро­би­ти про­ект лю­ди­ни, яка се­бе фо­то­гра­фує. Осо­би­сто ме­ні ця ідея по­до­ба­є­ться: одні­єю ру­кою хло­пець три­має сел­фі- па­ли­цю, а ін­шою — обі­йма­є­ться. Тоб­то мо­жна пі­ді­йти і сфо­то­гра­фу­ва­ти­ся по­руч. Пам’ятник має спо­до­ба­ти­ся ту­ри­стам», — роз­по­вів zaxid.net мі­ський го­ло­ва Тру­скав­ця Ан­дрій КУЛЬЧИНСЬКИЙ.

Орі­єн­тов­на вар­тість пам’ятни­ка 100—150 тис. грн, і якщо у мі­сько­му бю­дже­ті за­бра­кне ко­штів для йо­го ви­го­тов­ле­н­ня, то мі­сто за­лу­ча­ти­ме спон­со­рів.

ФОТО З САЙТА ZAXID.NET

Про­ект пам’ятни­ка «Сел­фі» — це ро­бо­та мо­ло­до­го скуль­пто­ра Ро­ма­на Ки­кти

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.