«Чер­во­ний Го­лод. Ста­лін­ська вій­на в Укра­ї­ні»

Так на­зва­ла Пу­лі­тце­рів­ська ла­у­ре­а­тка свою но­ву книж­ку

Den (Ukrainian) - - Культура -

Енн Еп­пл­бом — аме­ри­кан­ська і поль­ська жур­на­ліс­тка та істо­рик єв­рей­сько­го по­хо­дже­н­ня. Пра­цю­ва­ла жур­на­лі­стом і ре­да­кто­ром у бри­тан­ських ви­да­н­нях The Spectator, The Daily Telegraph, Sunday Telegraph, Economist то­що. За­раз є ко­лум­ні­стом Washington Post і Slate.

Як істо­рик у 2003 ро­ці на­пи­са­ла кни­гу «Істо­рія ГУЛАГу», яка здо­бу­ла Пу­лі­тце­рів­ську пре­мію (США) і пре­мію Даф­фа Ку­пе­ра ( Ве­ли­ко­бри­та­нія). « Істо­рію ГУЛАГу» пе­ре­кла­ли двад­ця­тьма мо­ва­ми (2006 ро­ку Ви­дав­ни­чий дім «Ки­є­во-Мо­ги­лян­ська ака­де­мія» ви­дав укра­їн­ський пе­ре­клад), на­га­дує patrioty.org.ua. Пі­сля Ре­во­лю­ції Гі­дно­сті Енн Еп­пл­бом на­пи­са­ла ста­т­тю «На­ціо­на­лізм — са­ме те, що по­трі­бно Укра­ї­ні».

Ві­до­ма жур­на­ліс­тка Енн Еп­пл­бом анон­сує на жов­тень ви­хід книж­ки «Чер­во­ний Го­лод. Ста­лін­ська вій­на в Укра­ї­ні».

Про це па­ні Еп­пл­бом по­ві­до­ми­ла на сво­їй сто­рін­ці у со­ці­аль­ній ме­ре­жі: « Ось об­кла­дин­ка « Чер­во­но­го Го­ло­ду. Ста­лін­ська вій­на в Укра­ї­ні » — мо­єї но­вої книж­ки, яка ви­йде дру­ком у жов­тні. Це про істо­рію, але істо­рія — це са­ме те, що нам по­трі­бно, щоб зро­зу­мі­ти те­пе­рі­шню по­лі­ти­ку... » .

ІЛЮСТРАЦІЯ З САЙТА PATRIOTY.ORG.UA

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.