Гну­чкий ко­ри­дор чи «си­ту­а­тив­не ри­хту­ва­н­ня»

«Фа­кти­чне ска­су­ва­н­ня ко­е­фі­ці­єн­та ста­жу за при­зна­че­н­ня пен­сії зни­зить її на 30— 40%», — екс­перт

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ві­та­лій КНЯЖАНСЬКИЙ, «День»

Ще не роз­гля­ну­та укра­їн­ським пар­ла­мен­том і пра­кти­чно не ві­до­ма су­спіль­ству пен­сій­на ре­фор­ма, втім, на­бу­ває яки­хось пер­ших ре­аль­них рис.

ДОДАТКОВИЙ РЕСУРС І СТАРА ФОРМУЛА

Як за­явив дня­ми в ефі­рі Еspreso.tv мі­ністр со­ці­аль­ної по­лі­ти­ки Укра­ї­ни Ре­ва, пі­сля під­ви­ще­н­ня з по­ча­тку ро­ку мі­ні­маль­ної за­ро­бі­тної пла­ти до рів­ня 3200 гри­вень до Пен­сій­но­го фон­ду на­ді­йшло до­да­тко­во, по­над план, 11 мі­льяр­дів гри­вень. Ма­ю­чи у сво­є­му роз­по­ря­джен­ні цей ресурс, пе­ре­ко­на­ний мі­ністр, мо­жна ве­сти мо­ву про май­бу­тнє осу­ча­сне­н­ня пен­сій.

Про­те роз­мір пен­сії, як і до­сі, за­ле­жа­ти­ме від се­ре­дньої зар­пла­ти по кра­ї­ні, вла­сної зар­пла­ти і тру­до­во­го ста­жу. Май­бу­тню пен­сію мо­жна роз­ра­ху­ва­ти са­мо­му за фор­му­лою П = ЗС х КЗ х КС, де П — роз­мір пен­сії; ЗС — се­ре­дня мі­ся­чна зар­пла­та в Укра­ї­ні за три остан­ні ка­лен­дар­ні ро­ки; КЗ — ко­е­фі­ці­єнт зар­пла­ти (спів­від­но­ше­н­ня між се­ре­дньою ви­пла­тою по кра­ї­ні і ті­єю, яку на мо­мент ви­хо­ду на пен­сію отри­му­вав пен­сіо­нер).

Якщо зар­пла­та за обра­ний пе­рі­од удві­чі пе­ре­ви­щу­ва­ла се­ре­дню по кра­ї­ні, то КЗ до­рів­ню­ва­ти­ме 2, якщо во­на біль­ша на 35% — то 1,35); КС — ко­е­фі­ці­єнт ста­жу (до­бу­ток від­пра­цьо­ва­них ро­ків і спе­ці­аль­но­го ко­е­фі­ці­єн­та 1,35, зав­дя­ки яко­му за ко­жен рік ста­жу пен­сіо­нер отри­мує плюс 1,35% сво­го за­ро­бі­тку). У про­е­кті пен­сій­ної ре­фор­ми цей ко­е­фі­ці­єнт про­по­ну­є­ться змен­ши­ти до оди­ни­ці, що, на дум­ку екс­пер­тів, спра­цює да­ле­ко не на ко­ристь пен­сіо­не­рів.

«ТОЧКА» ГРОЙ­СМА­НА

Чи не най­біль­ше до­ся­гне­н­ня уря­ду Укра­ї­ни у спра­ві пен­сій­но­го ре­фор­му­ва­н­ня по­ля­гає в то­му, що йо­му все ж вда­ло­ся за­ру­чи­ти­ся під­трим­кою Мі­жна­ро­дно­го ва­лю­тно­го фон­ду і Все­сві­тньо­го бан­ку. Не­зва­жа­ю­чи на сум­ні­ви, що бу­ли в цих між­на­ро­дних фі­нан­со­вих ор­га­ні­за­цій, во­ни все ж та­ки ви­сло­ви­ли під­трим­ку уря­до­во­го про­е­кту за­ко­ну про ре­фор­му­ва­н­ня пен­сій­ної си­сте­ми.

До то­го ж, як по­ві­до­ми­ла ми­ну­лої не­ді­лі прес-слу­жба Мі­ні­стер­ства со­ці­аль­ної по­лі­ти­ки, «кра­пку у пе­ре­мов­но­му про­це­сі по­ста­вив прем’єр-мі­ністр Укра­ї­ни, який без­по­се­ре­дньо брав участь у пе­ре­мо­ви­нах із го­ло­вою мі­сії МВФ Рон ван Ро­де­ном».

«Ре­зуль­та­том пе­ре­мо­вин ста­ло за­твер­дже­н­ня зба­лан­со­ва­но­го, ком­пле­ксно­го до­ку­мен­та, що ба­зу­є­ться на кра­що­му сві­то­во­му до­сві­ді і дає від­по­віді на ви­кли­ки і про­бле­ми, які го­стро сто­ять сьо­го­дні пе­ред укра­їн­ською дер­жа­вою та су­спіль­ством», — ствер­джує прес­слу­жба мі­ні­стер­ства.

За кіль­ка днів до цьо­го, ви­сту­па­ю­чи на за­сі­дан­ні уря­ду, Ре­ві до­ве­ло­ся ко­мен­ту­ва­ти ін­фор­ма­цію про не­га­тив­не став­ле­н­ня МВФ до про­е­кту пен­сій­ної ре­фор­ми, що з’яви­ла­ся в де­яких ЗМІ. Як­би ці по­ві­дом­ле­н­ня під­твер­ди­ли­ся, то це був би сер­йо­зний удар по імі­джу прем’єр-мі­ні­стра, який ра­ні­ше ствер­джу­вав, що пі­сля то­го, як Вер­хов­на Ра­да про­го­ло­сує за цей за­ко­но­про­ект, він го­то­вий не­сти пер­со­наль­ну від­по­від­аль­ність за впро­ва­дже­н­ня ці­єї ре­фор­ми та її по­зи­тив­ний вплив на жи­т­тя пен­сіо­не­рів.

«Про­си­ти­му Пре­зи­ден­та якнай­швид­ше при­зна­чи­ти На­цра­ду ре­форм для то­го, щоб ми змо­гли роз­гля­ну­ти пен­сій­ну ре­фор­му і прийня­ти її в пар­ла­мен­ті до чер­го­вих ка­ні­кул», — ін­фор­му­вав прем’єр. Хто «про­ти»? І ра­птом дже­ре­ло в Ка­бмі­ні роз­по­від­ає, що МВФ ви­сло­вив пре­тен­зії до іні­ці­а­ти­ви уря­ду що­до осу­ча­сне­н­ня пен­сій на по­стій­ній осно­ві і ска­су­ва­н­ня опо­да­тку­ва­н­ня пен­сій для пра­цю­ю­чих пен­сіо­не­рів.

Як по­ві­дом­ля­ли «Укра­їн­ські но­ви­ни», ці дві іні­ці­а­ти­ви, за сло­ва­ми дже­ре­ла, МВФ не під­три­мує. Окрім то­го, МВФ про­ти пла­нів уря­ду зни­зи­ти ко­е­фі­ці­єнт оцін­ки вар­то­сті ро­ку ста­жу у фор­му­лі роз­ра­хун­ку пен­сій з 1,35 до 1. Фа­кти­чне ска­су­ва­н­ня цьо­го ко­е­фі­ці­єн­та мо­же при­зве­сти до істо­тно­го зни­же­н­ня пен­сії — на 30—40%.

«Пі­сля 10 днів ро­бо­ти в Укра­ї­ні мі­сія МВФ ви­да­ла ви­сно­вок, в яко­му не мі­сти­ться пра­кти­чно жо­дно­го по­зи­тив­но­го від­гу­ку про іні­ці­а­ти­ви Ка­бі­не­ту Мі­ні­стрів», — за­зна­чи­ла аген­ція. За сло­ва­ми ге­не­раль­но­го ди­ре­кто­ра Укра­їн­ської фе­де­ра­ції стра­ху­ва­н­ня Га­ли­ни Тре­тья­ко­вої, не­зго­да МВФ по­ясню­є­ться тим, що ре­а­лі­за­ція цих іні­ці­а­тив при­зве­де до збіль­ше­н­ня ви­трат на пен­сій­ні ви­пла­ти з 11 від­со­тків ВВП на сьо- го­дні­шній день, до 14 від­со­тків. «При цьо­му іні­ці­а­ти­ву зни­же­н­ня ко­е­фі­ці­єн­та оцін­ки ро­ку ста­жу у фор­му­лі роз­ра­хун­ку пен­сії зов­сім не бу­ло від­обра­же­но в пре­зен­та­ції Ка­бмі­ну про пен­сій­ну ре­фор­му», — на­го­ло­шу­є­ться в пу­блі­ка­ції.

ПОТРІБНА «БІЛА КНИГА»

У Грой­сма­на як ав­то­ро­ва «кра­пки» в пен­сій­но­му пе­ре­го­вор­но­му про­це­сі з МВФ по­пе­ре­ду не­лег­кі дис­ку­сії в пар­ла­мен­ті. Ке­рів­ник пар­ла­мент­ської гру­пи «Во­ля на­ро­ду» Яро­слав Мо­ска­лен­ко ди­ву­є­ться, чо­му Ка­бі­нет Мі­ні­стрів за­вча­сно не пе­ре­дав за­ко­но­про­ект про пен­сій­ну ре­фор­му до Вер­хов­ної Ра­ди. «Якщо ми пі­де­мо за сце­на­рі­єм Ка­бі­не­ту Мі­ні­стрів і по­ба­чи­мо пен­сій­ну ре­фор­му ли­ше то­ді, ко­ли во­на з’яви­ться у сті­нах пар­ла­мен­ту, то ми мо­же­мо, як за­свід­чує пра­кти­ка, отри­ма­ти низ­ку аль­тер­на­тив­них за­ко­но­про­е­ктів від де­пу­та­тів, і пен­сій­ну ре­фор­му бу­де про­ва­ле­но. Цьо­го сьо­го­дні не мо­жна допу­сти­ти», — за­явив Мо­ска­лен­ко на по­го­джу­валь­ній ра­ді Вер­хов­ної Ра­ди і зди­ву­вав­ся, чо­му у скла­ді ро­бо­чої гру­пи, що роз­ро­бляє пен­сій­ну ре­фор­му, не­має пред­став­ни­ків пар­ла­мен­ту.

На йо­го дум­ку, той ва­рі­ант пен­сій­ної ре­фор­ми, який уряд має на­мір пе­ре­да­ти до пар­ла­мен­ту, «це не ре­фор­ма, а си­ту­а­тив­не ри­хту­ва­н­ня з ме­тою на кіль­ка ро­ків пе­ре­кри­ти фі­нан­со­ві тру­дно­щі, аби Укра­ї­на ма­ла мо­жли­во­сті пла­ти­ти від­со­тки по кре­ди­тах».

Мо­ска­лен­ко зна­йшов під­трим­ку в лі­де­ра фра­кції «Са­мо­по­міч» Оле­га Бе­ре­зю­ка. «Ми хо­че­мо, аби Ка­бі­нет Мі­ні­стрів по­вер­нув­ся до сво­єї кон­це­пції «бі­лих книг» і на­дав пар­ла­мен­ту про­по­зи­ції що­до пен­сій­ної ре­фор­ми Укра­ї­ни», — ви­ма­гає він і за­зна­чає, що не­об­хі­дною умо­вою для ухва­ле­н­ня пен­сій­ної ре­фор­ми має бу­ти її «все­на­ро­дне які­сне обго­во­ре­н­ня».

За пу­блі­чне обго­во­ре­н­ня пен­сій­ної ре­фор­ми із за­лу­че­н­ням проф­спі­лок, пра­це­дав­ців, по­лі­ти­чних сил ви­сту­пає і ке­рів­ник фра­кції Ра­ди­каль­ної пар­тії Олег Ля­шко. Він вва­жає, що схва­ле­н­ня пен­сій­ної ре­фор­ми з бо­ку МВФ не є до­ста­тньою умо­вою для її прийня­т­тя. «Це уряд Укра­ї­ни чи фі­лія Мі­жна­ро­дно­го ва­лю­тно­го фон­ду?» — за­пи­тує по­лі­тик, во­че­видь, не до кін­ця ро­зу­мі­ю­чи ва­го­мість зов­ні­шньо­го фі­нан­су­ва­н­ня кра­ї­ни.

РЕ­ФОР­МИ ВРАНЦІ — ТРАНШ УВЕЧЕРІ

Тим ча­сом мі­сія МВФ за під­сум­ка­ми ро­бо­ти над пен­сій­ною ре­фор­мою в Ки­є­ві, за да­ни­ми «Ін­тер­фа­ксу Укра­ї­на», по­ві­до­ми­ла, що чер­го­вий транш в Укра­ї­ну на­ді­йде пі­сля до­о­пра­цю­ва­н­ня за­ко­но­про­е­ктів пен­сій­ної і зе­мель­ної ре­форм, по­жвав­ле­н­ня при­ва­ти­за­ції і отри­ма­н­ня кон­кре­тних ре­зуль­та­тів у бо­роть­бі з ко­ру­пці­єю. У МВФ від­зна­чи­ли істо­тний про­грес у за­галь­но­му ро­зу­мін­ні ви­зна­чаль­них ком­по­нен­тів цих за­хо­дів, але потрібна подаль­ша те­хні­чна ро­бо­та, аби текст за­ко­но­про­е­ктів від­обра­жав це ро­зу­мі­н­ня і за­га­лом від­по­від­ав ці­лям ре­форм.

«За­без­пе­че­н­ня пар­ла­мент­ської під­трим­ки цих за­ко­но­про­е­ктів бу­де не­об­хі­дним кро­ком на шля­ху за­вер­ше­н­ня че­твер­то­го пе­ре­гля­ду», — на­го­ло­шу­ють ав­то­ри до­ку­мен­та. Агент­ство на­га­дує, що МВФ під зе­мель­ною ре­фор­мою ро­зу­міє ска­су­ва­н­ня мо­ра­то­рію на при­дба­н­ня-про­даж зем­лі. У пен­сій­ній ре­фор­мі для ньо­го го­лов­не — ско­ро­че­н­ня де­фі­ци­ту Пен­сій­но­го фон­ду, зокре­ма шля­хом під­ви­ще­н­ня пен­сій­но­го ві­ку і мі­ні­маль­но­го ста­жу, що дає пра­во на пен­сію. Під «ан­ти­ко­ру­пцій­ним ре­фор­ма­ми» ро­зу­мі­є­ться ство­ре­н­ня спе­ці­а­лі­зо­ва­них ан­ти­ко­ру­пцій­них су­дів і на­да­н­ня НАБУ пра­ва на са­мо­стій­не про­слу­ху­ва­н­ня пі­до­зрю­ва­них у ко­ру­пції.

ЧО­ГО ДОМІГСЯ МВФ

Зро­зумі­ло, що «кра­пка» у пе­ре­мо­ви­нах з МВФ, що її по­ста­вив Грой­сман, ста­ла під­сум­ком не­про­стих тор­гів. Чо­го домігся Фонд від укра­їн­сько­го прем’єра? Най­імо­вір­ні­ше, йо­му бу­ло обі­ця­но за­до­воль­ни­ти всі ви­мо­ги по зе­мель­ній і ан­ти­ко­ру­пцій­ній скла­до­вій. Чи не то­му про це не­має жо­дної ін­фор­ма­ції? У пен­сій­но­му пи­тан­ні прем’єр тим­ча­со­во від­сто­яв пен­сій­ний вік.

Але, як від­зна­чає стар­ший юрист ком­па­нії CMS Cameron McKenna LLC На­та­лія На­ко­не­чна, для цьо­го до­ве­ло­ся ви­на­йти так зва­ний гну­чкий ко­ри­дор. У ре­зуль­та­ті вік пен­сіо­не­рів ні­би­то за­ли­ша­є­ться на рів­ні 60 ро­ків, але за на­яв­но­сті стра­хо­во­го ста­жу 25 ро­ків. На­да­лі пе­ред­ба­ча­є­ться по­ета­пне збіль­ше­н­ня стра­хо­во­го ста­жу з 25 до 35 ро­ків. До то­го ж ко­жні 12 мі­ся­ців ви­мо­га до роз­мі­ру стра­хо­во­го ста­жу зро­ста­ти­ме на рік.

СТАЖ СТА­НЕ ТОВАРОМ

От­же, 2028 ро­ку отри­ма­ти пен­сію за ві­ком мо­жна бу­де за на­яв­но­сті 35 ро­ків стра­хо­во­го ста­жу. Якщо ж йо­го бу­де не­до­ста­тньо, то пра­ців­ник змо­же ви­хо­ди­ти на пен­сію в 63 ро­ки або на­віть у 65. Тим пра­ців­ни­кам, у ко­го не­має до­ста­тньо­го ста­жу, але є ба­жа­н­ня ви­йти на пен­сію в 60 ро­ків або хо­ча б у 63, пен­сій­на ре­фор­ма до­зво­лить «ку­пу­ва­ти» до п’яти ро­ків ста­жу.

Ме­ха­нізм та­кої допла­ти ві­до­мий ще не пов­ні­стю, але по­пе­ре­дні за­яви ав­то­рів за­ко­но­про­е­кту да­ють змо­гу вва­жа­ти, що за не­об­хі­дний стаж до­ве­де­ться ви­кла­сти су­му у роз­мі­рі єди­но­го со­ці­аль­но­го вне­ску, що ста­но­вить за­раз 22% мі­ні­маль­ної зар­пла­ти, за ко­жен не­о­пла­че­ний рік. За­раз рік ста­жу ко­штує при­бли­зно 16 900 гри­вень, але до ньо­го, як на­го­ло­шу­ва­ло­ся у пре­зен­та­ції за­ко­но­про­е­кту, що її зро­бив Грой­сман 17 трав­ня, за­сто­со­ву­ва­ти­ме­ться ко­е­фі­ці­єнт 2. За два ро­ки — 1,8 і да­лі з ре­гре­сною за­ле­жні­стю до ко­е­фі­ці­єн­та 1,2 за п’ять ро­ків.

Чи пра­цю­ва­ти­муть про­по­но­ва­ні змі­ни і чи від­да­дуть пе­ре­ва­гу укра­їн­ці та­ким со­ці­аль­ним ін­ве­сти­ці­ям збе­ре­жен­ню сво­їх ко­штів на бан­ків­ських ра­хун­ках, за­пи­тує юрист. На її дум­ку, та­ка ідея в дов­го­стро­ко­вій пер­спе­кти­ві мо­же зму­си­ти ба­га­тьох укра­їн­ців пра­цю­ва­ти офіційно, аби не збіль­шу­ва­ти вік ви­хо­ду на пен­сію чи ді­ста­ти та­ку мо­жли­вість вза­га­лі. Ви­со­кий по­ріг стра­хо­во­го ста­жу вда­рить по тих, у ко­го пен­сія не за го­ра­ми, а со­ці­аль­ні вне­ски не пла­ти­ли­ся. На мо­мент ви­хо­ду на пен­сію у них не бу­де ні до­ста­тньо­го стра­хо­во­го ста­жу, ні мо­жли­во­сті йо­го до­ку­пи­ти.

Утім, від­зна­чає На­ко­не­чна, за­ко­но­про­ект ще про­хо­дить крізь си­то На­ціо­наль­ної ра­ди ре­форм і пар­ла­мен­ту. Що в ньо­му за­ли­ши­ться, а що бу­де ви­лу­че­но, не­ві­до­мо. А по­ки що, пі­сля пре­зи­дент­ської «кра­пки», з ре­фор­ми, схо­же, ти­хень­ко зни­кло по­ло­же­н­ня про при­пи­не­н­ня опо­да­тку­ва­н­ня пен­сій пра­цю­ю­чих пен­сіо­не­рів.

2028 ро­ку отри­ма­ти пен­сію за ві­ком мо­жна бу­де за на­яв­но­сті 35 ро­ків стра­хо­во­го ста­жу. Якщо ж йо­го бу­де не­до­ста­тньо, то пра­ців­ник змо­же ви­хо­ди­ти на пен­сію в 63 ро­ки або на­віть у 65. Тим пра­ців­ни­кам, у ко­го не­має до­ста­тньо­го ста­жу, але є ба­жа­н­ня ви­йти на пен­сію в 60 ро­ків або хо­ча б у 63, пен­сій­на ре­фор­ма до­зво­лить «ку­пу­ва­ти» до п’яти ро­ків ста­жу. Ме­ха­нізм та­кої допла­ти ві­до­мий ще не пов­ні­стю, але по­пе­ре­дні за­яви ав­то­рів за­ко­но­про­е­кту да­ють змо­гу вва­жа­ти, що за не­об­хі­дний стаж до­ве­де­ться ви­кла­сти су­му у роз­мі­рі єди­но­го со­ці­аль­но­го вне­ску, що ста­но­вить за­раз 22% мі­ні­маль­ної зар­пла­ти, за ко­жен не­о­пла­че­ний рік. За­раз рік ста­жу ко­штує при­бли­зно 16 900 гри­вень, але до ньо­го, як на­го­ло­шу­ва­ли у пре­зен­та­ції за­ко­но­про­е­кту, що її зро­бив Грой­сман 17 трав­ня, за­сто­со­ву­ва­ти­ме­ться ко­е­фі­ці­єнт 2. За два ро­ки — 1,8 і да­лі з ре­гре­сною за­ле­жні­стю до ко­е­фі­ці­єн­та 1,2 за п’ять ро­ків

ФОТО МИ­КО­ЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.