За­хи­сти­ти ArtHub

У Хер­со­ні — кон­флікт акти­ві­стів з обл­ра­дою че­рез при­мі­ще­н­ня куль­тур­но­го цен­тру

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Іван АНТИПЕНКО, «День», Хер­сон

На ба­зі кі­но­те­а­тру « Ілю­зіон » іні­ці­а­тив­ні го­ро­дя­ни ство­ри­ли за­ти­шне мі­сце для зу­стрі­чей твор­чої мо­ло­ді та ін­те­лі­ген­ції. На­зва ArtHub про­мов­ляє са­ма за се­бе. Про­тя­гом остан­ньо­го ро­ку в ма­лень­ко­му кі­но­те­а­трі з за­ти­шним дво­ри­ком від­бу­ли­ся де­ся­тки за­хо­дів: кі­но­по­ка­зи, за­сі­да­н­ня фі­ло­соф­сько­го клу­бу, ле­кції і тре­нін­ги з ці­ка­ви­ми спі­ке­ра­ми. Однак не­що­дав­но акти­ві­сти ді­зна­ли­ся, що обла­сна ра­да хо­че ви­се­ли­ти їх із цьо­го при­мі­ще­н­ня, яке пе­ре­бу­ває в ко­му­наль­ній вла­сно­сті на ба­лан­сі КП «Кі­но­ві­део­про­кат».

Ор­га­ні­за­то­ру ArtHub Ле­о­ні­ду Єжу­ро­ву за­про­по­ну­ва­ли пе­ре­мі­сти­ти центр до ін­шої ко­му­наль­ної бу­дів­лі. Усі акти­ві­сти ви­сту­пи­ли про­ти, адже в « Ілю­зіо­ні » во­ни са­мо­туж­ки вди­хну­ли но­ве жи­т­тя: від ре­мон­тних ро­біт до апа­ра­ту­ри й імі­джу кі­но­те­а­тру, про який уже ста­ли за­бу­ва­ти го­ро­дя­ни. На одну із зу­стрі­чей в ArtHub при­хо­див на­віть го­ло­ва обл­ра­ди Вла­ди­слав Ман­гер. Він обі­цяв збе­рег­ти « Ілю­зіон » і на сло­вах під­три­му­вав акти­ві­стів.

У під­сум­ку все ви­йшло нав­па­ки. Ле­о­ні­да Єжу­ро­ва, схо­же, спро­бу­ва­ли під­ку­пи­ти по­са­дою за­сту­пни­ка ди­ре­кто­ра Па­ла­цу мо­ло­ді і сту­ден­тів, ку­ди де­пу­та­ти хо­чуть від­пра­ви­ти ар­тха­бів­ців. Ле­о­нід від та­ко­го ва­рі­ан­та від­мо­вив­ся. «Озву­че­ний ва­рі­ант не вла­што­вує біль­шість уча­сни­ків на­шо­го ру­ху, а та­кож тих, хто при­єд­нав­ся до гру­пи з ре­ві­та­лі­за­ції « Ілю­зіо­ну » , — вва­жає Єжу­ров. — Тоб­то лю­ди за­раз роз­ро­бля­ють кон­кре­тні рі­ше­н­ня що­до роз­ви­тку са­ме цьо­го мі­сця. І стра­те­гію ми пи­са­ли са­ме під «Ілю­зіон». Ме­ні не хо­че­ться, щоб та­ке осо­бли­ве, куль­то­ве мі­сце бу­ло зни­ще­но пе­ред мо­ї­ми очи­ма і я ні­чо­го не зро­бив, щоб це зу­пи­ни­ти. «Ілю­зіон» по­ви­нен існу­ва­ти, це на­ша по­зи­ція».

Аби пе­ре­ко­на­ти де­пу­та­тів від­мо­ви­ти­ся від мо­жли­во­го про­да­жу ко­му­наль­но­го об’єкта, акти­ві­сти про­ве­ли кіль­ка пу­блі­чних акцій. На акцію під кі­но­те­атр при­йшли кіль­ка де­ся­тків осіб з пла­ка­та­ми на за­хист куль­тур­но­го цен­тру. 10 черв­ня від­бу­де­ться пле­нар­не за­сі­да­н­ня се­сії обл­ра­ди, де, мо­жли­во, оста­то­чно ви­рі­ши­ться до­ля ArtHub.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.