«Це ди­кий ри­нок ме­ди­чних по­слуг»

Ство­ре­н­ня ци­ві­лі­зо­ва­ної си­сте­ми охо­ро­ни здо­ров’я — у ру­ках на­ро­дних де­пу­та­тів

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Ін­на ЛИХОВИД, «День»

Зар пла та лі ка ря у 25 ти сяч гри вень, якщо ма­ти­ме до­го­во­ри на лі­ку­ва­н­ня двох ти­сяч па­ці­єн­тів, аб­со­лю­тно без­кош тов ні кон суль та ції в сі мей но го те­ра­пев­та чи пе­ді­а­тра для ко­жно­го гро­ма­дя­ни­на, кон­суль­та­ції у вузь­ких спе­ці­а­лі­стів та лі­ку­ва­н­ня у ста­ціо­на­рі за спіль­ну з дер­жа­вою опла­ту — про ці клю­чо­ві змі­ни у ра­зі ме­ди­чної ре­фор­ми вже ба­га­то го­во­ри­ли. Зві­сно, це тіль­ки вер­хів­ка айс­бер­га, який на­ма­га­ю­ться зру­ши­ти у Мі­ні­стер­стві охо ро ни здо ров’ я, ви ма га ю чи від пар ла - мен­ту якнай­швид­ше про­го­ло­су­ва­ти за чо­ти­ри так зва­ні па­ці­єнт­ські за­ко­но­про­е­кти (№№ 6327, 6328, 6329, 6347), які да­дуть справ­жній старт ме­ди­чній ре­фор­мі. Якщо цьо­го не зро­би­ти за­раз, ре­фор­ма від­кла­де­ться ще мі­ні­мум на п’ять ро­ків, вва­жає в.о. мі­ні­стра охо­ро­ни здо­ров’я Уля­на СУПРУН.

У вів­то­рок, 6 черв­ня, у 55 мі­стах Укра­ї­ни від­бу­ла­ся акція «Го­ди­на смер­ті». Мі­сце­ві гро­ма­ди та акти­ві­сти під­го­ту­ва­ли звер­не­н­ня до на­ро­дних де­пу­та­тів з ви­мо­гою під­три­ма­ти ме­ди­чну ре­фор­му в Укра­ї­ні та про­го­ло­су­ва­ти за від­по­від­ний па­кет за­ко­но­про­е­ктів, по­да­ний уря­дом. Під час акції її уча­сни­ки ля­га­ли до­лі­лиць на зем­лю, вкри­ва­лись про­сти­ра­дла­ми, а їхні си­лу­е­ти обво­ди­ли крей­дою. Це на­о­чний до­каз, що без змін в Укра­ї­ні що­го­ди­ни від рі­зних за­хво­рю­вань по­ми­рає 67 осіб. Як вва­жа­ють ор­га­ні­за­то­ри акції, ре­фор­ма ме­ди­ци­ни мо­же зу­пи­ни­ти ці смер­ті та вря­ту­ва­ти жи­т­тя ти­сяч укра­їн­ців.

ЗА­КО­НО­ПРО­Е­КТИ НЕВІДКЛАДНІ

Акти­ві­сти на­го­ло­шу­ють, що Вер­хов­на Ра­да про­сто зо­бов’яза­на са­ме на цьо­му пар­ла­мент­сько­му ти­жні ви­не­сти до се­сій­ної за­ли па­кет за­ко­но­про­е­ктів що­до ме­дре­фор­ми і, зві­сно ж, роз­гля­ну­ти їх. На­га­да­є­мо, у трав­ні пар­ла­мент на­віть не за­лу­чив роз­гляд цих за­ко­но­про­е­ктів до по­ряд­ку ден­но­го.

Якщо ра­ні­ше бу­ли за­ува­же­н­ня пар­ла - мен­та­рів, що за­ко­но­про­е­кти тре­ба до­о­пра­цю ва ти Ко мі те ту ВРУ з пи тань охо ро ни здо ров’ я, то ни ні та ких пре тен зій не по - вин­но бу­ти. На­при­кін­ці ми­ну­ло­го ти­жня На­ціо­наль­на ра­да ре­форм роз­гля­ну­ла по­зи цію ро бо чої гру пи, яка до оп ра цю ва ла па кет за ко но про ек тів що до ре фор ми фі - нан­су­ва­н­ня охо­ро­ни здо­ров’я, та ре­ко­мен­ду­ва­ла Вер­хов­ній Ра­ді Укра­ї­ни ви­зна­чи­ти їх як невідкладні. Прав­да, уча­сни­ки На­цра­ди ре­форм за­ли­ши­ли­ся пі­сля обго­во­ре­н­ня з рі­зни­ми вра­же­н­ня­ми.

Так, го­ло­ва пар­ла­мент­сько­го ко­мі­те­ту з пи­тань охо­ро­ни здо­ров’я Оль­га БОГОМОЛЕЦЬ на бри­фін­гу, який від­був­ся одра­зу пі­сля за­сі­да­н­ня, за­яви­ла: «За ре­зуль­та­та­ми за­сі­да­н­ня На­ціо­наль­ної ра­ди ре­форм бу- ло до­ся­гну­то до­мов­ле­но­сті, що з ме­тою ана­лі­зу усіх ню­ан­сів, які мо­жуть ви­ни­кну­ти в ре­зуль­та­ті впро­ва­дже­н­ня ме­ди­чної ре­фор­ми, мо­жли­во, во­на бу­де ре­а­лі­зо­ву­ва­ти­ся не одра­зу в мас­шта­бах кра­ї­ни, а для по­ча­тку ли­ше у «пі­ло­тних» ре­гіо­нах чи за­кла­дах».

Ви сло вив свою по зи цію і Пре зи дент Пет ро ПО РО ШЕН КО. Зок ре ма, 2 чер в ня він від­зна­чив, що низ­ка по­ло­жень за­ко­но­про ек ту ще по тре бує до оп ра цю ван ня, іде­ться про за­ко­но­дав­че вста­нов­ле­н­ня па­ке­ту га­ран­тій па ці­єн­ту від дер­жа­ви, за­ко­но­дав­чий за­хист пра­ва лю­дей з хро­ні­чни­ми за­хво­рю­ва­н­ня­ми укла­да­ти уго­ди з лі­ка­ря­ми та ін­ші мо­мен­ти. «За­пуск ме­ди­чної ре­фор­ми ба­жа­но про­ве­сти че­рез го­ло­су­ва­н­ня в пар­ла­мен­ті до за­вер­ше­н­ня ці­єї се­сії», — за­кли­кав Пе­тро По­ро­шен­ко. Він та­кож звер­нув­ся з про­ха­н­ням до се­кре­та­ря Нац ра ди ре форм, за ступ ни ка го ло ви АПУ Дмит ра Шим кі ва, ви ко ну ва ча обов’яз­ків мі­ні­стра охо­ро­ни здо­ров’я Уля­ни Супрун та ко­ор­ди­на­то­ра ро­бо­чої гру­пи, де пу та та ВР Сер гія Бе ре зен ка в ко рот кі стро­ки сфор­му­ва­ти про­по­зи­ції та пе­ре­да­ти їх уря­ду», — іде­ться в по­ві­дом­лен­ні на офі­цій­но­му сай­ті гла­ви дер­жа­ви.

ГАРАНТІЯ НА... ЗДО­РОВ’Я

« Пі лот ність » ре фор ми од ра зу за пе ре - чив за­сту­пник мі­ні­стра охо­ро­ни здо­ров’я Пав­ло КОВТОНЮК, на­го­ло­шу­ю­чи, що про це мо­ви не бу­ло. А Уля­на Супрун ви­сту­пи­ла з різ кою за явою, що тре ба пок лас ти край су­ціль­но­му обма­ну па­ці­єн­тів, лі­ка­рів та один одно­го за­га­лом, що в Укра­ї­ні є і бу­де без­ко­штов­на ме­ди­ци­на.

«Сьо­го­дні ми фа­кти­чно ма­є­мо ди­кий, жор­сто­кий для па­ці єн­тів не­ле­галь­ний ри­нок ме­ди­чних по­слуг. Ми ста­ви­мо лі­ка­ря пе­ред ви­бо­ром — бу­ти же­бра­ком чи ви­ма­га­ти гро­ші з па­ці­єн­тів, — ко­мен­ту­ва­ла па­ні Суп рун. — І, як ре зуль тат, три ва лість жи­т­тя укра­їн­ців на 11 ро­ків мен­ша, ніж у Єв­ро­пі. Го­лов­на ме­та ме­ди­чної ре­фор­ми — на­да­ти всім гро­ма­дя­нам єди­ний та ре­аль­ний фі­нан­со­вий за­хист в охо­ро­ні здо­ров’я у ви гля ді кон к рет них фі нан со вих га ран - тій. Прос те збіль шен ня фі нан су ван ня не ви рі шить проб ле ми. Рі шен ня по ля гає в змі­ні стру­кту­ри ви­трат на си­сте­му охо­ро­ни здо­ров’я. То­му клю чо­ва змі­на, яку ми вво ди мо, — це прин цип « гро ші ідуть за па­ці­єн­том». За­мість фі­нан­су­ва­н­ня ін­фра­стру­кту­ри ми ма­є­мо по­ча­ти пла­ти­ти за лі­ку­ва­н­ня кон­кре­тних лю­дей».

ГРО­ШІ ХОДЯТЬ ЗА ПА­ЦІ­ЄН­ТОМ ЧИ... ОЛІГАРХОМ?

Хоч які б ідеї ви­хо­ди­ли зі стін Мін­здо­ров’ я, зав ж ди се ред екс пер тів є ко гор та тих, хто кри­ти­кує, не під­три­мує та за­кли­кає все пе­ре­ро­блю­ва­ти ще і ще раз. Основ­ні те­зи, що над­хо­дять від опо­нен­тів ме­дре­фор­ми у то­му ва­рі­ан­ті, який про­по­нує ни - ні ко­ман­да Уля­ни Супрун, що це пе­ре­хід до при­ва­тної, а от­же, апрі­о­рі пла­тної для укра­їн­ців ме­ди­ци­ни, що утво ре­ні лі­ка­ря­ми ФОПи бу дуть мах лю ва ти з кіль кіс тю об­слу­го­ву­ю­чо­го на­се­ле­н­ня, аби отри­ма­ти від дер­жа­ви га­ран­то­ва­ну су­бвен­цію, а від­так за­ро­бі­тну пла­ту, що це ті­ньо­ва при­ва - ти­за­ція ко­му­наль­них та дер­жав­них за­кла­дів охо­ро­ни здо­ров’я...

«За­ко­но­про­ект №6327 є вті­ле­н­ням прин ци пу « гро ші хо дять за олі гар ха ми » за­мість роз­ре­кла­мо­ва­но­го «ре­фор­ма­то­ра­ми » прин ци пу « гро ші хо дять за па ці єн - том». Ціл­ком оче­ви­дно, що укла­сти до­го­вір з все­силь­ним і не­під­ку­пним чи­нов­ни­ком на ме­ди­чне об­слу­го­ву­ва­н­ня бю­дже­тним ко­штом змо­жуть не ті ме­дза­кла­ди і ФОП, що мо­жуть на­да­ти кра­щі по­слу­ги па­ці­єн­там, а ті, які зна­йдуть шлях до «сер­ця» чи­нов­ни­ка, — ко­мен­тує у со­цме­ре­жах по­лі­тик Єв­ген ЖОВТЯК, зокре­ма про­по­зи­цію, що роз по ді лом кош тів, ви ді ле них з бю­дже­том на ме­ди­ци­ну, бу­де роз­по­ря­джа­ти­ся На­ціо­наль­на слу­жба здо­ров’я.

«Усі за­яви про те, що від­би­ра­ють су­бвен цію і не бу де гро шей — це ма ні пу ля - ція, — опо­нує за ступ ник мі ніс т ра Пав ло КОВТОНЮК. — Ми ро­би­мо ре­фор­му для то­го, щоб ко­шти до­хо­ди­ли до ре­аль­но­го лі­ка­ря за ре­аль­но на­да­ну до­по­мо­гу па­ці­єн - ту без по­се­ре­дни­ків» .

АВТОНОМІЯ ПРО­ТИ «СОВКА»

Но­ве фі­нан­су­ва­н­ня ме­ди­чної га­лу­зі бу­де по­сту­по­вим, за­пев­ня­ють у МОЗ. На­то­мість ві­дом­ство роз­ра­хо вує вже у 2018 ро­ці отри­ма­ти з бю­дже­ту біль­ше ко­штів, ніж до­те­пер. Мі­ні­стер­ство фі­нан­сів по­обі­ця­ло цьо­му по­спри­я­ти.

«За­раз від­бу­ва­є­ться сві­то­гля­дна змі­на в си­сте­мі. За­мість то­го щоб лі­кар­ня­ми ке­ру­ва­ли адмі­ні­стра­ції на мі­сцях, а дер­жа­ва пла­ти­ла ли­ше за факт існу­ва­н­ня за­кла­дів, ми пе­ре­хо­ди­мо до єв­ро­пей­ської мо­де­лі ав­то­ном­них ме­ди­чних за­кла­дів, що отри­му­ва­ти­муть фі­нан­су­ва­н­ня за на­да­ні які­сні по­слу­ги. Це га­ран­тує лі­кар­ням і лі­ка­рям, що якщо ро­бо­та зро­бле­на, то гро­ші у них бу­дуть, і жо­ден чи­нов­ник з адмі­ні­стра­цій рі­зних рів­нів не впли­ває на отри­ма­н­ня цих за­ро­бле­них гро­шей. Са­ме це ми і оби­ра­є­мо: або ра­дян­ська су­бвен­ція, або су­ча­сний прин­цип роз­по­ді­лу ко­штів і збіль­ше­н­ня бю­дже­тів лі­ка­рень, які ре­аль­но пра­цю­ють», — ци­тує Пав­ла Ков­то­ню­ка прес-слу­жба МОЗ.

Опір ме­ди­чній ре­фор­мі вже як аксі­о­ма, йо­го чи­нять зде­біль­шо­го ті, хто до­бре при­сто­су­вав­ся до існу­ю­чої си­сте­ми та не хо­че жо­дних змін. Але па­ці­єн­тів не вла­што­вує зверх­нє став­ле­н­ня лі­ка­рів, ха­ба­рі мед­се­страм за ін’єкції чи кра­пель­ни­ці, по­шар­па­ні па­ла­ти, ве­ли­че­зні су­ми в апте­ках на лі­ки, які вже за­ку­пи­ла для лі­ку­ва­н­ня хво­рих дер­жа­ва... На­віть якщо про­по­зи­ції Мін­здо­ров’я що­до ре­фор­ми по­мил­ко­ві, як у цьо­му пе­ре­ко­на­ти­ся, на­віть не да­ю­чи мо­жли­во­сті для стар­ту?

А тим ча­сом щоб «сти­му­лю­ва­ти» від­по­ві даль­них за про­цес, гро­ма­дя­ни за­пу­сти­ли у со­цме­ре­жі фле­шмоб із хе­ште­гом #ви­ма­га­ю­_ме­дре­фор­му, під час яко­го роз­по­від­а­ють істо­рії з вла­сно­го до­сві­ду, ко­трі під­твер­джу­ють: про­бле­ма по­тре­бує на­галь­но­го ви­рі­ше­н­ня.

ФОТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

6 черв­ня уКи єві, як і в ба­га­тьох ін­ших мі­стах, від­бу­ла­ся акція «Го­ди­на смер­ті» на під­трим­ку ме­ди­чної ре­фор­ми. Во­дно­час на акцію ви­йшли, хоч і в мен­шо­сті, і про­тив­ни­ки за­пла­но­ва­них но­во­вве­день. До ре­чі, 6 черв­ня Вер­хов­на Ра­да до­лу­чи­ла до по­ряд­ку ден­но­го се­сії за­ко­но­про­е­кти №6327 і №6327-1

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.