Елі­на Сві­то­лі­на – у чвер­тьфі­на­лі

ССььоо гго­одд нніі ннаа шшаа ттее нніі ссиисс тт ккаа ззуу сст­тр­ріі нне­ет­тьь ссяя зз ггоо лло­овв нниимм ффаа ввоо ррии тто­омм РРоо лла­анн ГГа­аррр­ро­осс рруу мму­унн кко­о­юю ССии ммоо нно­о­юю ХХаа лле­епп

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут - Ва­дим ЛУБ­ЧАК, «День»

■ Укра­їн­ка Елі­на Сві­то­лі­на здо­бу­ла важ­ку пе­ре­мо­гу в 1/8 фі­на­лу Ро­лан Гар­рос над 290-ю ра­ке­ткою сві­ту Пе­трою Мар­тіч, яка сен­са­цій­но про­би­ла­ся крізь ква­лі­фі­ка­цію і три ра­ун­ди основ­ної сі­тки в че­твер­те ко­ло зма­гань. На по­ча­тку зу­стрі­чі на­ша спортс­мен­ка ча­сто по­ми­ля­ла­ся (16 не­ви­му­ше­них по­ми­лок в пер­шо­му се­ті), і силь­ні­шою у стар­то­вій пар­тії ви­яви­ла­ся хор­ват­ська те­ні­сис­тка, яка пе­ре­мо­гла з ра­хун­ком 6:4. Сет три­вав 39 хви­лин. Дру га пар тія по ча ла ся з брей­ка на по­да­чі Сві­то­лі­ної, при­чо­му хор­ва­тка ви­гра­ла гейм всу­ху. Але вже на на­сту­пний гейм Елі­на ви­йшла більш зі­бра­ною і по­вер­ну­ла брейк. Су­пер­ни­ці агре­сив­но ді­я­ли на чу­жих по­да­чах і на да лі. Як на­слі­док, ук ра їн ка ви ко на ла три брей ки у дру гій пар­тії, зму­сив­ши нер­ву­ва­ти хор- ват­ську те­ні­сис­тку — в кін­ців­ці се­ту та ледь не роз­би­ла ра­ке­тку. Пар­тія за­вер­ши­ла­ся пе­ре­мо­гою Елі­ни — 6:3. Між дру­гою і тре­тьою пар­ті­я­ми Сві­то­лі­на взя­ла ме­ди­чний тайм-аут — оче­ви­дно че­рез про­бле­ми зі спи­ною. Бу­ло по­мі­тно, що са­мо­по­чу­т­тя Сві­то­лі­ної да­ле­ко не най­кра­ще.

■ Матч за­га­лом три­вав дві го­ди­ни п’ять хви­лин. Елі­на Сві­то­лі­на (Україна) — Пе­тра Мар­тіч (Хор­ва­тія) — 4:6, 6:3, 7:5. Су­пер­ни­цею Елі­ни Сві­то­лі­ної у чвер­тьфі­на­лі ста­не тре­тя ра­ке­тка тур­ні­ру і го­лов­ний фа­во­рит Ро­лан Гар­рос ру­мун­ка Си­мо­на Ха­леп, яка не за­тра­ти­ла ве­ли­ких зу­силь і роз­гро­ми­ла в па­ра­лель­но­му ма­тчі іспан­ку Кар­лу Су­а­рез На­вар­ро з ра­хун­ком 6:1, 6:1.

■ На­га­да­є­мо, Сві­то­лі­на і Ха­леп зу­стрі­ча­ли­ся всьо­го два ти­жні то му у фі на лі тур ні ру се рії Premier 5 в Ри­мі, і Сві­то­лі­на пе­ре­гра­ла ру­мун­ку в трьох се­тах, за­во­ю­вав­ши че­твер­тий ти­тул у цьо­му ро­ці.

ФО­ТО РЕЙ­ТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.