«Зі­йшли, не­зва­жа­ю­чи на ве­сня­ні за­мо­роз­ки...»

Ви­кла­дач Рів­нен­сько­го уні­вер­си­те­ту і ба­га­то­рі­чний чи­тач «Дня» під­три­мав фле­шмоб на­шої га­зе­ти з ви­са­дже­н­ня на­сі­н­ня «Фран­ко­вих чор­но­брив­ців»

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - Ана­ста­сія РУ­ДЕН­КО, «День»

Ви­кла­дач Рів­нен­сько­го уні­вер­си­те­ту і ба­га­то­рі­чний чи­тач «Дня» під­три­мав фле­шмоб на­шої га­зе­ти з ви­са­дже­н­ня на­сі­н­ня «Фран­ко­ви­хчор­но­брив­ців»

Яскра­ві і зав­зя­ті чор­но­брив­ці «уко­рі­ни­ли­ся» в укра­їн­ській куль­ту­рі вже, зда­є­ться, на ар­хе­ти­пно­му рів­ні. Ці кві­ти ми обра­ли для по­да­рун­ка сво­їм чи­та­чам — до 20-річ­чя ви­да­н­ня «День» ви­пу­стив «Скринь­ку скар­бів», одні­є­юз еле­мен­тів якої є й мі­ше­чок із на­сі­н­ням чор­но­брив­ців. На­сі­н­ня не про­сте — зі­бра­не в На­гу­є­ви­чах, де роз­та­шо­ва­на му­зей-са­ди­ба Іва­на Фран­ка. Біль­ше то­го, це зер­на з юві­лей­но­го вро­жаю, ко­ли Україна від­зна­ча­ла 160-річ­чя від на­ро­дже­н­ня сла­ве­тно­го ге­нія. На мі­ше­чку з на­сі­н­ням на­пис: «По­сі­є­мо — зій­де!», що є га­слом «Дня» про­тя­гом остан­ніх двох де­ся­тків ро­ків.

Не­ймо­вір­но при­єм­но спо­сте­рі­га­ти, як шля­хом вті­ле­н­ня на­шої ідеї фі­зи­чно і ду­хов­но ство­рю­є­ться «чор­но­брив­це­вий, Фран­ко­вий про­стір» в Укра­ї­ні та за її ме­жа­ми. Ці­єї ве­сни на­сі­н­ням вже бу­ли за­сі­я­ні най­рі­зно­ма­ні­тні­ші ре­гіо­ни — від схо­ду, зокре­ма, у Ма­рі­у­по­лі До­не­цької обла­сті, де ви­са­дже­н­ня ста­ло ці­лим свя­том для ясла-сад­ку №130 «Пер­лин­ка», та при­фрон­то­во­му Сва­то­во­му на Лу­ган­щи­ні, до Льво­ва, де цим опі­ку­вав­ся лі­те­ра­тур­но-ме­мо­рі­аль­ний му­зей Іва­на Фран­ка. Те­пер чи­тач «Дня» опу­блі­ку­вав у Facebook сві­тли­ну, що чор­но­брив­ці з На­гу­є­ви­чів зі­йшли і на рів­нен­сько­му по­двір’ї.

«Я ви­кла­да­ю­те­хні­чні дисципліни у На­ціо­наль­но­му уні­вер­си­те­ті во­дно­го го­спо­дар­ства та при­ро­до­ко­ри­сту­ва­н­ня, — роз­ка­зав Ана­то- лій НЕЧИДЮК. — Чи­таю«День» по­стій­но, на­віть не пам’ятаю, ко­ли від­крив йо­го для се­бе, на­стіль­ки дав­но. По­до­ба­є­ться вся га­зе­та до остан­ньої шпаль­ти. Вдя­чний «Дню» за по­дви­жни­цьку, ти­та­ні­чну пра­цю. Але­го­рія «по­ши­ре­н­ня ро­зум­но­го про­сто­ру» шля­хом ви­са­дже­н­ня осо­бли­вих чор­но­брив­ців ме­ні ду­же по­до­ба­є­ться — це сим­во­лі­чно і ре­аль­но. Про на­сі­н­ня чор­но­брив­ців ді­знав­ся осо­би­сто від па­ні Ла­ри­си Ів­ши­ної у Льво­ві на книж­ко­во­му фо­ру­мі у ве­ре­сні ми­ну­ло­го ро­ку. Ідея за­хо­пи­ла, при­дбав скринь­ку скар­бів «Дня», і цьо­го ро­ку в се­бе на по­двір’ї у мі­сті Рів­не, як тіль­ки вста­но­ви­лось те­пло, по­сі­яв зер­на. Дов­го не схо­ди­ли, а по­тім ще й вер­ну­лись хо­ло­ди, ду­мав — за­на­па­стив. Але по­при все, на­ша укра­їн­ська си­ла жи­т­тя пе­ре­мо­гла! На­сі­н­ня зі­йшло, не­зва­жа­ю­чи на ве­сня­ні за­мо­роз­ки, от­же, пле­ка­є­мо! Ці­є­ю­ра­ді­стю­хо­тів по­ді­ли­ти­ся з ва­ми, то­му зро­бив фо­то, опу­блі­ку­вав у се­бе в Facebook. Ко­ле­кти­ву га­зе­ти «День» вдя­чний, що ви під­три­му­є­те нас, чи­та­чів, прав­ди­во­ю­ін­фор­ма­ці­єю , ці­ка­ви­ми істо­ри­чни­ми роз­від­ка­ми, спо­ну­ка­є­те ду­ма­ти і тво­ри­ти».

Та­кі від­гу­ки і під­трим­ка на­ди­ха­ють. Про­по­ну­є­мо при­єд­ну­ва­тись до фле­шмо­бу «По­сі­є­мо — зій­де!». Опу­блі­ко­вуй­те сві­тли­ни ви­са­дже­но­го на­сі­н­ня від «Дня» з На­гу­є­ви­чів у со­ці­аль­них ме­ре­жах, або над­си­лай­те на еле­ктрон­ну адре­су ре­да­кції: chedit@day.kiev.ua або day.webeditor@gmail.com. Не­хай чор­но­брив­це­вий про­стір єд­на­ти­ме кра­ї­ну да­лі!

ФО­ТО АНАТОЛІЯ НЕЧИДЮКА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.