Вря­ту­ва­ти Ки­їв від «бе­тон­но­го гет­то»

Акти­ві­сти про­сять Ві­та­лія Кли­чка під­пи­са­ти ме­мо­ран­дум про спів­пра­цю і при­пи­ни­ти ха­о­ти­чну за­бу­до­ву мі­ста

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка -

Акти­ві­сти про­сять Ві­та­лія Кли­чка під­пи­са­ти ме­мо­ран­дум про спів­пра­цю та при­пи­ни­ти ха­о­ти­чну за­бу­до­ву мі­ста

Учо­ра у при­мі­щен­ні Ки­їв­ської мі­ської держ­адмі­ні­стра­ції зі­бра­ли­ся чи не най­актив­ні­ші сто­ли­чні гро­мад­ські об’єд­на­н­ня: «Бар­ви жи­т­тя», «Озе­ро Ка­чи­не», «Гро­ма­да Ан­дрі­їв­ський узвіз» та «Стоп сва­ві­л­лю». Їхня зу­стріч ста­ла ще одно­ю­с­про­бо­ю­на­ла­го­ди­ти діа­лог із мі­ським го­ло­вою Ві­та­лі­єм Кли­чком. Гро­мад­ськість вва­жає, що мер по­ви­нен якнай­швид­ше зу­пи­ни­ти ха­о­ти­чну за­бу­до­ву Ки­є­ва. Адже сьо­го­дні «га­ря­чих то­чок» у сто­ли­ці — де­ся­тки, якщо не со­тні.

З одно­го бо­ку, за вка­зів­ка­ми ме­ра у мі­сті від­бу­ва­ю­ться хо­ро­ші змі­ни: ли­ше не­що­дав­но мер від­крив два ва­жли­ві для мі­ста об’ єкти: ко­лись за­не­дба­ний ве­ло­трек та онов­ле­ний парк « На­тал­ка » . Але мі­сто­бу­дів­на сфе­ра, схо­же, слаб­ка лан­ка Ві­та­лія Кли­чка та йо­го ко­ман­ди. При­мі­ром, пе­ре­тво­ре­н­ня лі­во­го бе­ре­га сто­ли­ці на «бе­тон­не гет­то», як звуть цю­те­ри­то­рі­ю­ки­я­ни, зві­сно, по­ча­ло­ся не за йо­го прав­лі­н­ня. Але ка­мі­н­ня ле­тить у бік са­ме па­на Кли­чка. По­ява ви­со­ток на лі­в­обе­ре­жних ма­си­вах не при­пи­ня­є­ться, а збіль­шу­є­ться у гео­мет- ри­чній про­гре­сії, при­чо­му там, де ко­лись бу­ли озер­ця чи зе­ле­ні скве­ри. Те ж са­ме в істо­ри­чно­му сер­ці Ки­є­ва — пам’ ятки куль­тур­ної спад­щи­ни руй­ну­ю­ться, за­бу­до­ву­є­ться бу­фер­на зо­на двох най­біль­ших свя­тинь Укра­ї­ни — Со­фії Ки­їв­ської та Ки­є­во-Пе­чер­ської лав­ри.

То­му акти­ві­сти очі­ку­ють від ме­ра чі­тких вка­зі­вок та роз­по­ря­джень, які б по­кла­ли край то­таль­ній за­бу­до­ві Ки­є­ва. Для цьо­го під­го­ту­ва­ли ме­мо­ран­дум про спів­пра­цюз Ві­та­лі­єм Кли­чком, до цьо­го до­ку­мен­та мо­жуть при­єд­ну­ва­ти­ся ін­ші гро­мад­ські об’єд­на­н­ня.

«Не­що­дав­но у КМДА був ор­га­ні­зо­ва­ний фо­рум гро­ма­дян­сько­го су­спіль­ства, ми очі­ку­ва­ли, що бу­де ро­з­гля­ну­то пи­та­н­ня спів­ро­бі­тни­цтва та роз­ви­тку, але цьо­го не тра­пи­ло­ся, ми зро­зумі­ли чі­тко, що гро­ма­дян­ське су­спіль­ство існує окре­мо, а КМДА — са­ма по со­бі, — по­яснив Сер­гій КУЦЕНКО, го­ло­ва прав­лі­н­ня ГО «Озе­ро Ка­чи­не» . — Ме­рія на чо­лі з ме­ром спів­пра­цює ли­ше з обра­ни­ми гро­мад­ськи­ми ор­га­ні­за­ці­я­ми, то­му від­бу­ва­є­ться ба­га­то про­ти­сто­янь по за­бу­до­ві зе­ле­них зон, во­дойм, істо­ри­чних об’єктів. Ми вва­жа­є­мо, що мі­ський го­ло­ва — це лю­ди­на, яка має бу­ти лі­де­ром гро­мад­ських ру­хів, спря­мо­ву­ва­ти ді­яль­ність усіх уста­нов, щоб Ки­їв пе­ре­тво­рив­ся на сві­то­ву сто­ли­цю. У Ки­є­ва не­має ба­че­н­ня роз­ви­тку, є тіль­ки роз­ви­ток за­бу­дов, пе­ре­тво­ре­н­ня мі­ста на хру­що­би, то­му гро­ма­да ви­рі­ши­ла, якщо да­лі бу­де­мо спо­сте­рі­га­ти та че­ка­ти, до­ки вла­да нас по­чує, ні­чо­го хо­ро­шо­го з цьо­го не ви­йде».

ФО­ТО АРТЕМА СЛІПАЧУКА / «День»

ФО­ТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

Інна ЛИХОВИД, «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.