Єнс СТОЛТЕНБЕРГ,

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка -

ген­сек НАТО:

При­єд­на­н­ня Чор­но­го­рії до НАТО по­си­лає си­гнал усім ін­шим кра­ї­нам, які пра­гнуть член­ства, якщо їхня кра­ї­на прой­де шля­хре­форм, за­про­ва­дить де­мо­кра­тію і вер­хо­вен­ство пра­ва, а та­кож до­ве­де свою го­тов­ність і спро­мо­жність ро­би­ти вне­сок у на­шу ко­ле­ктив­ну без­пе­ку, по­ді­ля­ю­чи від­по­від­аль­ність та ви­го­ди, то во­на та­кож мо­же всту­пи­ти до Альян­су

(Twitter)

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.