«Ма­ра­фон від­по­від­аль­но­сті»

Укра­їн­ців за­кли­ка­ють ви­са­ди­ти і зро­сти­ти со­ня­шник сор­ту «Бо­г­дан Гав­ри­ли­шин»

Den (Ukrainian) - - День України -

До за­по­ча­тко­ва­ної «Днем» ми­ну­ло­рі­чної іні­ці­а­ти­ви із сим­во­лі­чно­го роз­ши­ре­н­ня ро­зум­но­го про­сто­ру «че­рез по­се­ре­дни­цтво» на­сі­н­ня із Фран­ко­вих На­гу­є­ви­чів до­дав­ся про­ект Фон­ду Бо­г­да­на Гав­ри­ли­ши­на під на­звою«Ма­ра­фон від­по­від­аль­но­сті». Як іде­ться в ли­сті, на­ді­сла­но­му на адре­су «Дня», ме­то­ю­іні­ці­а­ти­ви є «при­вер­ну­ти ува­гу укра­їн­ців до по­зи­тив­них змін, які ро­блять актив­ні та від­по­від­аль­ні лю­ди у всіх ку­то­чках на­шої кра­ї­ни».

«Сим­во­лізм ма­ра­фо­ну по­ля­гає у не­ве­ли­ко­му зав­дан­ні: ви­са­ди­ти і зро­сти­ти со­ня­шник сор­ту «Бо­г­дан Гав­ри­ли­шин». Цей сорт со­ня­ха був ви­ве­де­ний з іні­ці­а­ти­ви Бі­знес-шко­ли МІМ-Ки­їв спе- ці­аль­но до 90-річ­чя Бо­г­да­на Дми­тро­ви­ча ми­ну­ло­го ро­ку. Ду­же хо­че­мо, щоб ви­ро­щу­ва­н­ня ці­єї уні­каль­ної кві­тки об’єд­на­ло актив­них укра­їн­ців та на­га­да­ло, що ко­жен по­ви­нен взя­ти на се­бе від­по­від­аль­ність за змі­ни у сім’ї, гро­ма­ді та ці­лій кра­ї­ні. Акція та­кож при­свя­чу­є­ться пам’яті Бо­г­да­на Гав­ри­ли­ши­на з вдя­чні­стю­за йо­го уні­каль­ний вне­сок у роз­ви­ток Укра­ї­ни та сві­ту», — за­зна­ча­ють чле­ни ко­ман­ди Фон­ду Бо­г­да­на Гав­ри­ли­ши­на.

Як іде­ться в «ін­стру­кції» до ви­са­джу­ва­н­ня на­сі­н­ня, вар­то не про­сто по­са­ди­ти на­сі­н­ня (на по­ча­тку черв­ня ще не пі­зно), а й роз­по­ві­сти у со­цме­ре­жах про вла­сний вне­сок у по­зи­тив­ні змі­ни, про іні­ці­а­ти­ви, у яких ви бе- ре­те участь. «За 100 днів — це при­бли­зно час до­зрі­ва­н­ня со­ня­шни­ка — мо­жна зро­би­ти чи­ма­ло ко­ри­сних справ», — іде­ться в умо­вах фле­шмоб-акції.

Бо­г­дан Гав­ри­ли­шин лю­бив і по­ва­жав « День » , так са­мо як і ре­да­кція лю­би­ла і по­ва­жа­ла йо­го, то­му ми з ра­ді­стю­під­три­ма­є­мо цю­іні­ці­а­ти­ву. Зви­чай­но, ми в ре­да­кції та­кож по­сі­є­мо по­да­ро­ва­не фон­дом на­сі­н­ня. І про­дов­жи­мо «лу­па­ти» свою«ска­лу». При­єм­но, що іні­ці­а­тив, які мо­ти­ву­ють на­ших гро­ма­дян до які­сно­го зро­ста­н­ня, біль­шає. Не­хай укра­їн­ські ро­сли­ни роз­ши­рю­ють свою «зо­ну впли­ву»!

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.