«Во­ни всі по­тре­бу­ють до­му»

Den (Ukrainian) - - День України - Оль­га ХАРЧЕНКО, «День»

У Льво­ві від­крив­ся пер­ший в Укра­ї­ні Центр «уси­нов­ле­н­ня» тва­рин

Центр адо­пції без­при­туль­них тва­рин від­крив­ся на ба­зі ЛКП «Лев» 6 черв­ня. Су­ча­сну бу­дів­лю, пе­ре­о­бла­дна­ну із га­ра­жа, що жи­ви­ться еле­ктро­енер­гі­єю із со­ня­чних па­не­лей на її да­ху, спо­ру­ди­ли за ра­ху­нок ко­штів із бю­дже­ту роз­ви­тку Льво­ва, фі­нан­су­ва­ти­ме утри­ма­н­ня за­кла­ду та­кож мі­сто. Але го­лов­не — не зов­ні. Як роз­по­ві­ла «Дню» ди­ре­ктор ЛКП «Лев» Окса­на КОШАК, но­во­ство­ре­ний під­роз­діл мі­сти­ти­ме за­галь­ну ба­зу да­них що­до без­при­туль­них тва­рин мі­ста. «На від­мі­ну від при­тул­ків, ми при­ла­што­ву­є­мо не ли­ше тва­рин, які мі­стя­ться у нас, а й усіх без­при­туль­них тва­рин, які є у Льво­ві. І тих, які є на пе­ре­трим­ках у во­лон­те­рів, тих, які жи­вуть на ву­ли­цях, але під опі­ко­ю­лю дей, тих, які жи­вуть у при­тул­ку «Ми­ло­сер­дя»... Тоб­то ми не ді­ли­мо тва­рин — во­ни всі по­тре­бу­ють до­му, — по­яснює Окса­на Во­ло­ди­ми­рів­на. — По-дру­ге, у нас на під­при­єм­стві ка­те­го­ри­чно за­бо­ро­не­но пе­ре­бу­ва­н­ня ще­нят і ко­ше­нят, але їх є чи­ма­ло в мі­сті, ни­ми опі­ку­ю­ться во­лон­те­ри та не­бай­ду­жі ме­шкан­ці мі­ста, і ми та­кож їм до­по­ма­га­є­мо з при­ла­шту­ва­н­ням».

До­по­ма­га­ти­муть зна­йти дім для чо­ти­ри­ла­пих тут про­фе­сій­но — окре­мий пра­ців­ник за­йма­ти­ме­ться при­ла­шту­ва­н­ням, збо­ром ін­фор­ма­ції. «А в йо­го під­по­ряд­ку­ван­ні є і кі­но­лог, і гру­мер, тоб­то лю­ди, які ство­рю­ють кра­си­вий ві­зу­аль­ний образ ко­жної тва­ри­ни. І ве­те­ри­на­ри, які дба­ють, щоб здо­ров’я тва­рин­ки, яку ми від­пу­ска­є­мо, бу­ло іде­аль­ним», — про­дов­жує ди­ре­ктор ЛКП «Лев».

Окса­на Кошак роз­по­від­ає, що під час роз­роб­ки кон­це­пції цьо­го від­окрем- ле­но­го під­роз­ді­лу оці­ню­ва­ли кра­щі сві­то­ві пра­кти­ки, але з ура­ху­ва­н­ням то­го, що Україна пе­ре­бу­ває в ін­ших еко­но­мі­чних ре­а­лі­ях.

«Ми при­ду­ма­ли на­шу про­гра­му ро­бо­ти з без­при­туль­ни­ми тва­ри­на­ми, яка діє у Льво­ві. У біль­шо­сті міст Укра­ї­ни, як і в Єв­ро­пі, ді­ють або при­тул­ки, де тва­ри­ни утри­му­ю­ться чи до ча­су, до­ки во­ни са­мі не по­мруть від ста­ро­сті чи до­ки їх хтось не за­бе­ре, або та­кі при­тул­ки, де тва­рин при­си­пля­ють, якщо упро­довж пев­но­го пе­рі­о­ду їх не за­би­ра­ють. У ба­га­тьох кра­ї­нах Єв­ро­пи діє і та­ка пра­кти­ка, що тва­рин про­сто від­лов­лю­ють на ву­ли­цях, тут же сте­ри­лі­зу­ють, ва­кци­ну­ють й одра­зу від­пу­ска­ють зно­ву на ву­ли­цю, — ка­же ди­ре­ктор­ка ЛКП «Лев». — Ми по­єд­на­ли все. Адже в нас не­має ве­ли­ко­го мі­сця, щоб три­ма­ти при­ту­лок, крім то­го, лю­ди, на жаль, про­дов­жу­ють ви­ки­да­ти тва­рин. Тож на­віть якщо за­пов­ниш при­ту­лок, швид­ко на ву­ли­ці з’яв­ля­ться нові чо­ти­ри­ла­пі. То­му ми при­ду­ма­ли та­ку схе­му: від­лов, ва­кци­на­ція, сте­ри­лі­за­ція та при­ла­шту­ва­н­ня. Най­го­лов­ні­ше — при­ла­шту­ва­н­ня тва­ри­ни в ро­ди­ну, а якщо не вда­є­ться її при­ла­шту­ва­ти, то ми від­пу­ска­є­мо її на мі­сце від­ло­ву, але під на­гляд опі­ку­на — лю­ди­ни, ко­тра на тій те­ри­то­рії пиль­нує і обе­рі­гає чо­ти­ри­ла­по­го».

ФО­ТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.