Те­ре­за Мей — за обме­же­н­ня сво­бо­ди тих, що ста­нов­лять за­гро­зу

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Прем’єр-мі­ністр Ве­ли­ко­бри­та­нії Те­ре­за Мей в ін­терв’ю ви­дан­ню Sun за­яви­ла, що змі­нить за­ко­ни про за­хист прав лю­ди­ни, якщо во­ни «ста­нуть на шля­ху» у бо­роть­бі кра­ї­ни з те ро риз мом, по ві дом ляє Бі-Бі-Сі. За сло­ва­ми Мей, не­об­хі­дно «обме­жу­ва­ти сво­бо­ду та пе­ре­су­ва­н­ня» тих, що ста­нов­лять за­гро­зу, та де­пор­ту­ва­ти іно­зем­ців, пі­до­зрю­ва­них у те­ро­ри­змі, «в то­му ви­пад- ку, ко­ли у нас до­ста­тньо під­став для то­го, щоб вва­жа­ти їх за­гро­зою, але не до­ста­тньо для то­го, щоб пе­ре­слі­ду­ва­ти їх у су­ді». Крім то­го, го­ло­ва уря­ду за­зна­чи­ла, що роз­гля­не мо­жли­вість збіль­ше­н­ня тер­мі­ну утри­ма­н­ня під вар­тою пі­до­зрю­ва­них до 28 днів без ви­су­ва­н­ня обви­ну­ва­чень. Втім, пред­став­ни­ки опо­зи­цій­них пар­тій роз­кри­ти­ку­ва­ли за­хо­ди, за­про­по­но­ва­ні Те­ре­зою Мей. Лі­дер лей­бо­ри­стів Дже­ре­мі Кор­бін за­явив, що вар­то бу­ло б при­пи­ни­ти ско­ро­че­н­ня в по­лі­ції і ви­ді­ли­ти по­лі­ції та слу­жбам без­пе­ки біль­ше ко­штів, щоб за­хи­сти­ти де­мо­кра­ти­чні цін­но­сті, вра­хо­ву­ю­чи за­ко­ни про за­хист прав лю­ди­ни. А лі­дер лі­бе­раль­них де­мо­кра­тів Тім Фер­рон зви­ну­ва­тив прем’єра в за­пу­ску «гон­ки ядер­них озбро­єнь» сто­сов­но за­ко­нів про те­ро­ризм.

ФО­ТО РЕЙТЕР

Го­лов­ний ми­шо­лов Ве­ли­ко­бри­та­нії кіт Лар­рі по­спі­шає на ро­бо­ту

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.