Porto Franko — з 14 до 18 черв­ня, Іва­но-Фран­ківськ

Den (Ukrainian) - - Культура -

Го­лов­ною ло­ка­ці­єю фе­сти­ва­лю су­ча­сно­го ми­сте­цтва ста­не укра­їн­ський му­зи­чно-дра­ма­ти­чний те­атр ім. І. Фран­ка. Одна з цен­траль­них по­дій Porto Franko-2017 — ви­ста­ва «Го­ло­дар». Це по­ста­нов­ка зна­ме­ни­то­го ли­тов­сько­го ре­жи­се­ра Ей­мун­та­са Ня­кро­шю­са та йо­го те­а­тру «Ме­но Фор­тас», де го­лов­ну чо­ло­ві­чу роль ви­ко­нає пре­кра­сна актри­са Вікторія Ку­о­ді­те. Та­кож у фе­сті ві­зьме участь поль­ський Центр те­а­траль­них пра­ктик «Ґар­дзє­ні­це» на чо­лі з йо­го за­снов­ни­ком, ре­жи­се­ром Вло­дзі­мє­жом Ста­нев­ським, який по­ка­же кіль­ка сво­їх ро­біт. Укра­їн­ські ми­тці теж пред­став­лять свої до­роб­ки. Так, му­зи­чно-те­а­траль­ний пер­фор­манс Юрія Ан­дру­хо­ви­ча і поль­сько­го гур­ту Karbido по­ка­жуть у Па­ла­ці По­то­цьких. Не пропу­стять те­а­тра­ли ви­ста­ву «Во­на — Зем­ля» за тво­ром Ва­си­ля Сте­фа­ни­ка у по­ста­нов­ці На­та­лії По­ло­вин­ки й Ро­сти­сла­ва Дер­жи­піль­сько­го, а та­кож пер­фор­манс «...але ві­тер...», який при­ве­зе Влад Тро­ї­цький, та ви­ста­ву «Бу­на» (по­став­ле­ну за п’єсою Ві­ри Ма­ко­вій, ре­жи­сер Да­вид Пе­тро­сян). 17 черв­ня ста­не «Днем Шек­спі­ра». Ре­жи­се­ри Дми­тро Бо­го­ма­зов та Андрій Са­мі­нін пред­став­лять «Два­над­ця­ту ніч, або Що за­хо­че­те» — це ви­ста­ва з ре­пер­ту­а­ру Ки­їв­сько­го те­а­тру на Лі­во­му бе­ре­зі. У ку­ме­дній істо­рії з ве­се­ли­ми ро­зі­гра­ша­ми і зу­хва­ли­ми ви­тів­ка­ми гра­ють сту­ден­ти ІІІ кур­су На­ціо­наль­но­го уні­вер­си­те­ту те­а­тру, кі­но і те­ле­ба­че­н­ня ім.І.Кар­пен­ка-Ка­ро­го (на фо­то). Ори­гі­наль­не му­зи­чне рі­ше­н­ня за­про­по­ну­вав Олександр Бе­гма, який «на­жи­во» грає на ро­я­лі і ви­ко­нує роль Бла­зня з бу­дин­ку Олі­вії. Го­спо­да­рі — іва­но-фран­ків­ці — по­ка­жуть опе­ру-жах «Гам­лет» (ре­жи­сер Р. Дер­жи­піль­ський), дій­ство роз­гор­та­ти­ме­ться у... під­ва­лі драм­те­а­тру. Та­кож у ме­жах фо­ру­му від­бу­ду­ться твор­чі зу­стрі­чі й ле­кції ми­тців сце­ни.

ФО­ТО ЄВГЕНА ЧЕКАЛІНА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.