Два ве­чо­ри з Оле­гом Кри­сою — 12 і 15 черв­ня, На­ціо­наль­на фі­лар­мо­нія Укра­ї­ни

Den (Ukrainian) - - Культура -

Ви­да­тний укра­їн­ський скри­паль-вір­ту оз і зна ний пе да гог ( про фе сор Eastman School of Music і Manhattan School of Music) 1 черв­ня від­свя­тку­вав своє 75-річ­чя. Ко­жен ви­ступ Оле­га Ва­си­льо­ви­ча — не­за­бу­тній для ша­ну­валь­ни­ків ви­со­ко­го ми­сте­цтва. Вже по­над пів­сто­лі­т­тя О. Кри­са за­хо­плює сво­єю май­стер­ні­стю сві­то­ву му­зи­чну спіль­но­ту. Йо­го ре­пер­ту­ар­ний до­ро­бок на­лі­чує скри­пко­ві ше­дев­ри всіх епох, зокре­ма й опу­си укра­їн­ських ком­по­зи­то­рів. Він ви­сту­пає з кра­щи­ми ди­ри­ген­та­ми й ор­ке­стра­ми рі­зних кра­їн! Му­зи­кант актив­но га­стро­лює сві­том, ба­га­то ро­ків жи­ве і пра­цює в США, але не за­бу­ває про свою Ба­тьків­щи­ну. Ни - ні Олег Кри­са пред­ста­вить дві рі­зні про­гра­ми. 12 черв­ня у Ки­є­ві від­бу­де­ться ка­мер­ний ве - чір. Лу­на­ти­муть Со­на­ти №3, 6 і 7 для скри­пки і фор­те­пі­а­но Лю­дві­га ван Бе­тхо­ве­на. Со­ліс - ти — Олег Кри­са і Микола Сук. А 15 черв­ня Олег Ва­си­льо­вич за­про­сить на гранд-про­гра - му, де ви­сту­пить ра­зом із На­ціо­наль­ним сим­фо­ні­чним ор­ке­стром Укра­ї­ни під ору­дою Во - ло­ди­ми­ра Сі­рен­ка. У пер­шо­му від­ді­лі му­зи­кан­ти ви­ко­на­ють Тре­тій концерт для скри­пки з ор­ке­стром В.-А. Мо­цар­та і від­бу­де­ться прем’єра у на­шій сто­ли­ці — Концерт № 5 для скри­пки з ор­ке­стром «Пи­та­н­ня без від­по­віді» Євгена Стан­ко­ви­ча (це твір-при­свя­та О.В.Кри­сі). У дру­го­му від­ді­лен­ні про­лу­нає Пер­ший скри­пко­вий концерт Ма­кса Бру­ха. Цей твір зна­но­го ні­ме­цько­го ком­по­зи­то­ра вва­жа­є­ться ше­дев­ром ро­ман­ти­чної му­зи­ки.

ФО­ТО РО­МА­НА БАЛУКА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.