Про тра­гі­чну і ща­сли­ву до­лю ін­те­лі­ген­ції

Den (Ukrainian) - - Культура -

У но­во­му ро­ма­ні «На роз­ста­нях до­лі» Іван Кор­сак про­дов­жує свою твор­чу лі­нію — відкривати чи­та­чам іме­на не­пе­ре­сі­чних укра­їн­ців, чиї слі­ди та ді­я­н­ня при­тру­ше­но пи­лом ча­су. Книж­ка ви­да­на у ви­дав­ни­цтві «Яро­сла­вів Вал» у се­рії «Су­ча­сний бес­тсе­лер Укра­ї­ни» і роз­по­від­ає про не­ймо­вір­ні до­лі укра­їн­ської ін­те­лі­ген­ції в пе­кель­но­му ХХ сто­літ­ті. Як за­зна­чає пи­сьмен­ник, під час Дру­гої сві­то­вої вій­ни укра­їн­ський на­род опи­нив­ся на ме­жі про­ти­сто­янь двох ве­ли­ких то­та­лі­тар­них си­стем. Це роз­до­ріж­жя не за­ли­ша­ло пра­ва на ви­бір — сто­я­ти у цен­трі по­ля бою і за­ли­ша­ти­ся ней­траль­ним грав­цем не­мо­жли­во... Роман роз­ка­зує про за­снов­ни­ка УПА Та­ра­са Буль­бу-Бо­ров­ця, ко­ман­ду­ва­ча Укра­їн­ської на­ціо­наль­ної ар­мії Пав­ла Шан­дру­ка, про­фе­со­рів Фе­до­ра Бо­га­тир­чу­ка, Бо­ри­са Ба­лін­сько­го — осо­би­сто­стей ві­до­мих, але для ба­га­тьох чи­та­чів ще не­зна­них...

ІЛЮСТРАЦІЯ З САЙТА AVTURA.COM.UA

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.