Про­вал та­ри­фної по­лі­ти­ки

«У кра­ї­ні за­бор­го­ва­ність держ­бю­дже­ту за суб­си­ді­я­ми ста­но­вить 30 мі­льяр­дів гри­вень», — екс-мі­ністр

Den (Ukrainian) - - Економіка - Віталій КНЯЖАНСЬКИЙ, «День»

УКи­є­ва да­ле­ко не най­бі­дні­ший в Укра­ї­ні бю­джет. Про це мо­жна су­ди­ти хоч би з то­го, що кор­по­ра­ція «Бо­г­дан Мо­торс» по­ста­чить сто­ли­ці до кін­ця цьо­го ро­ку 80 су­ча­сних низь­ко­пі­дло­го­вих тро­лей­бу­сів на пів­мі­льяр­да гри­вень. При­чо­му з пе­ре­д­опла­тою 70% і ви­пла­то­ю­ре­шти су­ми всьо­го за ві­сім мі­ся­ців. За­раз у ProZorro три­ває про­це­ду­ра за­ку­пів­лі ще й 100 ав­то­бу­сів (на 535 міль­йо­нів гри­вень). Транс­порт­ний мі­льярд, без сум­ні­ву, до­бре впли­ва­ти­ме на рей­тинг сто­ли­чно­го ме­ра, який зро­бив одним зі сво­їх прі­о­ри­те­тів де­що ко­стру­ба­те з по­гля­ду гра­ма­ти­ки, але, як ба­чи­мо, ре­аль­не га­сло — «Ки­є­ву — кра­щий транс­порт».

ГА­РЯ­ЧА ВО­ДА НА 15 ХВИ­ЛИН

Спра­ва ли­ше в то­му, що транс­порт — не єди­на й да­ле­ко не най­го­стрі­ша про­бле­ма ки­ян, які зви­кли до пе­ре­су­ва­н­ня на мар­шру­тках. «Опа­лю­валь­ний се­зон ще да­ле­ко, а про­бле­ми вже по­чи­на­ю­ться, — роз­по­від­ає де­пу­тат Ки­їв­ської мі­ської ра­ди, член ко­мі­сії з жи­тло­во-ко­му­наль­но­го го­спо­дар­ства й па­лив­но-енер­ге­ти­чно­го ком­пле­ксу Ва­ле­рій Гу­ма­нен­ко. — То­рік во­ни ви­ни­ка­ли че­рез арешт ра­хун­ків «Ки­ї­в­енер­го».

«Вра­же­н­ня та­ке, — зга­дує де­пу­тат, — що то­ді уряд ні­би грав з мо­но­по­лі­стом у під­дав­ки. Во­ни пі­ді­гра­ва­ли один одно­му, щоб не ви­тра­ча­ти гро­ші на ре­монт те­пло­вих ме­реж. Я пі­до­зрюю, що й цьо­го ро­ку бу­де ана­ло­гі­чна си­ту­а­ція. Уже за­раз, тіль­ки-но за­кін- чив­ся опа­лю­валь­ний се­зон, ки­ян тре­ну­ють від­клю­че­н­ням га­зу «Ки­ї­в­енер­го» й, від­по­від­но, га­ря­чої во­ди».

(З дум­ко­ю­де­пу­та­та важ­ко спе­ре­ча­ти­ся. Пі­сля мі­ся­чної від­су­тно­сті га­ря­чої во­ди не де-не­будь, а на Хре­ща­ти­ку, її обі­ця­ли да­ти 6 черв­ня, тоб­то са­ме то­ді, ко­ли «День» спіл­ку­вав­ся з Гу­ма­нен­ком. І да­ли. Але не більш ніж на 15 хви­лин.)

НО­ВИЙ АРЕШТ ДЛЯ «КИ­Ї­В­ЕНЕР­ГО»

«Що бу­де да­лі? — про­дов­жує на­ро­дний де­пу­тат. — Я пі­до­зрюю, що че­рез бор­ги «Ки­ї­в­енер­го» за газ зно­ву бу­де арешт ра­хун­ків під­при­єм­ства. І в та­ких умо­вах мі­ська гро­ма­да під­хо­дить до ого­ло­ше­но­го мі­сько­ю­а­дмі­ні­стра­ці­є­ю­ро­зір­ва­н­ня до­го­во­ру з «Ки­ї­в­енер­го». Мо­жу з упев­не­ні­стю­ска­за­ти, що мі­ська ви­ко­на­вча вла­да хо­че цьо­го ли­ше на сло­вах. Ба­га­то мо­їх ко­лег по ко­мі­сії на­по­ля­га­ють на то­му, що роз­ри­ва­ти від­но­си­ни тре­ба на­сту­пно­го ж дня пі­сля за­кін­че­н­ня чин­но­сті до­го­во­ру й пов­но­ю­мі­ро­ю­ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти від­по­від­ні по­ту­жно­сті на бла­го гро­ма­ди, вкла­да­ти в них ін­ве­сти­ції й до­би­ва­ти­ся зде­шев­ле­н­ня по­слуг».

Гу­ма­нен­ко кон­ста­тує, що сто­ли­чна вла­да ні­чо­го не ро­бить для цьо­го. Біль­ше то­го, в про­е­кті від­по­від­ної по­ста­но­ви Ки­їв­ра­ди, об- го­во­ре­н­ня якої бу­ло зір­ва­не, пе­ред­ба­ча­ло­ся про­дов­же­н­ня до­го­во­ру до кін­ця на­сту­пно­го опа­лю­валь­но­го се­зо­ну, тоб­то до 30 кві­тня на­сту­пно­го ро­ку. Де­пу­тат за­зна­чає, що з цим ще мо­жна бу­ло б по­го­ди­ти­ся, як­би те­пло­ві ме­ре­жі сто­ли­ці не бу­ли в та­ко­му жа­хли­во­му ста­ні (знос більш ніж 80%). При­клад цьо­го не­дав­ня ава­рія в Го­ло­сі­їв­сько­му ра­йо­ні. Як­би то­рік нор­маль­но про­ве­ли гі­драв­лі­чні ви­про­бу­ва­н­ня, то та­ких ка­та­стро­фі­чних на­слід­ків не бу­ло б, упев­не­ний Гу­ма­нен­ко.

ДЕ «ЗАРИТИ» МІЛЬ­ЙО­НИ

Він на­по­ля­гає на то­му, що по­вер­не­н­ня те­пло­во­го го­спо­дар­ства в роз­по­ря­дже­н­ня гро­ма­ди ви­ма­гає за­вча­сно­го на­ко­пи­че­н­ня не­об­хі­дних ре­сур­сів, як фі­нан­со­вих, так і ма­те­рі­аль­них. А ни­ні­шній бю­джет, який Ки­їв за­раз про­сто «про­їдає», на­дмір­но за­хо­плю­ю­чись, на­при­клад, ство­ре­н­ням ди­тя­чих і спор­тив­них май­дан­чи­ків, слід бу­ло б кон­со­лі­ду­ва­ти для ре­мон­ту й мо­дер­ні­за­ції те­пло­ме­реж, чим до­ве­де­ться по­си­ле­но за­йма­ти­ся під­при­єм­ству «Ки­їв­те­пло­енер­го», якщо мі­сто по­вер­не со­бі те­пло­ве го­спо­дар­ство.

Сьо­го­дні ж у мі­ста, за сло­ва­ми Гу­ма­нен­ка, від­су­тні на­віть до­ста­тні обі­го­ві ко­шти, щоб узя­ти на се­бе екс­плу­а­та­ці­ю­те­пло­про­во­дів і на­да­н­ня від­по­від­них по­слуг. Ще пе­ред по­ча­тком опа­лю­валь­но­го се­зо­ну тре­ба бу­де ку­пи­ти газ, по­тім ви­ро­би­ти те­пло, про­да­ти йо­го спо­жи­ва­чам. І ли­ше че­рез мі­сяць пі­сля цьо­го мо­жна зби­ра­ти гро­ші з кін­це­вих ко­ри­сту­ва­чів.

«У ре­зуль­та­ті з’яв­ля­є­ться ка­со­вий роз­рив у два мі­ся­ці», — кон­ста­тує де­пу­тат й на­по­ля­гає на то­му, що від­по­від­ний фонд не­об­хі­дно ство­рю­ва­ти вже цьо­го ро­ку. У ньо­го ви­ни­кає пі­до­зра, що є на­мір по­вер­ну­ти мі­ській гро­ма­ді не все те­пло­ве го­спо­дар­ство сто­ли­ці, а ли­ше най­більш зно­ше­ну йо­го ча­сти­ну — те­пло­ме­ре­жі, щоб «за­ри­ва­ти» міль­йо­ни до­ла­рів під час їхньо­го ре­мон­ту.

БОЙ­ЛЕР ЧИ ТАЗОК

«Фор­маль­ною при­чи­но­ю­ни­ні­шньо­го від­клю­че­н­ня га­ря­чої во­ди ки­я­нам ста­ла за­бор­го­ва­ність «Ки­ї­в­енер­го» за газ пе­ред «Укр­транс­га­зом» у 370 міль­йо­нів гри­вень, — по­яснює екс-мі­ністр жи­тло­во-ко­му­наль­но­го го­спо­дар­ства, го­ло­ва «Спіл­ки вла­сни­ків жи­тла Укра­ї­ни» Оле­ксій Кучеренко. — Хо­ча бор­ги пе­ред «На­фто­га­зом» зна­чно біль­ші й ста­нов­лять 4,5 мі­льяр­да гри­вень». «Чо­му для цьо­го обра­ли «Укр­транс­газ»? — за­пи­тує Кучеренко. — Як­би від­клю­чив «На­фто­газ», то йо­го го­ло­ва Андрій Ко­бо­лєв став би по­га­ним і на­віть во­ро­гом для Ки­є­ва. А він у нас за­раз пе­ре­мо­жець і на­віть но­мі­нант на прем’єра — мо­ло­де під­ро­ста­ю­че да­ру­ва­н­ня. «Ки­їв­газ» теж не міг би взя­ти на се­бе та­ку роль — він на­чеб­то й ко­му­наль­ний, але йо­го у нас, схо­же, вже дав­но вкра­ли. На­ві­що йо­му ви­кли­ка­ти про­ти се­бе не­вдо­во­ле­н­ня? От­же, цим до­ве­ло­ся зайня­ти­ся «Укр­транс­га­зу», який за­раз без пер­шо­го ке­рів­ни­ка, а в.о. го­ту­є­ться до ви­хо­ду на пен­сію».

Кучеренко на­га­дує ки­я­нам, що тих з них, у ко­го не­має бор­гів, ні­хто не має пра­ва від­клю­ча­ти від по­слу­ги що­до га­ря­чої во­ди від­по­від­но до укла­де­но­го до­го­во­ру: «Нас з ва­ми під­штов­ху­ють до то­го, що ні­хто не від­по­від­ає пе­ред на­ми за цю­по­слу­гу, й та­ким чи­ном пе­ре­ко­ну­ють, що з нас ні­чо­го за­пи­ту­ва­ти».

Що ро­би­ти до­бро­со­ві­сним пла­тни­кам, за­пи­тує Кучеренко й від­по­від­ає: «Ста­ви­ти еле­ктро­бой­ле­ри, що за­раз стає ду­же по­ши­ре­ним рі­ше­н­ням». Але при цьо­му різ­ко зро­стає на­ван­та­же­н­ня на еле­ктро­ме­ре­жі, які й без то­го пра­цю­ють на ме­жі й мо­жуть не ви­три­ма­ти до­да­тко­во­го на­ван­та­же­н­ня. Ін­ший ва­рі­ант: грі­ти во­ду на га­зо­вих пли­тах». «Але в обох ви­пад­ках ки­я­нам, у яких у квар­ти­рі не­має лі­чиль­ни­ка, до­ве­де­ться пла­ти­ти за газ за ін­ши­ми, під­ви­ще­ни­ми нор­ма­ми», — по­пе­ре­джає го­ло­ва Спіл­ки вла­сни­ків жи­тла й на­зи­ває та­ку си­ту­а­цію «ма­ра­змом». Ки­їв по­сі­дає остан­нє мі­сце в кра­ї­ні за вста­нов­ле­н­ням квар­тир­них лі­чиль­ни­ків га­зу (12—13%), «бо «Ки­їв­га­зу» це бу­ло не­ви­гі­дно зав­жди, як і за­раз», ствер­джує екс-мі­ністр.

Він та­кож роз­кри­ває дже­ре­ла утво­ре­н­ня ба­га­то­мі­льяр­дно­го га­зо­во­го бор­гу сто­ли­ці. На­се­ле­н­ня за по­слу­гу «те­пло» ми­ну­ло­го опа­лю­валь­но­го се­зо­ну, за йо­го сло­ва­ми, за­бор­гу­ва­ло 1,3 мі­льяр­да гри­вень. За га­ря­чу во­ду у ньо­го борг 0,5 мі­льяр­да. 0,9 мі­льяр­да ста­но­вить ста­рий борг ки­їв­ських же­ків у 2013—2014 ро­ках, які гро­ші зби­ра­ли, але з «Ки­ї­в­енер­го» не роз­ра­хо­ву­ва­ли­ся. А ще на­ко­пи­чив­ся ду­же ве­ли­кий борг за суб­си­ді­я­ми — 1,2 мі­льяр­да гри­вень. Це вже за­бор­го­ва­ність держ­бю­дже­ту.

КРАХ ТА­РИ­ФНОЇ ПО­ЛІ­ТИ­КИ

Кучеренко на­га­дує, що ки­я­ни зав­жди до­сить аку­ра­тно пла­ти­ли за всі по­слу­ги. Що і чо­му від­бу­ва­є­ться те­пер? Го­лов­на при­чи­на за­бор­го­ва­но­сті на­се­ле­н­ня, на дум­ку екс­пер­та, по­ля­гає в не­від­по­від­но­сті та­ри­фів ре­аль­ній пла­то­спро­мо­жно­сті лю­дей. Ці ж за­ви­ще­ні та­ри­фи ста­ли при­чи­но­ю­за­бор­го­ва­но­сті за суб­си­ді­ми.

«Щоб «по­да­ру­ва­ти» суб­си­дії, тре­ба, щоб хтось спла­тив по­да­тки до бю­дже­ту», — за­зна­чає Кучеренко. За йо­го сло­ва­ми, за­галь­на у кра­ї­ні за­бор­го­ва­ність бю­дже­ту за суб­си­ді­я­ми ста­но­вить сьо­го­дні 30 мі­льяр­дів гри­вень, і в цьо­му фа­кти­чно ви­зна­н­ня кра­ху та­ри­фної по­лі­ти­ки.

Гу­ма­нен­ко на­го­ло­шує: « За­раз си­ту­а­ці­ю­шту­чно під­во­дять до не­об­хі­дно­сті чер­го­во­го під­ви­ще­н­ня та­ри­фів на те­пло й га­ря­чу во­ду » . Спів­го­ло­ва Фон­ду енер­ге­ти­чних стра­те­гій Дми­тро Ма­ру­ніч ба­чить осо­бли­ву не­без­пе­ку ни­ні­шньої си­ту­а­ції в то­му, що в ре­зуль­та­ті мо­жли­во­го під­ви­ще­н­ня та­ри­фів по­чне­ться ма­со­ве вста­нов­ле­н­ня бой­ле­рів, що мо­же розба­лан­су­ва­ти енер­ге­ти­чну си­сте­му. А це по­тре­бу­ва­ти­ме но­вих до­да­тко­вих ви­трат на ре­монт і ре­кон­стру­кцію. «По­пе­ре­ду ко­лапс си­сте­ми » , — по­пе­ре­джає він.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.