Не­о­дно­зна­чно­му пи­тан­ню – зва­же­не рі­ше­н­ня

Го­ту­ють за­кон про до­лю не­ро­зми­тне­ни­хав­то з єв­ро­пей­ськи­ми но­ме­ра­ми

Den (Ukrainian) - - Економіка - Віталій КНЯЖАНСЬКИЙ, «День»

Про­те­сти вла­сни­ків ав­то­мо­бі­лів з іно­зем­ни­ми но­ме­ра­ми, схо­же, по­ді­я­ли. Ко­мі­тет Вер­хов­ної Ра­ди з пи­тань по­да­тко­вої та ми­тної по­лі­ти­ки го­тує до пер­шо­го чи­та­н­ня за­ко­но­про­ект, на­прав­ле­ний на ви­рі­ше­н­ня про­бле­ми ав­то­мо­бі­лів з іно­зем­ни­ми но­ме­ра­ми і який від­по­від­ає єв­ро­пейсь- ким ви­мо­гам та між­на­ро­дним уго­дам Укра­ї­ни. У ньо­му, зви­чай­но, ма­ють бу­ти вра­хо­ва­ні й ін­те­ре­си без­лі­чі укра­їн­ців, які та­ким чи­ном при­дба­ли за до­сту­пно­ю­ці­но­ю­свої транс­порт­ні за­со­би.

«Ду­же ба­га­то лю­дей вва­жає, що до­сить бу­ло б прийня­ти нор­му про зни­же­н­ня акци­зу для ав- то­мо­бі­лів, що бу­ли в ужи­тку, але не ста­рі­ших 2010 ро­ку, — ци­тує го­ло­ву ко­мі­те­ту Ні­ну Южа­ні­ну прес-слу­жба пар­тії «Блок Пе­тра По­ро­шен­ка». — За­раз є та­кі про­по­зи­ції від на­ро­дних де­пу­та­тів. І са­ме ви­не­се­н­ня за­ко­но­про­е­кту 4932 ста­ло ті­є­ю­то­чкою , ко­ли ми по­ча­ли обго­во­рю­ва­ти вже на сер­йо­зно- му рів­ні про­бле­му і зна­хо­ди­ти вза­є­мо­ро­зу­мі­н­ня. Від гро­мад­ських акти­ві­стів на­ді­йшли про­по­зи­ції що­до за­ко­но­про­е­кту, і їх роз­гля­да­ти­муть». Пар­ла­мен­тар за­ува­жи­ла, що не­що­дав­но всту­пив в ді­ю­Указ пре­зи­ден­та Укра­ї­ни про не­від­кла­дні за­хо­ди що­до всту­пу в ді­ю­бе­зві­зо­во­го ре­жи­му Укра­ї­ни з Єв­ро­пей­ським Со­ю­зом, в яко­му є два пункти, що на­ле­жать до ці­єї про­бле­ми. « І це вже зав­да­н­ня уря­ду — ви­рі­ши­ти її ком­пле­ксно», — по­ясни­ла Южа­ні­на.

На­га­да­є­мо, про­ект за­ко­ну №4932 ав­тор­ства ке­рів­ни­ка фра­кції «На­ро­дний фронт» Ма­кси­ма Бур­ба­ка про­по­нує об­кла­сти не­ро­зми­тне­ні ав­то­мо­бі­лі збо­ром у роз­мі­рі 2 єв­ро на день. Але 26 трав­ня під час го­ди­ни пи­тань до уря­ду у Вер­хов­ній Ра­ді прем’єр-мі­ністр Укра­ї­ни Во­ло­ди­мир Грой­сман за­явив, що Ка­бмін го­то­вий узя­ти участь у під­го­тов­ці змін до за­ко­но­дав­ства, що сто­су­є­ться ав­то­мо­бі­лів з іно­зем­но­ю­ре­є­стра­ці­єю. При цьо­му прем’єр за­ува­жив: «Пи­та­н­ня не­о­дно­зна­чне, ія б про­сив, щоб ми тут про­я­ви­ли з ва­ми лі­дер­ські по­зи­ції, які до­зво­лять нам збе­рег­ти, у то­му чи­слі, дер­жав­ні ін­те­ре­си. Тре­ба пра­цю­ва­ти, ве­сти діа­лог, зна­хо­ди­ти ви­хід із ці­єї си­ту­а­ції... Але тут тре­ба бу­ти ду­же і ду­же зва­же­ни­ми».

ФО­ТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.