Ек­спо­на­ти у во­гні

На що ма­ють звер­ну­ти ува­гу му­зей­ні за­кла­ди пі­сля по­же­жі в пи­ро­гів­сько­му скан­се­ні?

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Інна ЛИХОВИД, «День»

УНа­ціо­наль­но­го му­зе­ю­на­ро­дної ар­хі­те­кту­ри та по­бу­ту Укра­ї­ни чер­го­ва втра­та — від во­гню­зайня­ла­ся уні­каль­на ха­тин­ка, яка від­тво­рю­ва­ла по­бут Лем­ків­щи­ни та Бой­ків­щи­ни. По­же­жа ста­ла­ся під час кі­но­з­йом­ки. Як по­ві­дом­ляє Дер­жав­на слу­жба з над­зви­чай­них си­ту­а­цій, при­чи­на за­го­ра­н­ня на­ра­зі вста­нов­лю­є­ться. Імо­вір­но, це ста­ло­ся че­рез за­йма­н­ня осві­тлю­валь­ної те­хні­ки зні­маль­ної гру­пи.

«На екс­по­зи­ції «Кар­па­ти» під час зйо­мок те­ле­ві­зій­но­го се­рі­а­лу «Кра­ї­на У» вна­слі­док не­обе­ре­жно­го по­во­дже­н­ня зні­маль­ної гру­пи зі сві­тло­те­хні­чни­ми при­ла­да­ми ста­ло­ся за­йма­н­ня на­чи­н­ня одно­по­вер­хо­во­го де­рев’яно­го бу­дин­ку, збу­до­ва­но­го на­при­кін­ці XIX — на по­ча­тку ХХ сто­лі­т­тя, і по­лум’я швид­ко пе­ре­ки­ну­ло­ся на со­лом’яний дах, — по­яснює адмі­ні­стра­ція му­зе­ю­на сво­є­му сай­ті. — Ко­мі­сія му­зе­ю­про­во­дить по­пе­ре­дні слід­чі дії, а та­кож роз­ро­бляє план кон­кре­тних за­хо­дів, спря­мо­ва­них на лі­кві­да­ці­ю­на­слід­ків по­же­жі. Уже роз­по­ча­ли­ся ро­бо­ти з від­нов­ле­н­ня по­шко­дже­ної бу­дів­лі».

Кі­но­зні­маль­на гру­па обі­цяє зі сво­го бо­ку до­по­мог­ти з від­нов­ле­н­ням уні­каль­но­го екс­по­на­ту. На жаль, уже не впер­ше в му­зеї під від­кри­тим не­бом ха­тин­ки опи­ня­ю­ться у во­гні. Гро­мад­ські акти­ві­сти, ко­трі пе­ре­йма­ю­ться до­лею му­зе­ю­скан­се­ну, вва­жа­ють, що ча­сті по­же­жі — це спла­но­ва­на та­кти­ка тих, хто за­зі­хає на му­зей­ну те­ри­то­рію. Та по­при це, за­клад по­ви­нен обе­рі­га­ти ек­спо­на­ти, а до­зво­ля­ю­чи зйом­ки чи ін­ші за­хо­ди, по­си­лю­ва­ти те­хні­ку без­пе­ки. Чо­му на­яв­ні ін­стру­кції не пра­цю­ють, і як убе­рег­ти ін­ші му­зеї від не­ща­сних ви­пад­ків, «День» з’ясо­ву­вав ра­зом з екс­пер­та­ми.

СИ­СТЕ­МА ЗА­ХИ­СТУ ДАЄ ЗБІЙ

Го­ло­ва Все­укра­їн­ської асо­ці­а­ції му­зе­їв Сер­гій КРОЛЕВЕЦЬ при­га­дує, як сво­го ча­су пра­цю­вав у пи­ро­гів­сько­му му­зеї під від­кри­тим не­бом, то­ді там ді­яв окре­мий по­же­жний під­роз­діл, по­стій­но пра­цю­ва­ли дві по­же­жні ма­ши­ни і про­во­ди­ла­ся про­ти­по­же­жна оброб­ка екс­по­на­тів. Оскіль­ки за­раз на все це бра­кує ко­штів, є нев­ті­шні на­слід­ки.

«На цю­си­ту­а­ці­ю­по­трі­бно звер­та­ти ува­гу всьо­му су­спіль­ству, — до­дає Сер­гій Кролевець. — І не шу­ка­ти вин­них, а бу­ду­ва­ти ін­шу си­сте­му від­но­син у му­зеї. Хі­ба не мо­жна за­без­пе­чи­ти ві­део­спо­сте­ре­же­н­ня за всі­ма об’єкта­ми або про­ти­по­же­жну си­гна­лі­за­цію? Пи­та­н­ня те­хні­ки без­пе­ки на­два­жли­ві, во­ни не мо­жуть бу­ти одна­ко­ви­ми для всіх ти­пів му­зе­їв, бо є му­зеї ура­зли­ві, а є більш стій­кі. Му­зей у Пи­ро­го­ві на­дзви­чай­но ура­зли­вий до во­гню, оскіль­ки він де­рев’яний, тоб­то зро­бле­ний із ма­те­рі­а­лів, які швид­ко го­рять. І тут пи­та­н­ня не в то­му, хто пер­со­наль­но за це від­по­від­ає, а в то­му, що на­яв­на си­сте­ма не за­хи­щає му­зею. Тоб­то щось у му­зеї пра­цює не­пра­виль­но, си­сте­ма, яка там скла­ла­ся, дає збій, по­же­жі ча­сто тра­пля­ю­ться, бу­ли зви­ну­ва­че­н­ня в під­па­лах, і це ма­ло по­лі­ти­чне за­барв­ле­н­ня. Але з ро­ку в рік кіль­ка екс­по­на­тів зго­рає. Це об’єкти, ана­ло­гів яким біль­ше не­має. Ось ця лем­ків­ська ха­та втра­че­на на­зав­жди».

НЕ­ВИ­ПРАВ­ДА­НІ РИ­ЗИ­КИ

На дум­ку чле­на Укра­їн­сько­го то­ва­ри­ства охо­ро­ни пам’яток істо­рії та куль­ту­ри Ми­ко­ли ПАРХОМЕНКА, про­ви­на на тра­ге­дії в Пи­ро­го­ві ле­жить не ли­ше на ди­ре­кції, яка узго­джу­ва­ла кі­но­з­йом­ки в уні­каль­но­му екс­по­на­ті, а й на Мі­ні­стер­стві куль­ту­ри, яке не хо­че бра­ти на се­бе від­по­від­аль­ність за по­ді­бні си­ту­а­ції.

«У гро­мад­сько­сті бу­ло ба­га­то на­рі­кань до ди­ре­кції му­зеї в Пи­ро-

го­ві, але Мі­ні­стер­ство куль­ту­ри, за­про­ва­див­ши кон­кур­сну си­сте­му від­бо­ру ке­рів­ни­ків за­кла­дів куль­ту­ри, про­сто са­мо­усу­ну­ло­ся від від­по­від­аль­но­сті, при­хо­дять лю­ди, які не зда­тні за­без­пе­чи­ти ро­бо­ту му­зей­но­го за­кла­ду, — вва­жає Микола Пар­хо­мен­ко. — Уба­га­тьох му­зе­ях ди­ре­кто­ри не від­по­від­а­ють по­са­ді, яку во­ни обі­йма­ють. За по­ді­бні по­ру­ше­н­ня їх мо­жна бу­ло б звіль­ни­ти, але Мін­куль­ту­ри цьо­го не ро­бить, по­си­ла­ю­чись на кон­кур­сний ві­дбір. У цьо­му му­зеї ма­ють бу­ти осо­бли­ві за­хо­ди без­пе­ки та ін­ше фі­нан­су­ва­н­ня. Остан­ні 20 ро­ків пра­кти­чно не бу­ло гро­шей на ре­став­ра­цію з бю­дже­ту, му­зей має ті ко­шти, які сам за­ро­бить, і зви­чай­но, му­зей на­ма­га­є­ться за­ро­би­ти якусь ко­пій­ку за ра­ху­нок на­да­н­ня об’єктів в орен­ду, про­ве­де­н­ня ма­со­вих за­хо­дів. Але зні­ма­ти в екс­по­на­тах ігро­ві чи на­віть до­ку­мен­таль­ні сю­же­ти — не­без­пе­чно й не­ви­прав­да­но. Ска­жі­мо, та­кий за­клад, як На­ціо­наль­ний Ки­є­во-Пе­чер­ський за­по­від­ник, до­бре за­без­пе­че­ний, оскіль­ки це цен­траль­ний куль­тур­ний центр. Мін­куль­ту­ри має звер­та­ти ува­гу на ці ре­чі й від­да­ва­ти пе­ре­ва­гу тим об’єктам, які най­пер­ше по­тре­бу­ють фі­нан­су­ва­н­ня».

«МУ­ЗЕЙ ПО­ТРЕ­БУЄ ЛЮ­ДЕЙ»

Му­зе­ям, які пра­цю­ють у за­кри­тих при­мі­ще­н­нях, зна­чно лег­ше кон­тро­лю­ва­ти свою ро­бо­ту і до­три­му­ва­тись пра­вил без­пе­ки. Ска­жі­мо, той же му­зей-скан­сен має ве­ли­ке фон­до­схо­ви­ще у при­мі­щен­ні, де пра­цює Укра­їн­ське то­ва­ри­ство з охо­ро­ни пам’яток істо­рії та куль­ту­ри (ву­ли­ця Лавр­ська, 9, кор­пус 19). За сло­ва­ми Ми­ко­ли Пархоменка, це одне з най­су­ча­сні­ших фон­до­схо­вищ в Укра­ї­ні. Та не має зна­че­н­ня, чи є дах над му­зе­єм, які за­хо­ди в ньо­му про­во­дя­ться, як да­ле­ко він роз­та­шо­ва­ний від по­же­жних ча­стин, це все не ря­тує, якщо має мі­сце не­дба­лість та не­до­бро­со­ві­сне ви­ко­на­н­ня сво­їх обов’яз­ків.

При­мі­ром, у Єв­ро­пі ве­сі­л­ля чи кі­но­з­йом­ки у при­мі­щен­ні му­зею ні­ко­го не ди­ву­ють, це по­ши­ре­на пра­кти­ка та май­же нор­ма му­зей­но­го жи­т­тя. Як роз­по­ві

ла член ICOMOS (Між­на­ро­дної ра­ди з охо­ро­ни пам’яток та істо­ри­чних місць) і ко­ор­ди­на­цій­ної ра­ди гро­мад­ської ор­га­ні­за­ції «Гро­ма­да Ан­дрі­їв­сько­го узво

зу» Оль­га РУТКОВСЬКА, Му­зей ужи­тко­во­го ми­сте­цтва в Бу­да­пе­шті теж за­ро­бляє на жи­т­тя, зда­ю­чи при­мі­ще­н­ня в орен­ду під кі­но­з­йом­ки чи рі­зні уро­чи­сті по­дії, у цьо­му не ба­чать ні­чо­го про­ти­прав­но­го.

«Дім ми­стецтв у Мюн­хе­ні но­ча­ми про­во­дить пив­ні па­ті, це ко­штує ша­ле­них ко­штів, і лю­ди від­ві­ду­ють цей паб. Сьо­го­дні му­зей не мо­же бу­ти хра­мом ми­сте­цтва, на який мо­жна тіль­ки мо­ли­ти­ся, му­зей по­тре­бує лю­дей, щоб лю­ди йшли на ви­став­ку, не­об­хі­дно їх ту­ди за­лу­ча­ти, — до­дає па­ні Оль­га. — Зві­сно, та­ким по­ді­ям пе­ре­ду­ють сер­йо­зні за­хо­ди що­до без­пе­ки та від­по­від­аль­но­сті. Ко­ли на­віть на­ша спіль­но­та ор­га­ні­зо­вує якийсь мі­тинг чи пі­кет, зав­жди пи­ше­мо за­яви, у яких за­зна­ча­є­мо від­по­від­аль­них осіб за без­пе­ку, за бла­го­устрій то­що».

По­же­жа в Пи­ро­го­ві — як ма­я­чок для ди­ре­кто­рів усіх му­зей­них за­кла­дів, щоб пе­ре­ві­ри­ти вла­сну по­же­жну слу­жбу, си­гна­лі­за­цію та охо­ро­ну. Експерти ра­дять му­зе­ям зна­йти ре­сур­си і про­ве­сти на­вча­н­ня на ви­па­док над­зви­чай­них си­ту­а­цій. Ко­лись та­кі се­мі­на­ри від­бу­ва­ли­ся в На­ціо­наль­но­му цен­трі на­ро­дної куль­ту­ри «Му­зей Іва­на Гон­ча­ра», але ор­га­ні­за­то­ром бу­ло не Мі­ні­стер­ство куль­ту­ри, а ди­ре­кція му­зей­но­го за­кла­ду.

ФО­ТО МИ­КО­ЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.