«Хви­ля мі­гра­ції охо­пи­ла кра­ї­ну»

Близь­ко 2,3 міль­йо­на укра­їн­ців пра­цю­ють за кор­до­ном. Експерти — про при­чи­ни від­то­ку «рук і міз­ків»

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Окса­на МИКОЛЮК, «День»

Якщо еко­но­мі­чна си­ту­а­ція в Укра­ї­ні по­гір­шу­ва­ти­ме­ться, то, за умов без­ві­зо­во­го ре­жи­му з кра­ї­на­ми ЄС і Шен­ген­ської зо­ни, рі­вень тру­до­вої мі­гра­ції в Укра­ї­ні різ­ко зро­сте. Та­кі оцін­ки да­ють укра­їн­ські та між­на­ро­дні експерти, які за остан­ні три ро­ки за­фі­ксу­ва­ли сут­тє­ве збіль­ше­н­ня кіль­ко­сті укра­їн­ців, ко­трі хо­чуть пра­цю­ва­ти за кор­до­ном. Де­які експерти го­во­рять про не­по­оди­но­кі ви­пад­ки пе­ре­про­фі­лю­ва­н­ня ту­ри­сти­чних агентств на агент­ства з пра­це­вла­шту­ва­н­ня в ін­ших кра­ї­нах — на­стіль­ки збіль­шив­ся по­пит на та­ке.

За оцін­ка­ми фа­хів­ців Ін­сти­ту­ту де­мо­гра­фії та со­ці­аль­них до­слі­джень іме­ні М. В. Пту­хи НАН Укра­ї­ни, сьо­го­дні на за­ро­бі­тках за кор­до­ном пе­ре­бу­ває орі­єн­тов­но 2,3 міль­йо­на укра­їн­ців. Це най­біль­ша ци­фра за всю істо­рію ви­вче­н­ня тру­до­вої мі­гра­ції. При­чи­ни, які зму­шу­ють укра­їн­ців їха­ти за кор­дон, — не вій­сько­ва агре­сія та зни­же­н­ня рів­ня без­пе­ки в Укра­ї­ні, а різ­кий еко­но­мі­чний спад, бі­дність і від­чу­т­тя без­пер­спе­ктив­но­сті.

ЗА­МІСТЬ РО­СІЇ — ДО ЄВ­РО­СО­Ю­ЗУ

Експерти очі­ку­ють, що з на­да­н­ням Укра­ї­ні без­ві­зо­во­го ре­жи­му кіль­кість ви­му­ше­них тру­до­вих мі­гран­тів зро­сте, осо­бли­во до кра­їн Ви­ше­град­ської че­твір­ки: Поль­щі, Че­хії, Угор­щи­ни і Сло­вач­чи­ни. При­чи­на­ми є, з одно­го бо­ку, сфор­мо­ва­ні кон­та­кти із за­ро­бі­тча­на­ми, зокре­ма у со­ці­аль­них ме­ре­жах (все біль­ше гро­ма­дян шу­ка­ють ро­бо­ту са­ме так), і зав­дя­ки ді­яль­но­сті гро­мад­ських ор­га­ні­за­цій, ство­ре­них мі­гран­та­ми. З ін­шо­го бо­ку, впли­ва­ють гео­гра­фі­чна та куль­тур­на близь­кість. По­с­при­я­ла цьо­му і кам­па­нія з ле­га­лі­за­ції тру­до­вих мі­гран­тів у кра­ї­нах Єв­ро­со­ю­зу.

Се­ред тен­ден­цій тру­до­вої мі­гра­ції остан­ніх трьох ро­ків — збіль­ше­н­ня кіль­ко­сті мо­ло­ді, яка хо­че пра­цю­ва­ти і вчи­ти­ся у кра­ї­нах ЄС, та збіль­ше­н­ня кіль­ко­сті ви­со­ко­осві­че­них мі­гран­тів, на­го­ло­шу­ють фа­хів­ці. Це три­во­жний «дзві­нок», адже тру­до­вий по­тен­ці­ал Укра­ї­ни че­рез де­мо­гра­фі­чну кри­зу зни­жу­є­ться. Ще одна яскра­ва тен­ден­ція — пе­ре­орі­єн­та­ція ви­му­ше­них тру­до­вих мі­гран­тів із Ро­сії на кра­ї­ни Єв­ро­со­ю­зу.

«Су­ча­сні трен­ди тру­до­вої мі­гра­ції укра­їн­ців про­яв­ля­ю­ться в то­му, що хви­ля мі­гра­ції охо­пи­ла всю кра­ї­ну. Якщо ра­ні­ше більш актив­ною бу­ла За­хі­дна Україна, то сьо­го­дні цей рі­вень там не ниж­чий, ніж у всіх ре­гіо­нах, у то­му чи­слі в Ки­є­ві. Бо з по­ча­тком еко­но­мі­чної кри­зи для ба­га­тьох ки­ян ро­бо­та в сто­ли­ці пе­ре­ста­ла бу­ти га­ран­том то­го рів­ня до­бро­бу­ту, який був до 2014 ро­ку», — по­яснює Оле­ксій ПОЗНЯК, кан­ди­дат еко­но­мі­чних на­ук, стар­ший на­у­ко­вий спів­ро­бі­тник Ін­сти­ту­ту де­мо­гра­фії та со­ці­аль­них до­слі­джень іме­ні М. В. Пту­хи НАН Укра­ї­ни.

«УКРА­ЇН­ЦІ ВЖЕ НЕ ЇДУТЬ У НІ­КУ­ДИ»

У2015 ро­ці в Єв­ро­пі за під­трим­ки Ви­ше­град­сько­го фон­ду про­ве­ли мас­шта­бне до­слі­дже­н­ня явищ тру­до­вої мі­гра­ції, зокре­ма з Укра­ї­ни. Сьо­го­дні про­ве­де­н­ня та­ко­го до­слі­дже­н­ня під­три­ма­ли по­соль­ство Шве­ції та Між­на­ро­дний фонд «Від­ро­дже­н­ня». Уфо­ку­сі — пи­та­н­ня мо­біль­но­сті мі­гран­тів, осо­бли­во в кон­текс­ті без­ві­зо­вих пер­спе­ктив. Поль­ща, за оцін­ка­ми ана­лі­ти­ків до­слі­дже­н­ня, ви­йшла сьо­го­дні на пер­ше мі­сце за кіль­кі­стю шу­ка­чів ро­бо­ти з Укра­ї­ни.

Про зв’язок між по­гір­ше­н­ням си­ту­а­ції в Укра­ї­ні та мі­гра­ці­єю до Поль­щі роз­по­від­ає уча­сни­ця до­слі­дже­н­ня з Поль­щі, про­фе­сор Мар­та ЯРОШЕВИЧ: «2016 ро­ку по­тік тру­до­вих мі­гран­тів до Поль­щі з Укра­ї­ни зріс на 60%, у по­рів­нян­ні з по­пе­ре­днім ро­ком. Сьо­го­дні в Поль­щі офі­цій­но пра­цю­ють 260 ти­сяч укра­їн­ців. До­слі­дже­н­ня по­ка­зує, що зро­ста­н­ня дій­сно ве­ли­ке: ми ду­ма­ли, що це тим­ча­со­во, але ба­чи­мо, що про­цес про­дов­жу­ва­ти­ме­ться, хо­ча й не ма­є­мо ін­стру­мен­тів для про­гно­зів. Основ­ні мо­ти­ви по­шу­ку ро­бо­ти в Поль­щі — збі­дні­н­ня укра­їн­ців і по­гір­ше­н­ня еко­но­мі­чної си­ту­а­ції. Ве­ли­ку роль ві­ді­гра­ють со­ці­аль­ні ме­ре­жі, со­ці- аль­ні зв’яз­ки укра­їн­ців, об’єд­на­н­ня гро­ма­дян. Укра­їн­ці вже не їдуть у ні­ку­ди, а по­пе­ре­дньо узго­джу­ють ро­бо­чі пи­та­н­ня че­рез Ін­тер­нет. У Поль­щі най­ниж­чий рі­вень без­ро­бі­т­тя се­ред кра­їн Єв­ро­со­ю­зу, а се­ре­дня зар­пла­та за­ро­бі­тчан — 500 єв­ро на мі­сяць. Крім то­го, у нас мо­жна швид­ко отри­ма­ти до­звіл на тим­ча­со­ве пра­це­вла­шту­ва­н­ня».

«БА­ГА­ТО МО­ЛО­ДІ ПРИ­ЇЗДИТЬ, ЩОБ УНИ­КНУ­ТИ ПРИЗОВУ»

Поль­ща, Че­хія, Сло­вач­чи­на, Угор­щи­на, Іта­лія, Іспа­нія, Пор­ту­га­лія, Шве­ція, Ні­меч­чи­на — кра­ї­ни, де пра­цює най­біль­ше укра­їн­ських тру­до­вих мі­гран­тів. На­сту­пною пі­сля Поль­щі за кіль­кі­стю тру­до­вих мі­гран­тів з Укра­ї­ни є Че­хія. Хо­ча, згі­дно з опи­ту­ва­н­ням, кіль­кість укра­їн­ців там за остан­ні ро­ки зро­сла не на­ба­га­то.

«На­ші ін­терв’ю з мі­гран­та­ми по­ка­за­ли, що зна­чно­го збіль­ше­н­ня мі­гран­тів з Укра­ї­ни до Че­хії не від­бу­ло­ся: у нас по­ту­жна обме­жу­валь­на по­лі­ти­ка. УЧе­хії сьо­го­дні пра­цю­ють близь­ко 120 ти­сяч укра­їн­ців, і цей по­ка­зник більш-менш ста­біль­ний, — ка­же до­слі­дник мі­гра­цій­них по­то­ків у Че­хії Ду­шан ДРБОХЛАВ. — Мо­ти­ва­ми тру­до­вої мі­гра­ції є зни­же­н­ня рів­ня жи­т­тя, вій­на, але най­ва­жли­ві­ше — со­ці­аль­но-еко­но­мі­чна си­ту­а­ція. Ба­га­то мо­ло­ді при­їздить, щоб уни­кну­ти призову на вій­сько­ву слу­жбу. Ча­сто мі­гра­ція з Укра­ї­ни є по­кро­ко­вою: спо­ча­тку при­їжджає чо­ло­вік, по­тім при­єд­ну­є­ться сім’я. При цьо­му три чвер­ті мі­гран­тів на да­ний мо­мент отри­ма­ли до­звіл на по­стій­не про­жи­ва­н­ня у Че­хії. Во­ни вже не пе­ре­їжджа­ють ту­ди-на­зад, що ва­жли­во. Акту­аль­ний тренд — змі­цне­н­ня со­ці­аль­них зв’яз­ків че­рез ін­тер­нет-ме­ре­жі. Facebook лю­ди ви­ко­ри­сто­ву­ють для по­шу­ку кон­та­ктів для емі­гра­ції. Ба­га­то з мі­гран­тів, які ра­ні­ше ствер­джу­ва­ли, що при­їха­ли не­на­дов­го, за­ли­ша­ю­ться пра­цю­ва­ти на три­ва­лий час або й на­зав­жди».

«КІЛЬ­КІСТЬ НЕ­ЛЕ­ГА­ЛІВ НЕ­ЗНА­ЧНА»

УДер­жав­ній слу­жбі зайня­то­сті на­го­ло­шу­ють, що гро­ма­дя­нин, який хо­че офі­цій­но пра­це­вла­шту­ва­ти­ся в ЄС, по­ви­нен ма­ти до­го­вір і стра­хов­ку — щоб у ньо­го бу­ли всі пра­ва на те­ри­то­рії кра­ї­ни, де пра­цю­ва­ти­ме. Це ва­жли­во як для шу­ка­ча ро­бо­ти, так і для кра­ї­ни.

«Бе­звіз ав­то­ма­ти­чно вклю­чає від­мо­ву від без­ві­зу: у ви­пад­ку стрім­ко­го зро­ста­н­ня кіль­ко­сті не­ле­галь­них мі­гран­тів кра­ї­ни ЄС мо­жуть іні­ці­ю­ва­ти йо­го ска­су­ва­н­ня, — акцен­тує Катерина КУЛЬЧИЦЬКА, ана­лі­тик гро­мад­ської ор­га­ні­за­ції «Єв­ро­па без бар’єрів» . — Є де­кіль­ка ін­ди­ка­то­рів, на які звер­та­ти­муть ува­гу в кра­ї­нах Єв­ро­со­ю­зу. Один із пер­ших — кіль­кість осіб із нев­ре­гу­льо­ва­ним ста­ту­сом, тоб­то не­ле­га­ли. Якщо го­во­ри­ти про си­ту­а­цію за­га­лом, то то­рік укра­їн­цям ви­да­ли 1,7 міль­йо­на віз до кра­їн ЄС і Шен­ген­ської зо­ни. Один міль­йон укра­їн­ців ма­ють до­зво­ли на про­жи­ва­н­ня, пів­міль­йо­на — на пра­це­вла­шту­ва­н­ня. Кіль­кість не­ле­га­лів не­зна­чна, і це до­бре: в основ­но­му, їх фі­ксу­ють уже на ета­пі по­вер­не­н­ня в Укра­ї­ну. Але сьо­го­дні рі­вень по­ін­фор­мо­ва­но­сті гро­ма­дян про пра­ви­ла ко­ри­сту­ва­н­ня без­ві­зо­вим ре­жи­мом за­низь­кий: опи­ту­ва­н­ня по­ка­за­ли, що тре­ти­на на­се­ле­н­ня не змо­гла ска­за­ти, скіль­ки во­ни змо­жуть пе­ре­бу­ва­ти в кра­ї­нах ЄС. То­му тре­ба біль­ше ін­фор­му­ва­ти жи­те­лів Укра­ї­ни про осо­бли­во­сті по­до­ро­жу­ва­н­ня та пра­це­вла­шту­ва­н­ня у Єв­ро­со­ю­зі».

Фа­хів­ці на­го­ло­шу­ють, що тіль­ки дер­жав­на по­лі­ти­ка, спря­мо­ва­на на змі­цне­н­ня еко­но­мі­ки та під­ви­ще­н­ня рів­ня жи­т­тя змо­же зу­пи­ни­ти мі­гра­цій­ні по­то­ки, ін­тен­сив­ність яких зро­стає з ко­жним ро­ком.

Є де­кіль­ка ін­ди­ка­то­рів, на які звер­та­ти­муть ува­гу в кра­ї­нах Єв­ро­со­ю­зу. Один із пер­ших — кіль­кість осіб ізнев­ре­гу­льо­ва­ним ста­ту­сом, тоб­то не­ле­га­ли. Якщо го­во­ри­ти про си­ту­а­цію за­га­лом, то то­рік укра­їн­цям ви­да­ли 1,7 міль­йо­на ві­здо кра­їн ЄС і Шен­ген­ської зо­ни. Один міль­йон укра­їн­ців ма­ють до­зво­ли на про­жи­ва­н­ня, пів­міль­йо­на — на пра­це­вла­шту­ва­н­ня. Кіль­кість не­ле­га­лів не­зна­чна, і це до­бре: в основ­но­му, їх фі­ксу­ють уже на ета­пі по­вер­не­н­ня в Укра­ї­ну. Але сьо­го­дні рі­вень по­ін­фор­мо­ва­но­сті гро­ма­дян про пра­ви­ла ко­ри­сту­ва­н­ня без­ві­зо­вим ре­жи­мом за­низь­кий: опи­ту­ва­н­ня по­ка­за­ли, що тре­ти­на на­се­ле­н­ня не змо­гла ска­за­ти, скіль­ки во­ни змо­жуть пе­ре­бу­ва­ти в кра­ї­нах ЄС. То­му тре­ба біль­ше ін­фор­му­ва­ти жи­те­лів Укра­ї­ни про осо­бли­во­сті по­до­ро­жу­ва­н­ня та пра­це­вла­шту­ва­н­ня у Єв­ро­со­ю­зі.

ФО­ТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.